Loại hình xúc tiến và hỗ trợ tài chính từ USO

Việc xúc tiến và hỗ trợ tài chính từ USO là hoạt động được thực hiện theo thông báo của Ủy ban quản lý quỹ về nguyên tắc, cách thức và điều kiện sử dụng tiền, theo dõi và đánh giá kết quả hoạt động của quỹ nghiên cứu và phát triển hoạt động phát thanh, truyền hình và viễn thông vì lợi ích cộng đồng theo nội dung của điều 5 bản thông báo trên, quy định loại hình phân bổ tài chính nhằm hỗ trợ và xúc tiến từ USO chia làm 3 loại, như sau:

Loại 1: Dự án phát sinh từ tổ chức xin xúc tiến và hỗ trợ tài chính từ USO đúng với mục tiêu theo điều 52 (1) (2) (3) và (4), nghĩa là quỹ xúc tiến và hỗ trợ chung, tổ chức xin tài chính từ quỹ có thể nộp đề xuất dự án để xin hỗ trợ nếu dự án trên phù hợp với mục tiêu theo quy định tại điều 52 (1) dịch vụ phổ quát, 52 (2) nghiên cứu phát triển và tiếp cận thông tin, 52 (3) phát triển nhân lực, 52 (4) bảo vệ người tiêu dùng.

Loại 2: Dự án do Ủy ban quản lý quỹ thông báo quy định nhằm đạt được mục tiêu của quỹ theo quy định tại điều 52 (1) (2) (3) và (4) và nhằm xúc tiến, hỗ trợ và hoạt động phù hợp với chính sách của Chính phủ và kế hoạch quản lý sóng vô tuyến, kế hoạch hoạt động phát thanh, truyền hình, kế hoạch hoạt động viễn thông, kế hoạch tổ chức dịch vụ viễn thông cơ bản phổ quát và dịch vụ vì cộng đồng, nghĩa là quỹ xúc tiến và hỗ trợ loại quy định chủ thể. Ủy ban quản lý quỹ sẽ có thông báo về phạm vi công việc (Terms of Reference: TOR) để tổ chức xin nhận tài chính từ quỹ nộp đề xuất trong hoạt động phù hợp với dự án thông báo quy định.

Loại 3: Hỗ trợ hoạt động theo quy định của Luật về quỹ phát triển thông tin an toàn và sáng tạo, theo điều 52 (5).

 

được tạo bởi   - TNBTC