สายงานกิจการโทรคมนาคม

หน่วยงาน

 เบอร์ตรง

 เบอร์ภายใน

 โทรสาร

สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (วท.) - 7100 -
สำนักกฎหมายโทรคมนาคม (มท.)     - 7103 -
สำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม (นท.) - 7278 -
สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 1 (ปท. 1)     - 7324 -
สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 2 (ปท. 2)   - 7401 -
สำนักกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม (ดท.)     02 279 6196 5373 02 278 2530
สำนักมาตรฐานและมาตรฐานเทคโนโลยีโทรคมนาคม (ทท.) - 7654 02 279 2273
สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (จท.) - 7762 02 616 9988
สำนักการอนุญาตวิทยุคมนาคม 1 (คท. 1) 02 290 5233
02 290 5067
02 278 3993
7861 02 290 5067
02 290 5233
สำนักการอนุญาตวิทยุคมนาคม 2 (คท. 2) - 7960 02 271 3512
สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย (ชท.)          

 

Create by  - 2fellows  admin (1/30/2016 1:29:42 PM)