สายงานบริหารองค์กร

หน่วยงาน  เบอร์ตรง  เบอร์ภายใน  โทรสาร
สำนักประธานกรรมการและการประชุม (ปบ) - 2090 022713996
สำนักเลขานุการ (กบ) 022710151 821,2140,2142 026167622
สำนักสื่อสารองค์กร (สบ) - 2212 02 2905241
สำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา (ทบ) 02 554 7101 2314 02 554 7100
ส่วนงานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (ภบ) 025548188 2407 025548180
ส่วนงานสนับสนุนคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน (ผบ) 025548210 2503 025548220

 

สร้างโดย  - 2fellows  admin (30/1/2559 14:12:15)