Ang mga uri ng BTFP Funding and Financial Support

Pagpopondo at pinansiyal na suporta mula sa mga BTFP tulad ng bawat Sugnay 5 ng the Notification of BTFP Fund Management Committee: patakaran, pamamaraan at ang mga kundisyon tungkol sa paggastos, pagsubaybay at pagganap na ebalwasyon ng Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest ng publiko ay nahahati sa tatlong sumusunod na mga kategorya:

Kategorya 1 - Proyekto ay pinondohan at pinansyal na suportado ng BTFP ay sumusunod sa mga layunin na itinakda sa Seksiyon 52 (1) (2) (3) at (4). Ito ay tumutukoy sa pangkalahatang pondo at pinansiyal na suporta na maaaring imungkahi ng mga aplikante na nag-aalok ng kanilang mga proyekto upang humiling sapagkat gayong pinansiyal na suporta kung gayong proyekto matupad ang mga layunin na itinakda sa Seksiyon 52(1) USO, Seksiyon 52(2) Research and Development and Latest Media Trend Updates, Seksiyon 52(3) Personnel Development and Section at Seksiyon 52(4) Consumer Protection.

Kategorya 2 – Ang mga proyektong tinukoy ng BTFP Fund Management Committee upang matupad ang mga layunin na itinakda sa Seksyon 52 (1) (2) (3) at (4), pati na ang pagtataguyod, pagsuporta at tinitiyak ang pagsunod sa mga patakaran ng gobyerno, Master Plan for Spectrum Management, Master Plan for Broadcasting and Television Services, Master Plan for Telecommunications Services and Master Plan for Universal Service Supply for Basic Telecommunications Services and Social Services. Ito ay tumutukoy sa pagpopondo at pinansiyal na suporta para sa mga partikular na operasyon. BTFP Fund Management Committee ay ibalita sa mga Terms of Reference (TOR) upang ang aplikante ay maaaring maghanda at magsumite ang mga alok na nasa linya ng tinukoy na mga proyekto.

Kategorya 3 - Pondo para sa pagsuporta sa pagsunod sa mga batas na may kaugnayan sa Safe and Creative Media Development Fund as per Section 52(5).

Create by   - TNBTC