นายเสน่ห์ สายวงศ์

นายเสน่ห์ สายวงศ์

รักษาการผู้อำนวยการสำนัก

สำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม