ປະເພດການສົ່ງເສີມແລະສະຫນັບສະຫນຸນເງີນຈາກ ກທປສ.

ການສົ່ງເສີມແລະສະຫນັບສະຫນຸນເງີນຈາກ ກທປສ. ເປັນການດຳເນີນການພາຍໃຕ້ປະກາດຄະນະກຳມະການບໍລິຫານກງອທືນ ເລື່ອງ ຫລັກເກນ ວິທີການ ແລະເງື່ອນໄຂການໃຊ້ຈ່າຍເງີນ ການຕິດຕາມແລະປະເມີນຜົນກອງືນວິໄຈແລະພັດທະນາກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມເພື່ອປະໂຫຍດສາທາລະນ ໂດຍຕາມຄວາມໃນຂໍ້ 5 ຂອງປະກາດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກຳຫນົດປະເພດການຈັດສັນເງີນເພື່ອການສະຫນັບສະຫນຸນແລະສົ່ງເສີມເງີນຈາກ ກທປສ.ອອກເປັນ 3 ປະເພດດັ່ງນີ້

ປະເພດທີ 1 ໂຄງການທີ່ເກີດຈາກຜູ້ຂໍຮັບການສົ່ງເສີມແລະສະຫນັບສະຫນຸນຈາກເງີນ ກທປສ.ທີ່ເປັນໄປຕາມວັດຖຸປະສົງຕາມມາດຕາ 52(1)(2)(3)ແລະ(4)ຊື່ງຫມາຍຖືງທືນສົ່ງເສີມສະຫນັບສະຫນຸນປະເພດທົ່ວໄປຊື່ງຜູ້ຂໍຮັບທືນສາມາດຢື່ນຂໍ້ສະເຫນີໂຄງການເພື່ອຂໍຮັບການສະຫນັບສະຫນຸນໄດ້ຫາກໂຄງການດັ່ງກ່າວສອດຄ່ອງກັບວັດຖຸປະສົງຕາມມາດຕາ52 (1)ດ້ານບໍລິການຢ່າງທົ່ວຖືງ52 (2)ດ້ານການວິໄຈພັດທະນາແລະຮູ້ເທົ່າທັນສື່52 (3)ດ້ານການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນແລະ52 (4)ດ້ານການຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກ

ປະເພດທີ 2 ໂຄງການທີ່ຄະນະກຳມະການບໍລິຫານກອງທືນ ປະກາດກຳຫນົດ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸວັດຖຸປະສົງຂອງກອງທືນຕາມມາດຕາ52 (1) (2) (3) ແລະ (4) ແລະເພື່ອສົງເສີມສະຫນັບສະຫນຸນແລະດຳເນີນການໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍພາກລັດ ແລະແຜນແມ່ບົດບໍລິຫານຄື່ນຄວາມຖີ່ແຜນແມ່ບົດກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະກິດຈະການໂທລະທັດ ແຜນແມ່ບົດກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະແຜນການຈັດໃຫ້ມີການບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມພື້ນຖານໂດຍທົ່ວຖືງແລະບໍລິການເພື່ອສັງຄົມ ຊື່ງຫມາຍຖືງທືນສົ່ງເສີມສະຫນັບສະຫນຸນປະເພດກຳຫນົດເລື່ອງໂດຍຄະນະກຳມະການບໍລິຫານກອງທືນຈະມີການປະກາດຂອບເຂດຂອງວຽກ (Terms of Reference: TOR)ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຂໍຮັບທືນຢື່ນຂໍ້ສະເຫນີໃນການດຳເນີນວຽກໃຫ້ຕົງກັບໂຄງການທີ່ປະກາດກຳຫນົດ

ປະເພດທີ 3 ສະຫນັບສະຫນຸນການດຳເນີນການຕາມກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍກອງທືນພັດທະນາສື່ປອດໄພແລະສ້າງສັນຕາມມາດຕາ 52(5)

ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍ   - TNBTC