นายจาตุรนต์ โชคสวัสดิ์

นายจาตุรนต์ โชคสวัสดิ์

ผู้อำนวยการสำนัก

สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ปท.1