ေကာေထာေပါေဆာ္ ျဖစ္ေပၚလာပုံ

သုေတသနႏွင့္ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြ(ေကာေထာေပါေဆာ္)သည္ ႏူိင္ငံေတာ္အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း၊ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖဲြ႔ဌာန(ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန) အတြင္းရွိဌာနျဖစ္ၿပီး  ၂၀ရက္ေန႔ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ အသံလိုင္းစီမံျခင္းႏွင့္ ေရဒီယိုအသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ေရဒီယို႐ုပ္ျမင္သံၾကား ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးအဖဲြ႔အစည္း အက္ဥပေဒ(၂၀၁၀ခုႏွစ္ အက္ဥပေဒ)အတိုင္း တည္ေထာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပုဒ္မ ၅၂အရ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိျခင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာ၀န္ေဆာင္မႈလက္ခံႏူိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ သုေတသန ျပဳလုပ္မႈေထာက္ပံ့ေပးျခင္းႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ဖြ႔ံၿဖိဳးျခင္းႏွင့္ အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းပိုင္း သုံးစဲြသူေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းႏွင့္တီထြင္သတင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြ၏ ဥပေဒအရ လုပ္ေဆာင္မႈေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ ဆက္လက္၍ ႏူိင္ငံေတာ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစာင့္ေရွာက္အဖဲြ႔ေၾကညာခ်က္ (ေခါေဆာ္ေခ်ာ ေၾကညာခ်က္) အမွတ္စဥ္ ၈၀/၂၀၁၄ အရ ေကာေထာေပါေဆာ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ျဖည့္စြက္ၿပီး အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးျပဳေသာ အစုိးရ၏လုပ္ငန္းတြင္ ယူေဆာင္အသုံးျပဳရန္အတြက္ ရန္ပုံေငြငွားရမ္းႏူိင္ေသာ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနအား ေငြေၾကးပိုင္းကူညီေထာက္ပံ့ျခင္းသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

ကာေထာေပါေဆာ္ ေငြေၾကးခန္႔ခဲြျခင္းႏွင့္စီမံျခင္းတြင္ ဥပေဒအရသတ္မွတ္ထားသည္မွာ ရန္ပုံေငြစီမံခန္႔ခဲြ ျခင္းေကာ္မတီအဖဲြ႔တစ္ဖဲြ႔တည္ေထာင္ၿပီး ေကာေဆာေထာေခ်ာေကာ္မတီအား ရန္ပံုေငြစီမံခန္႔ခဲြျခင္းေကာ္မတီအဖဲြ႔ဦးစီး ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ေကာေဆာေထာေခ်ာအတြင္း၀န္အား ေကာ္မတီႏွင့္အတြင္း၀န္ျဖစ္ေစရန္၊ ထို႔အျပင္ အစိုးရဌာနမွ ရာထူးအရ ေကာ္မတီ ၄ ဦးရွိေစ၍ ၎တို႔မွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဌာနလက္ေထာက္၊ ႏူိင္ငံေတာ္စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေကာ္မတီအဖဲြ႔အတြင္း၀န္၊ အေထြေထြစာရင္းအင္းဌာနပါေမာကၡခ်ဳပ္ ႏွင့္ ႏူိင္ငံေတာ္အီလက္ထေရာနစ္တက္ႏူိေလာ္ဂ်ီ ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာစင္တာညႊန္ၾကားေရးမွဴး ႏွင့္ ေကာေထာေပါေဆာ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္မႈရွိေသာ အပိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ အသိပညာႏွင့္အေတြ႔အၾကံဳရွိေသာ ၀ါရင့္ေကာ္မတီ ေနာက္ထပ္ ၅ ဦးရွိၿပီး ရန္ပုံေငြစီမံခန္႔ခဲြေရး ေကာ္မတီအဖဲြ႔သည္ အဖဲြ႔အစည္းအက္ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၅၅အတိုင္း ရန္ပုံေငြစီမံခန္႔ခဲြျခင္းႏွင့္ ရန္ပုံေငြ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ အတိုင္း သုံးစဲြရန္အတြက္ ေငြေၾကးစီမံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ထင္ျမင္ခ်က္အား ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ သေဘာတူမႈေပးရန္အတြက္ ေကာေဆာေထာေခ်ာသို႔ တင္ျပျခင္းအပါအ၀င္ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ သုံးစဲြျခင္း၊ စာရင္းႏွင့္စာရင္းစနစ္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည္မ်ားကို စည္းကမ္းထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ားတြင္ တာ၀န္အာဏာရွိသည္။ ေငြေၾကးစီမံျခင္းႏွင့္ရန္ပုံေငြ၏လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္မ်ားေဖာ္ျပရာတြင္ ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ အီလက္ထေရာနစ္သတင္းမွတဆင့္ ျပည္သူမ်ားသိရွိေစၿပီး ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန လက္ေအာက္ရွိဌာနျဖစ္သည့္ သုေတသနႏွင့္ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြဌာနမွ စီရင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတာ၀န္ယူျခင္းအပါအ၀င္ ေကာေထာေပါေဆာ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္အရ နည္းလမ္းအတိုင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏူိင္ရန္အတြက္ ရန္ပုံေငြစီမံခန္႔ခဲြေရး ေကာ္မတီအဖဲြ႔ႏွင့္ ေယဘုယ်လုပ္ငန္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ေထာက္ပ့ံေပးျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

ဖန်တီးသူ   - TNBTC