Pemantauan dan Penilaian

Pemantauan dan Penilaian projek yang BTFP boleh dibahagikan kepada dua peringkat yang berikut seperti yang ditakrifkan oleh BTFP Fund Management Committee:

Tahap 1 - tahap ini tertumpu kepada perkara berikut ke atas kemajuan setiap projek oleh Inspection Committee yang terdiri daripada para ahli yang layak dipilih dari pihak dalaman atau luaran. Inspection Committee hendaklah bertanggungjawab untuk menyemak kemajuan operasi daripada penyampaian dokumentasi yang dikemukakan semasa setiap peringkat operasi serta sebagai suku tahunan dan laporan penilaian prestasi tahunan. Pemohon dikehendaki menghantar dokumen-dokumen tersebut selaras dengan terma-terma kontrak yang telah dipersetujui dan syarat-syarat. Di samping itu, jawatankuasa pemeriksaan juga hendaklah menjalankan pemeriksaan bidang untuk memantau perkembangan di lokasi dengan memberi tumpuan untuk memastikan bahawa semua aktiviti dijalankan mengikut pelan operasi yang telah ditetapkan di dalam kontrak pembiayaan.

Tahap 2 - tahap ini melibatkan pelantikan jawatankuasa kecil akan bertanggungjawab untuk memantau dan menilai setiap projek yang dibiayai dan memastikan bahawa semua perbelanjaan adalah selaras dengan BTFP objektif untuk memastikan kecekapan optimum dan konsisten dengan pelan operasi tertentu. Ahli-ahli jawatankuasa kecil yang dilantik hendaklah termasuk Director of National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) yang juga merupakan ahli BTFP Fund Management Committee menjadi pengerusi jawatankuasa kecil, termasuk empat orang pengarah oleh kedudukan dan ahli-ahli yang berkelayakan daripada agensi-agensi kerajaan dengan kepakaran dan pengalaman dalam pemantauan dan penilaian.

Create by  -   (25/05/2017 14:53:58)