นายสมศักดิ์ สิริพัฒนากุล

นายสมศักดิ์ สิริพัฒนากุล

ผู้อำนวยการสำนัก

สำนักการอนุญาตและกำกับวิทยุคมนาคม