นางสาวสุภัทรา กฤตยาบาล

นางสาวสุภัทรา กฤตยาบาล

ผู้อำนวยการสำนัก

สำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม