Nguồn gốc của USO

Quỹ nghiên cứu và phát triển hoạt động phát thanh, truyền hình và viễn thông vì lợi ích cộng đồng (USO) là cơ quan thuộc văn phòng Ủy ban hoạt động phát thanh, truyền hình và viễn thông quốc gia (văn phòng NBTC). Cơ quan này được thành lập dựa trên Luật về Ban quy hoạch sóng vô tuyến và chỉ đạo hoạt động phát thanh, truyền hình và viễn thông năm 2010 (Luật năm 2010) ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2010, với mục tiêu theo quy định tại điều 52 bao gồm: hoạt động vì cộng đồng được nhận dịch vụ một cách phổ quát; xúc tiến và hỗ trợ nghiên cứu và phát triển; phát triển nguồn nhân lực và bảo vệ người tiêu dùng về mặt phát thanh, truyền hình và viễn thông; hỗ trợ hoạt động theo quy định của Luật về Quỹ phát triển truyền thông an toàn và sáng tạo. Sau này, theo thông báo của Hội đồng bảo vệ trật tự quốc gia (Thông báo NCPO) số 80/2557 đã bổ sung thêm một mục tiêu  của USO về việc xúc tiến và hỗ trợ về kinh phí cho Kho bạc có thể vay kinh phí của quỹ để sử dụng trong các hoạt động của Chính phủ vì lợi ích cộng đồng.

Việc quản lý và phân bổ kinh phí của USO theo pháp luật quy định thành lập một Ủy ban quản lý quỹ, với chủ tịch NBTC là chủ tịch Ủy ban quản lý quỹ và bí thư NBTC là ủy viên và thư ký. Ngoài ra còn có 4 ủy viên từ các vị trí của các cơ quan Chính phủ, bao gồm: Thủ tướng Chính phủ thường trực, Bí thư Ủy ban phát triển kinh tế và xã hội quốc gia, Giám đốc Vụ tổng kiểm soát và Giám đốc trung tâm công nghệ kỹ thuật và máy tính quốc gia; và 5 ủy viên là chuyên viên có kiến thức và kinh nghiệm về các mặt có liên quan đến các mục tiêu của USO. Ủy ban quản lý quỹ có trách nhiệm theo quy định tại điều 55 của Luật về Ban quy hoạch sóng vô tuyến và chỉ đạo hoạt động phát thanh, truyền hình và viễn thông trong việc quản lý quỹ và đưa ra ý kiến về việc quy hoạch kinh phí sử dụng cho các mục tiêu của quỹ cho NBTC để nhận được sự cho phép, đưa ra các quy tắc liên quan đến việc bảo quản và chi trả, tổ chức tài khoản và hệ thống kế toán, công khai thông tin về việc phân bổ kinh phí và hoạt động của quỹ cho cộng đồng biết thông qua cổng truyền thông điện tử của văn phòng NBTC. Thành lập văn phòng quỹ nghiên cứu và phát triển, là cơ quan thuộc văn phòng NBTC, chịu trách nhiệm về công việc hành chính, hỗ trợ hoạt động của Ủy ban quản lý quỹ và các công việc khác nhằm hoạt động theo các mục tiêu USO.

được tạo bởi   - TNBTC