นายวเรศ บวรสิน

นายวเรศ บวรสิน

ผู้อำนวยการสำนัก

สำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม