Bidang Telekomunikasi

Pejabat pentadbiran am bidang telekomunikasi
Bertanggungjawab untuk menyelaras dan menyokong operasi pentadbiran am dalam bidang tugas telekomunikasi mengenai bajet, sumber kakitangan, bekalan, dokumen, teknologi maklumat, perhubungan awam yang ditetapkan oleh Suruhanjaya telekomunikasi atau TC atau tugas-tugas lain yang mungkin diberikan.

Pejabat teknik dan pengurusan sumber telekomunikasi
Bertanggungjawab untuk merangka pelan induk, pelan strategik dan pelan-pelan lain dalam telekomunikasi, pemantauan, susulan, dan membuat laporan tahunan suruhanjaya telekomunikasi, mewujudkan standard untuk mengelakkan tindakan monopoli atau persaingan yang tidak adil dalam perniagaan telekomunikasi, merumus kaedah-kaedah dan peraturan ke atas penggunaan infrastruktur , penggunaan cara hak  , termasuk tugas melaksanakan mengenai data dan maklumat  perniagaan telekomunikasi untuk pengurusan, operasi dan penyebaran serta menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan.

Pejabat struktur tarif dan struktur harga untuk perniagaan telekomunikasi
Bertanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan mewujudkan kriteria dan kaedah mengenai tarif dan struktur yuran untuk mendapatkan kebenaran bagi perniagaan telekomunikasi, menentukan dan menyelia struktur kadar harga dalam perniagaan telekomunikasi serta menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan.

Pejabat standardisasi dan teknologi telekomunikasi
Bertanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan analisis data teknologi frekuensi dan penggunaan frekuensi dalam komunikasi radio dan perniagaan telekomunikasi, membuat dan memberi komen mengenai standard dan ciri-ciri yang dikehendaki teknik dan menyelaras untuk membuat pelan frekuensi radio, menyelaras mengenai penggunaan frekuensi radio dalam operasi perniagaan komunikasi radio dan telekomunikasi serta menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan.

Pejabat pentadbiran dan pengurusan nombor telekomunikasi
Bertanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan analisis dan pengendalian peraturan, standard antarabangsa mengenai teknologi untuk menyediakan penomboran telekomunikasi, membuat perancangan, pengedaran dan menyelia penggunaan nombor untuk perniagaan telekomunikasi dan menetapkan peraturan dan peraturan dalam nombor mudah alih untuk perniagaan telekomunikasi, termasuk menentukan kriteria dan kaedah mengenai bayaran telekomunikasi serta menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan.

Pejabat stereng tugas  khas
Bertanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan penyelidikan dan analisis data mengenai operasi perniagaan telekomunikasi memberi tumpuan kepada penggunaan teknologi baru dari segi teknik, ekonomi, mewujudkan kriteria, kaedah dan syarat, termasuk membuat dan menguruskan pelan untuk mendapatkan kebenaran dan penyeliaan operasi perniagaan telekomunikasi teknologi baru  dan menjalankan tugas-tugas segera mengenai mengenai penyeliaan dan pengawalan perniagaan telekomunikasi mengikut NBTC dan dasar NTC serta menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan.

Pejabat penerimaan aduan dan perlindungan hak pelanggan dalam perniagaan telekomunikasi
Bertanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan menentukan standard untuk menghalang orang ramai daripada mengeksploitasi dan menyalahgunakan hak dan kebebasan mereka oleh pengendali perniagaan, mewujudkan standard untuk mempromosikan hak-hak dan kebebasan dan kesaksamaan rakyat untuk akses kepada penggunaan frekuensi dan perkhidmatan perniagaan telekomunikasi, mewujudkan kriteria , kaedah dan menjalankan tugas-tugas untuk melindungi hak-hak pelanggan, menguruskan penerimaan aduan, menyelesaikan pertikaian antara pengendali perniagaan dan pelanggan, termasuk duti berbayar berkenaan dengan pentadbiran setiausaha jawatankuasa kecil perlindungan hak-hak pelanggan dalam perniagaan telekomunikasi serta menjalankan tugas-tugas lain yang boleh diberikan.

Pejabat jawatankuasa perniagaan telekomunikasi dan mesyuarat
Bertanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan tugas-tugas setiausaha suruhanjaya telekomunikasi, mengadakan mesyuarat dan menjalankan tugas-tugas mengenai mesyuarat suruhanjaya telekomunikasi, mesyuarat mengenai dengan tugas-tugas suruhanjaya telekomunikasi, termasuk menyokong dan mentadbir urusan mengenai hal-hal kewangan suruhanjaya telekomunikasi serta menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan.

Pejabat pelesenan dalam perniagaan telekomunikasi 1
Bertanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan mewujudkan kriteria, kaedah dan syarat untuk mengeluarkan lesen operasi rangkaian topologi perniagaan telekomunikasi, mempertimbangkan untuk mengedar dan memberi kuasa kepada operasi perniagaan untuk telekomunikasi topologi rangkaian , pemantauan, pemeriksaan dan memberi nasihat mengenai operasi perniagaan telekomunikasi mengikut kriteria dan syarat-syarat kebenaran, termasuk mewujudkan kriteria dan memberi komen mengenai penyeliaan operasi perniagaan telekomunikasi serta menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan.

Pejabat pelesenan dalam perniagaan telekomunikasi 2
Bertanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan mewujudkan kriteria, kaedah dan syarat untuk mengeluarkan lesen bukan operasi perniagaan telekomunikasi dalam topologi rangkaian , mempertimbangkan untuk mengedar dan memberi kuasa kepada operasi perniagaan untuk bukan telekomunikasi topologi rangkaian  , pemantauan, pemeriksaan dan memberi nasihat mengenai perniagaan  operasi internet mengikut kriteria dan syarat-syarat kebenaran, termasuk mewujudkan kriteria dan memberi komen mengenai penyeliaan operasi perniagaan internet serta menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan.

Pejabat hal ehwal undang-undang mengenai telekomunikasi
Bertanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan pendakwaan mengenai telekomunikasi, merangka, memeriksa, memperbaiki dan membangunkan undang-undang, memandangkan kontrak atau apa-apa perjanjian, berdasarkan dan memberi nasihat mengenai perkara-perkara undang-undang perniagaan telekomunikasi, menjalankan menerima dan menimbangkan rayuan tindakan pentadbiran, termasuk menimbangkan apa-apa masalah yang disebabkan oleh undang-undang prosedur pentadbiran dan menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan.

Pejabat pengawasan telekomunikasi
Bertanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan penyeliaan operasi perniagaan telekomunikasi mengikut kriteria dan syarat-syarat kebenaran yang ditetapkan, termasuklah memeriksa dan mengemukakan sebarang tuduhan terhadap zalim mengenai operasi perniagaan telekomunikasi mengikut undang-undang mengenai komunikasi radio, undang-undang mengenai operasi perniagaan telekomunikasi dan undang-undang lain terlibat serta menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan.

Pejabat kebenaran komunikasi radio dan peraturan
Bertanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan mewujudkan kriteria, kaedah dan syarat-syarat untuk mendapatkan kebenaran dalam perniagaan telekomunikasi, mempertimbangkan untuk mengagihkan frekuensi dan mengeluarkan lesen operasi perniagaan telekomunikasi, pemantauan, pemeriksaan dan memberi nasihat tentang prosedur dan syarat-syarat kebenaran, termasuk menyelaras dengan rangkaian komunikasi radio untuk memastikan perpaduan mereka serta menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan.

Pejabat perkhidmatan telekomunikasi mudah dan untuk masyarakat
Bertanggungjawab untuk membuat rancangan untuk memastikan bahawa orang-orang boleh mengakses telekomunikasi asas teliti dan menyediakan perkhidmatan untuk masyarakat. Ia juga bertanggungjawab untuk menetapkan standard, menyokong, menyelaraskan semua agensi terlibat termasuk menyelia, memeriksa dan memantau untuk menilai prestasi perkhidmatan telekomunikasi asas teliti dan perkhidmatan sosial serta menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan.

Pejabat rangkaian asas untuk kegunaan dan topologi rangkaian
Bertanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan memulakan standard, kebenaran dan menyelia tentang kegunaan dan telekomunikasi topologi rangkaian dan kadar bayaran untuk menggunakan dan telekomunikasi topologi rangkaian serta menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan.

Pejabat pembangunan kakitangan dalam urusan telekomunikasi
Bertanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugas berkaitan dengan menetapkan standard dan membuat pelan pembangunan  kakitangan telekomunikasi , termasuk menyediakan latihan dan program pembangunan kakitangan dalam urusan kakitangan telekomunikasi serta dan menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan.

 

Create by   - TNBTC