นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข

นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข

ผู้อำนวยการสำนัก

สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม