អង្គការលេខកិច្ចការទូរគមនាគមន៍

ការិយាល័យរដ្ធបាលកិច្ចការទូរគមនាគមន៍
មានទួនាទីទទួលខុសត្រូវការងារដែលទាក់ទងនឹងការទំនាក់ទំនងនិងជំរុញការដំណើរការផ្នែករដ្ធបាលទូទៅរបស់អង្គភាពផ្ទៃក្នុងរបស់ការងារកិច្ចការទូរគមនាគមន៍ ក្នុងផ្នែកថវិកា ធនធានមនុស្ស ភស្ដុភា ឯកសារ បច្ចេកវិទ្យា ផ្សព្វផ្សាយតាមច្បាប់ដែល កសថឆ. ឬការិយាល័យ កសថឆ. បានកំណត់ រហូតដល់ការអនុវត្តការងារនានាដែលបានត្រូវប្រគល់។

ការិយាល័យបច្ចេកទេសនិងការគ្រប់គ្រងធនធានទូរគមនាគមន៍  
មានទួនាទីទទួលខុសត្រូវការងារទាក់ទងនឹងការរៀបចំបង្កើតគម្រោងគំរូ ផែនការណ៍ យុទ្ធសាស្ត្រ និងផែនការណ៍ផ្សេងៗ ក្នុងកិច្ចការទូរគមនាគមន៍ តាមដាននិងវាយតម្លៃការ អនុវត្តតាមគម្រោង និងរៀបចំធ្វើរបាយការណ៍លទ្ធផលនៃការដំណើរការប្រចាំឆ្នាំរបស់ កថខ.។ រៀបចំយន្តការការពារមិនអោយមានការផ្ដាច់មុខឬបង្កភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងកិច្ចការទូរគមនាគមន៍។ រៀបចំបង្កើតគោលការណ៍និងការគ្រប់គ្រងទាក់ទងនឹងការប្រើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ការប្រើសិទ្ធិ រួមទាំងការអនុវត្តទាក់ទងនឹងពត៌មាននិងបច្ចេកវិទ្យាកិច្ចការទូរគមនាគមន៍ ដើម្បីការគ្រប់គ្រង ការអនុវត្តការងារ និងការផ្សព្វផ្សាយ រហូតដល់ការអនុវត្តការងារនានាដែលបានត្រូវប្រគល់។

ការិយាល័យតម្លៃសេវា ក្នុងកិច្ចការទូរគមនាគមន៍  
មានទូនាទីទទួលខុសត្រូវការងារដែលទាក់ទងនឹងការកំណត់គោលការណ៍និងវិធីការទាក់ទងនឹងតម្លៃការអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្មកិច្ចការទូរគមនាគមន៍។ កំណត់និងគ្រប់គ្រង រចនាសម្ព័ន្ធអត្រាតម្លៃសេវាក្នុងកិច្ចការទូរគមនាគមន៍ រហូតដល់ការអនុវត្តការងារនានាដែលបានត្រូវប្រគល់។

ការិយាល័យស្ដង់ដានិងបច្ចេកទេសទូរគមនាគមន៍
មានទួនាទីទទួលខុសត្រូវការងារទាក់ទងនឹងការវិភាគទិន្នន័យទាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសរលកអាកាស និងការប្រើរលកអាកាសផ្នែកកិច្ចការវិទ្យុគមនាគមន៍និងកិច្ចការទូរគមនាគមន៍ រៀបចំនិងផ្ដល់មតិទាក់ទងនឹងលក្ខណៈដែលត្រូវការក្នុងផ្នែកបច្ចេកទេស និងចូលរូមរៀបចំធ្វើគម្រោងរលកអាកាសវិទ្យុ សម្របសម្រួលការប្រើរលកអាកាសក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មកិច្ចការវិទ្យុគមនាគមន៍និងកិច្ចការទូរគមនាគមន៍ រហូតដល់ការអនុវត្តការងារនានាដែលបានត្រូវប្រគល់។

ការិយាល័យរដ្ធបាលនិងរៀបចំលេខទូរគមនាគមន៍ 
មានទួនាទីទទួលខុសត្រូវទាក់ទងនឹងការវិភាគ និងអនុវត្តទាក់ទងនឹងគោលការណ៍ ស្តង់ដារវាងប្រទេសដែលទាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសការគ្រប់គ្រងលេខទូរគមនាគមន៍ បង្កើតផែន រៀបចំ និងគ្រប់គ្រងការប្រើលេខទូរគមនាគមន៍និងគោលការណ៍ការបន្តនៅសិទ្ធិ លេខទូរគមនាគមន៍ រួមទាំងកំណត់គោលការណ៍និងវិធីការចាយថ្លៃសេវាលេខទូរគមនាគមន៍ រហូតដល់ការអនុវត្តការងារនានាដែលបានត្រូវប្រគល់។

ការិយាល័យជំរុញភារកិច្ចពិសេស 
មានទួនាទីទទួលខុសត្រូវការងារដែលទាក់ទងនឹងការអប់រំ និងវិភាគទិន្នន័យទាក់ទងនឹងការប្រកបអាជីវកម្មកិច្ចការទូរគមនាគមន៍ដែលប្រើបច្ចេកទេសថ្មី ទាំងផ្នែកបច្ចេកទេស សេដ្ឋកិច្ច រៀបចំគោលការណ៍វិធីការនិងលក្ខណ្ឌ រួមទាំងរៀបចំនិងគ្រប់គ្រងផែនការណ៍អនុញ្ញាតនិងគ្រប់គ្រងការប្រកបអាជីវកម្មកិច្ចការទូរគមនាគមន៍ ដែលប្រើបច្ចេកទេសថ្មីៗ រួមទាំងដំណើរការភារកិច្ចបន្ទាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងកិច្ចការទូរគមនាគមន៍តាមនយោបាយរបស់ កសថឆ. និង កថខ. រហូតដល់ការអនុវត្តការងារនានាដែលបានត្រូវប្រគល់។

ការិយាល័យទទួលរឿងបណ្ដឹងនិងការពារអ្នកបរិភោគក្នុងកិច្ចការទូរគមនាគមន៍ 
មានទួនាទីទទួលខុសត្រូវការងារទាក់ទងនឹងការកំណត់យន្តការការការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជនមិនអោយត្រូវកេងប្រវ័ញពីអ្នកវិនិយោគ។ យន្តការជំរុញសិទ្ធិសេរីភាពនិងសមភាពរបស់ប្រជាជនក្នុងការប្រើប្រាស់រលកអាកាសនិងសេវាក្នុងកិច្ចការទូរគមនាគមន៍។ កំណត់លក្ខណ្ឌ វិធីការ និងដំណើរការទាក់ទងនឹងការការពារអ្នកបរិភោគ។ ស្ដាប់និងពិចារណាក្ដីបណ្ដឹង ដោះស្រាយជំលាស់រវាងអ្នកវិនិយោគនិងអ្នកបរិភោគ រួមទាំងសម្របសម្រួលការងារផ្នែកលេខានុការគណៈអនុកម្មការការពារអ្នកបរិភោគក្នុងកិច្ចការទូរគមនាគមន៍ រហូតដល់ការអនុវត្តការងារនានាដែលបានត្រូវប្រគល់។

ការិយាល័យកម្មការកិច្ចការទួរគមនាគមន៍និងការប្រជុំ  
មានទួនាទីទទួលខុសត្រូវការងារទាក់ទងនឹងកិច្ចការរដ្ធបាលផ្នែកលេខានុការរបស់ កថខ.។ រៀបចំការប្រជុំនិងដំណើរការទាក់ទងនឹងការប្រជុំរបស់ កថខ. និងការប្រុំដែលទាក់ទងនឹងការងាររបស់ កថខ.។ រួមទាំងគាំទ្រនិងសម្របសម្រួលក្នុងកិច្ចការដែលទាក់ទងនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ កសថ.។ រហូតដល់ការងារនានាដែលបានត្រូវប្រគល់។

ការិយាល័យការអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្មកិច្ចការទូរគមនាគមន៍ 1
មានទួនាទីទទួលខុសត្រូវការងារទាក់ទងនឹងការរៀបចំគោលការណ៍ មធ្យោបាយ លក្ខណ្ឌការចេញប័ណ្ណអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្មទូរគមនាគមន៍ប្រភេទមានបណ្ដាញ ពិចារណារៀបចំនិងអនុញ្ញាតប្រកបអាជីរកម្មកិច្ចការទូរគមនាគមន៍មានបណ្ដាញ តាមដាន ពិនិត្យ ផ្ដល់មតិយោបល់ ទាក់ទងនិងការប្រកបអាជីវកម្មទូរគមនាគមន៍អោយត្រូវទៅតាមគោលការណ៍ និងលក្ខណ្ឌដែលបានកំណត់ រួមទាំងការងារនានាដែលបានត្រូវប្រគល់។

ការិយាល័យការអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្មកិច្ចការទូរគមនាគមន៍ 2 
មានទួនាទីទទួលខុសត្រូវការងារទាក់ទងនឹងការរៀបចំគោលការណ៍ មធ្យោបាយ លក្ខណ្ឌការចេញប័ណ្ណអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្មទូរគមនាគមន៍ប្រភេទមិនមានបណ្ដាញ ពិចារណារៀបចំនិងអនុញ្ញាតប្រកបអាជីរកម្មកិច្ចការទូរគមនាគមន៍មិនមានបណ្ដាញ តាមដាន ពិនិត្យ ផ្ដល់មតិយោបល់ ទាក់ទងនិងការប្រកបអាជីវកម្មទូរគមនាគមន៍អោយត្រូវទៅតាមគោលការណ៍ និងលក្ខណ្ឌដែលបានកំណត់ រួមទាំងការងារនានាដែលបានត្រូវប្រគល់។

ការិយាល័យច្បាប់ទូរគមនាគមន៍  
មានទួនាទីទទួលខុសត្រូវការងារទាក់ទងនឹងការដំណើរការសំណុំរឿងផ្នែកទូរគមនាគមន៍ រៀបចំព្រាង កែសម្រួលនិងអភិវឌ្ឍច្បាប់ ពិចារណាកិច្ចសន្យា ឬការឯកភាពនានា ពិគ្រោះហ៍និងផ្ដល់មតិយោបល់ណែនាំទាក់ទងនឹងច្បាប់ដែលទាក់ទងនឹងកិច្ចការ ទូរគមនាគមន៍។ ដំណើរការទទួលនិងពិចារណាបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ រួមទាំងពិចារណាបញ្ហានានា ដែលកើតឡើងតាមច្បាប់ សន្យា រហូតដល់ការងារនានាដែលបានត្រូវប្រគល់។

ការិយាល័យគ្រប់គ្រងកិច្ចការទូរគមនាគមន៍
មានទួនាទីទទួលខុសត្រូវការងារទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្របការប្រកបអាជីវកម្មកិច្ចការទូរគមនាគមន៍អោយត្រូវទៅតាមគោលការណ៍និងលក្ខណ្ឌដែលបានកំណត់ រួមទាំងពិនិត្យនិងបណ្ដឹងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្មើសទាក់ទងនឹងការប្រកបអាជីវកម្មកិច្ចការទូរគមនាគមន៍តាមច្បាប់ស្ដីពីវិទ្យុគមនាគមន៍ ច្បាប់ស្ដីពីការប្រកបអាជីវកម្មកិច្ចការទូរគមនាគមន៍ និងច្បាប់នានាដែលទាក់ទងរហូតដល់ការងារនានាដែលបានត្រូវប្រគល់។

ការិយាល័យការអនុញ្ញាតនិងគ្រប់គ្រងកិច្ចការទិទ្យុគមនាគមន៍
មានទួនាទីទទួលខុសត្រូវការងារទាក់ទងនឹងការរៀបចំគោលការណ៍ វិធីការ និង លក្ខណ្ឌការអនុញ្ញាតក្នុងកិច្ចការវិទ្យុគមនាគមន៍។ ពិចារណារៀបចំរលកអាកាសនិងចេញ ប័ណ្ណអនុញ្ញាតក្នុងកិច្ចការវិទ្យុគមនាគមន៍ តាមដាន ពិនិត្យ និងផ្ដល់មតិយោបល់ទាក់ទងនឹងការដំណើរការអោយត្រូវទៅតាមគោលការណ៍និងលក្ខណ្ឌការអនុញ្ញាតដែលបានកំណត់ រួមទាំងសម្របសម្រួលជាមួយបណ្ដាញវិទ្យុគមនាគមន៍នានា រហូតដល់ការងារនានាដែលបានត្រូវប្រគល់។

ការិយាល័យបំរើសេវាទូរគមនាគមន៍ជាទូទៅនិងដើម្បីសង្គម 
មានទួនាទីទទួលខុសត្រូវការងារទាក់ទងនឹងការរៀបចំបង្កើតគម្រោងអោយមានការបំរើសេវាទូរគមនាគមន៍មូលដ្ធាននិងសេវាដើម្បីសង្គម កំណត់ស្តង់ដា និងជំរុញ សម្របសម្រួលអង្គភាពដែលទាក់ទង រួមទាំងគ្រប់គ្រងពិនិត្យ និងតាមដានលទ្ធផលនៃការ បំរើសេវាទូរគមនាគមន៍មូលដ្ធាននិងបំរើសេវាដើម្បីសង្គម រហូតដល់ការងារនានាដែលបានត្រូវប្រគល់។

ការិយាល័យបណ្ដាញមូលដ្ធានការប្រើប្រាស់និងផ្ជាប់បណ្ដាញ 
មានទួនាទីទទួលខុសត្រូវការងារទាក់ទងនឹងការរៀបចំគោលការណ៍ ការអនុញ្ញាត និងការគ្រប់គ្រងទាក់ទងនឹងការប្រើនិងផ្ជាប់បណ្ដាញទូរគមនាគមន៍ និងអត្រាតម្លៃការប្រើប្រាស់និងផ្ជាប់បណ្ដាញទូរគមនាគមន៍ រហូតដល់ការងារនានាដែលបានត្រូវប្រគល់។

ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍បុគ្គលិកក្នុងកិច្ចការទូរគមនាគមន៍ 
មានទួនាទីទទួលខុសត្រូវការងារទាក់ទងនឹងការកំណត់ស្ដង់ដានិងរៀបចំគម្រោងអភិវឌ្ឍបុគ្គលិកទូរគមនាគមន៍ រួមទាំងដំណើរការអោយមានការអប់រំនិងអភិវឌ្ឍបុគ្គលិកក្នុងកិច្ចការទូរគមនាគមន៍ រហូតដល់ការងារនានាតាមដែលបានត្រូវប្រគល់។

 
 
 

បង្កើតឡើងដោយ   - TNBTC