ທີ່ມາຂອງ ກທປສ.

ກອງທືນວິໄຈແລະພັດທະນາກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດແລະ ກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມເພື່ອປະໂຫຍດສາທາລະນະ(ກທປສ.)ເປັນຫນ່ວຍງານໃນສັງກັດຂອງສຳນັກງານຄະນະກຳມະການກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ(ສຳນັກງານ ກສທຊ.)ທີ່ຈັດຕັ້ງຂື້ນຕາມພະຣາດຊະບັນຍັດອົງກອນຈັດສັນຄື່ນຄວາມຖີ່ແລະກຳກັບການປະກອບກິດຈະການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ວິທະຍຸໂທລະທັດແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ປີ ຄ.ສ 2010(ພະຣາດຊະບັນຍັດ ປີ ຄ.ສ 2010)ເມື່ອວັນທີ 20 ທັນວາ ປີ ຄ.ສ 2010 ໂດຍມີວັດຖຸປະສົງຕາມມາດຕາ 52 ປະກອບດ້ວຍການດຳເນີນການໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບບໍລິການຢ່າງທົ່ວຖືງ ການສົ່ງເສີມແລະສະຫນັບສະຫນຸນການວິໄຈແລະພັດທະນາການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນແລະການຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກ ດ້ານກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ລວມຖືງການສະຫນັບສະຫນຸນການດຳເນີນການຕາມກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍກອງທືນພັດທະນາສື່ປອດໄພແລະສ້າງສັນ ຕໍ່ມາ ຕາມປະກາດຄະນະຮັກສາຄວາມສະຫງົບແຫ່ງຊາດ(ປະກາດ ຄສຊ.)ສະບັບທີ80/2014 ໄດ້ເພີ່ມເຕີມວັດຖຸປະສົງຂອງ ກທປສ.ໃນການສົ່ງເສີມແລະສະຫນັບສະຫນຸນດ້ານງົບປະມານໃຫ້ກະຊວງການຄັງສາມາດຢືມເງີນກອງທືນເພື່ອນຳໄປໃຊ້ໃນກິດຈະການຂອງລັດອັນເປັນປະໂຫຍດສາທາລະນະອີກວັດຖຸປະສົງຫນື່ງ

ໃນການບໍລິຫານແລະການຈັດສັນເງີນ ກທປສ.ຕາມກົດຫມາຍກຳຫນົດໃຫ້ມີຄະນະກຳມະການບໍລິຫານກອງທືນຂື້ນມາຫນື່ງຄະນະ ໂດຍມີປະທານ ກສທຊ.ເປັນປະທານຄະນະກຳມະການບໍລິຫານກອງທືນ ແລະເລຂາທິການ ກສທຊ.ເປັນກຳມະການແລະເລຂານຸການ ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີກຳມະການໂດຍຕຳແຫນ່ງຈາກຫນ່ວຍງານພາກລັດຈຳນວນ 4 ທ່ານໄດ້ແກ່ ປະຫລັດສຳນັກງານນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີເລຂາທິການຄະນະກຳມະການພັດທະນາການເສດຖະກິດແລະສັງຄົມແຫ່ງຊາດອະທິບິດີກົມບັນຊີກາງ ແລະຜູ້ອຳນວຍການສູນເທັກໂນໂລຊີອີເລັກໂທນິກແລະຄອມພິວເຕີ້ແຫ່ງຊາດ ແລະກຳມະການຜູ້ຊົງຄຸນນະວຸດທີ່ມີຄວາມຮູ້ແລະປະສົບການດ້ານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວັດຖຸປະສົງຂອງ ກທປສ.ອີກຈຳນວນ5 ທ່ານໂດຍຄະນະກຳມະການບໍລິຫານກອງທືນມີອຳນາດຫນ້າທີ່ຕາມມາດຕາ 55 ແຫ່ງ ພ.ຣ.ບ ອົງກອນ ໃນການບໍລິຫານກອງທືນ ແລະການສະເຫນີຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບການຈັດສັນເງີນເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍຕາມວັດຖຸປະສົງຂອງກອງທືນ ຕໍ່ ກສທຊ.ເພື່ອໃຫ້ຄວາມເຫັນຊອບ ລວມຖືງການອອກລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເກັບຮັກສາ ການໃຊ້ຈ່າຍການຈັດເຮັດບັນຊີແລະລະບົບບັນຊີ ການເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການຈັດສັນເງີນແລະການດຳເນີນການຂອງກອງທືນໃຫ້ປະຊາຊົນຮູ້ຜ່ານສື່ອີເລັກໂທນິກຂອງສຳນັກງານ ກສທຊ.ໂດຍມີສຳນັກງານກອງທືນວິໄຈແລະພັດທະນາຊື່ງເປັນຫນ່ວຍງານພາຍໃຕ້ສຳນັກງານ ກສທຊ.ຮັບຜິດຊອບງານທຸລາການລວມຖືງສະຫນັບສະຫນຸນການດຳເນີນງານຂອງຄະນະກຳມະການບໍລິຫານກອງທືນແລະວຽກທົ່ວໄປເພື່ອໃຫ້ດຳເນີນໄປຕາມແນວທາງຕາມວັດຖຸປະສົງຂອງ ກທປສ.

ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍ   - TNBTC