นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน

นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน

ผู้อำนวยการสำนัก

สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม