ສາຍງານກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ

ສຳນັກອຳນວຍການສາຍງານກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການປະສານແລະສະຫນັບສະຫນຸນການດຳເນີນວຽກດ້ານການບໍລິຫານງານທົ່ວໄປຂອງສ່ວນງານພາຍໃນສາຍງານກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໃນດ້ານງົບປະມານ ຊັບພະຍາກອນບຸກຄົນ ພັດສະດຸ ສາລະບັນ ເທັກໂນໂລຊີສາລະສົນເທດ ປະຊາສຳພັນ ຕາມກົດຫມາຍທີ່ ກສທຊ.ຫລືສຳນັກງານ ກສທຊ.ກຳຫນົດຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກວິຊາການແລະຈັດການຊັບພະຍາກອນໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການຈັດເຮັດແຜນແມ່ບົດ ແຜນກົນລະຍຸດແລະແຜນອື່ນໆໃນກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຕິດຕາມ ປະເມີນຜົນການດຳເນີນວຽກຕາມແຜນ ແລະຈັດເຮັດລາຍງານຜົນການດຳເນີນວຽກປະຈຳປີຂອງ ກທຄ.ຈັດເຮັດມາດຕະການເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການກະທຳອັນເປັນການຜູກຂາດຫລືກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ເປັນທຳໃນການແຂ່ງຂັນໃນກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຈັດເຮັດຫລັກເກນແລະການກຳກັບເບິ່ງແຍງກ່ຽ%ກັບການໃຊ້ໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ການໃຊ້ສິດແຫ່ງທາງ ລວມທັງປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ມູນແລະສາລະສົນເທດກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ເພື່ອການບໍລິຫານ ການປະຕິບັດວຽກແລະການເຜີຍແຜ່ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກຄ່າທຳນຽມແລະອັດຕາຄ່າບໍລິການໃນກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການກຳຫນົດຫລັກເກນແລະວິທີການກ່ຽວກັບຄ່າທຳນຽມການອານຸຍາດປະກອບກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ກຳຫນົດແລະກຳກັບເບິ່ງແຍງໂຄງສ້າງອັດຕາຄ່າບໍລິການໃນກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກມາດຕະຖານແລະເທັກໂນໂລຊີໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການວິເຄາະຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເທັກໂນໂລຊີຄື່ນຄວາມຖີ່ແລະການໃຊ້ຄື່ນຄວາມຖີ່ດ້ານກິດຈະການວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຈັດເຮັດ ແລະໃຫ້ຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບມາດຕະການແລະລັກສະນະອັນພືງປະສົງທາງດ້ານເທັກນິກແລະຮ່ວມຈັດເຮັດແຜນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ ປະສານງານການໃຊ້ຄວາມຖີ່ວິທະຍຸໃນການປະກອບກິດຈະການວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກບໍລິຫານແລະຈັດການເລກຫມາຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການວິເຄາະ ແລະດຳເນີນການກ່ຽວກັບກົດຫມາຍ ມາດຕະຖານລະຫວ່າງປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເທັກໂນໂລຊີການບໍລິຫານຈັດການເລກຫມາຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຈັດເຮັດແຜນ ຈັດສັນ ແລະກຳກັບການໃຊ້ເລກຫມາຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະຫລັກເກນການຄົງສິດເລກມຫາຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ລວມທັງກຳຫນົດຫລັກເກນແລະວິທີການກ່ຽວກັບຄ່າທຳນຽມເລກຫມາຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກຂັບເຄື່ອນພາລະກິດພິເສດ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການສືກສາ ແລະວິເຄາະຂໍ້ມູກ່ຽວກັບການປະກອບກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມທີ່ໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີໃຫມ່ ທັງດ້ານເທັກນິກ ເສດຖະສາດ ຈັດເຮັດຫລັກເກນວິທີການແລະເງື່ອນໄຂ ລວມທັງຈັດເຮັດແລະບໍລິຫານແຜນການອານຸຍາດແລະກຳກັບເບິ່ງແຍງການປະກອບກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ທີ່ໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີໃຫມ່ໆລວມທັງດຳເນີນພາລະກິດເລັ່ງດ່ວນໃນການກຳກັບເບິ່ງແຍງກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມຕາມນະໂຍບາຍຂອງ ກສທຊ.ແລະກທຄ.ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກຮັບເລື່ອງຮ້ອງຮຽນແລະຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການກຳຫນົດມາດຕະການຄຸ້ມຄອງສິດແລະເສລີພາບຂອງປະຊາຊົນບໍ່ໃຫ້ຖືກເອົາປ່ຽບຈາກຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ມາດຕະການສົ່ງເສີມສິດເສລີພາບແລະຄວາມສະເຫມີພາກຂອງປະຊາຊົນໃນການເຂົ້າຖືງການໃຊ້ປະໂຫຍດຄື່ນຄວາມຖີ່ແລະບໍລິການໃນກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ກຳຫນົດຫລັກເກນວິທີການ ແລະດຳເນີນການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກ ຂະບວນການຮັບແລະພິຈາລະນາເລື່ອງຮ້ອງຮຽນ ຍຸຕິຂໍ້ຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງຜູ້ປະກອບການແລະຜູ້ບໍລິໂພກ ລວມທັງອຳນວຍການວຽກດ້ານເລຂານຸການຄະນະອານຸກຳມະການຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກກຳມະການກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະການປະຊຸມ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຍກທີ່ກ່ຽວກັບການອຳນວຍການວຽກຝ່າຍເລຂານຸການຂອງ ກທຄ.ຈັດການປະຊຸມແລະດຳເນີນວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ງອກັບການປະຊຸມຂອງ ກທຄ.ແລະການປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາລະກິດຂອງ ກທຄ.ລວມທັງສະຫນັບສະຫນຸນແລະອຳນວຍການໃນກິດຈະການອັນກ່ຽວກັບການເງີນຂອງ ກທຄ.ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກການອານຸຍາດປະກອບກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ 1
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການຈັດເຮັດຫລັກເກນ ວິທີການ ແລະເງື່ອນໄຂການອອກໃບອານຸຍາດປະກອບກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແບບມີໂຄງຂ່າຍ ພິຈາລະນາຈັດສັນແລະອານຸຍາດປະກອບກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແບບມີໂຄງຂ່າຍ ຕິດຕາມ ກວດສອບ ແລະໃຫ້ຄຳປືກສາກ່ຽວກັບການປະກອບກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມໃຫ້ເປັນໄປຕາມຫລັກເກນແລະເງື່ືອນໄຂການອານຸຍາດທີ່ກຳຫນົດ ລວມທັງຮ່ວມຈັດເຮັດຫລັກເກນແລະໃຫ້ຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບການກຳກັບເບິ່ງແຍງການປະກອບກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກການອານຸຍາດປະກອບກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ 2
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການຈັດເຮັດຫລັກເກນ ວິທີການ ແລະເງື່ອນໄຂການອອກໃບອານຸຍາດປະກອບກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແບບບໍ່ມີໂຄງຂ່າຍ ພິຈາລະນາຈັດສັນແລະອານຸຍາດປະກອບກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແບບບໍ່ມີໂຄງຂ່າຍ ຕິດຕາມ ກວດສອບ ແລະໃຫ້ຄຳປືກສາກ່ຽວກັບການປະກອບກິດຈະການອິນເຕີເນັດໃຫ້ເປັນໄປຕາມຫລັກເກນ ແລະເງື່ອນໄຂການອານຸຍາດທີ່ກຳຫນົດ ລວມທັງຮ່ວມຈັດເຮັດຫລັກເກນແລະໃຫ້ຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບການກຳກັບເບິ່ງແຍງການປະກອບກິດຈະການອິນເຕີເນັດ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກກົດຫມາຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການດຳເນີນການຄະດີດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຈັດເຮັດຮ່າງ ກວດຮ່າງ ປັບປຸງແລະພັດທະນາກົດຫມາຍ ພິຈາລະນາສັນຍາ ຫລືຄວາມຕົກລົງໃດໆ ວິນິໄສແລະໃຫ້ຄຳປືກສາແນະນຳກ່ຽວກັບຂໍ້ກົດຫມາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະການ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ດຳເນີນການຮັບແລະພິຈາລະນາອຸທອນຄຳສັ່ງທາງປົກຄອງ ລວມທັງພິຈາລະນາບັນຫາໃດໆ ທີ່ເກີດຂື້ນຕາມກົດຫມາຍວິທີປະຕິບັດລາດຊະການທາງປົກຄອງ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກກຳກັບເບິ່ງແຍງກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການກຳກັບເບິ່ງແຍງແລະການປະກອບກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມໃຫ້ເປັນໄປຕາມຫລັກເກນແລະເງື່ອນໄຂການອານຸຍາດທີ່ກຳຫນົດ ລວມທັງກວດສອບ ແລະດຳເນີນຄະດີຜູ້ກະທຳຄວາມຜິດກ່ຽວກັບການປະກອບກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມຕາມກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການປະກອບກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະກົດຫມາຍອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກການອານຸຍາດແລະກຳກັບວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການຈັດເຮັດຫລັກເກນ ວິທີການ ແລະເງື່ອນໄຂການອານຸຍາດໃນກິດຈະການວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມ ພິຈາລະນາຈັດສັນຄື່ນແລະອອກໃບອານຸຍາດໃນກິດຈະການວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມ ຕິດຕາມ ກວດສອບແລະໃຫ້ຄຳປືກສາກ່ຽວກັບການດຳເນີນການໃຫ້ເປັນໄປຕາມຫລັກເກນ ແລະເງື່ອນໄຂການອານຸຍາດທີ່ກຳຫນົດ ລວມທັງປະສານງານກັບຂ່າຍສື່ສານວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມຕ່າງໆໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມໂດຍທົ່ວຖືງແລະເພື່ອສັງຄົມ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການຈັດເຮັດແບບແຜນການຈັດໃຫ້ມີບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມພື້ນຖານໂດຍທົ່ວຖືງແລະບໍລິການເພື່ອສັງຄົມ ກຳຫນົດມາດຕະການແລະສົ່ງເສີມ ປະສານງານຫນ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງກຳກັບ ກວດສອບ ແລະຕິດຕາມປະເມີນຜົນການກະຈາຍບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມພື້ນຖານໂດຍທົ່ວຖືງແລະບໍລິການເພື່ອສັງຄົມ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກໂຄງຂ່າຍພື້ນຖານ ການໃຊ້ແລະເຊື່ອມຕໍ່ໂຄງຂ່າຍ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການຈັດເຮັດຫລັກເກນ ການອານຸຍາດ ແລະການກຳກັບເບິ່ງແຍງກ່ຽວກັບການໃຊ້ແລະເຊື່ອມຕໍ່ໂຄງຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະອັດຕາຄ່າທຳນຽມການໃຊ້ແລະເຊື່ອມຕໍ່ໂຄງຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃນກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຍກທີ່ກ່ຽວກັບການກຳຫນົດມາດຕະຖານແລະຈັດເຮັດແຜນພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໂທລະຄົມມະນາຄົມ ລວມທັງດຳເນີນການຈັດອົບຮົມແລະພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃນກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍ   - TNBTC