นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร

นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร

ผู้อำนวยการสำนัก

สำนักกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม