ေကာေထာေပါေဆာ္မွ ေငြျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ေထာက္ပ့ံျခင္းအမ်ိဳးအစား

ေကာေထာေပါေဆာ္မွ ေငြျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ေထာက္ပ့ံျခင္းသည္ ရန္ပုံေငြစီမံခန္႔ခဲြေရးေကာ္မတီအဖဲြ႔ ေၾကညာခ်က္ေအာက္တြင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အေၾကာင္းအရာ ေငြအသုံးျပဳျခင္း ညႊန္ၾကားခ်က္၊ နည္းလမ္းႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း သုေတသနႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြ လိုက္လံေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ခန္႔မွန္းျခင္း ေခါင္းစဥ္ေအာက္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ေၾကညာစာ၏ အခ်က္ ၅ ရွိအေၾကာင္းအရာအတိုင္းျဖစ္သည္။ ေထာက္ပ့ံျခင္းအတြက္ေငြေၾကးစီမံျခင္းႏွင့္ ေကာေထာေပါေဆာ္မွ ေငြေၾကးျမွင့္တင္ေပးျခင္းမ်ားကို သတ္မွတ္ထားၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္း ၃ မ်ိဳးခဲြႏူိင္သည္။

အမ်ိဳးအစား ၁ ပုဒ္မ ၅၂ (၁)(၂)(၃)ႏွင့္(၄)အရ ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း ျဖစ္ေစရန္ ေကာေထာေပါေဆာ္ေငြမွ ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ေထာက္ပ့ံျခင္း ေတာင္းဆိုသူမွျဖစ္ေပၚေသာ စီမံကိန္းျဖစ္၍ ျမွင့္တင္ေထာက္ပ့ံမႈရင္းႏွီးေငြ ေယဘုယ်အမ်ိဳးအစားကို ဆိုလိုသည္။ ရင္းႏွီးေငြေတာင္းဆိုေသာသူသည္ အကယ္၍အဆိုပါစီမံကိန္းသည္ ပုဒ္မ ၅၂(၁) က်ယ္ျပန္႔ေသာ၀န္ေဆာင္မႈ၊ ၅၂(၂) ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈသုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္မီဒီယာအမီွသိႏူိင္ျခင္း၊ ၅၂(၃) လူပုဂၢိဳလ္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး အပိုင္း ႏွင့္ ၅၂(၄) သုံးစဲြသူၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ေရးအပိုင္း တို႔ႏွင့္ဆက္စပ္မႈရွိပါက ေထာက္ပ့ံမႈေတာင္းဆိုရန္အတြက္ စီမံကိန္းကမ္းလွမ္းခ်က္တင္ျပႏူိင္သည္။

အမ်ိဳးအစား ၂ ပုဒ္မ ၅၂(၁)(၂)(၃)ႏွင့္(၄)အရ ရန္ပုံေငြ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ၿပီးေျမာက္ရန္အတြက္ႏွင့္ အစိုးရမူ၀ါဒ ႏွင့္အသံလိုင္းစီမံျခင္းေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္၊ အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္၊ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္ႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာေသာအေျခခံဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ လူထုအတြက္၀န္ေဆာင္မႈရွိေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းအစီအစဥ္ တို႔ႏွင့္ဆက္စပ္မႈရွိေစရန္ ျမွင့္တင္ျခင္း၊ ေထာက္ပ့ံျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္ ရန္ပုံေငြစီမံခန္႔ခဲြေရးေကာ္မတီအဖဲြ႔မွ ေၾကညာသတ္မွတ္ေသာ စီမံကိန္းျဖစ္၍ ျမွင့္တင္ေထာက္ပ့ံမႈရင္းႏွီးေငြ အေၾကာင္းအရာသတ္မွတ္ေသာအမ်ိဳးအစားကို ဆိုလိုသည္။ ရင္းႏွီးေငြေတာင္းဆိုသူမွ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းကမ္းလွမ္းခ်က္တင္ျပရာတြင္ ေၾကညာသတ္မွတ္သည့္စီမံကိန္းႏွင့္တူညီမႈရွိေစရန္အတြက္ ရန္ပုံေငြစီမံခန္႔ခဲြေရးေကာ္မတီအဖဲြ႔မွ လုပ္ငန္း၏နယ္ပယ္(Terms of Reference : TOR)ကို ေၾကညာျခင္းရွိမည္။

အမ်ိဳးအစား ၃ ပုဒ္မ ၅၂(၅)အရ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းႏွင့္တီထြင္ဆန္းသစ္မီဒီယာ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြ ဥပေဒအတိုင္း လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈ ေထာက္ပ့ံေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ဖန်တီးသူ   - TNBTC