ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလမ္းေၾကာင္း

၁. ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလမ္းေၾကာင္းဗဟုိညႊန္ၾကားေရး႐ုံး
         ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလမ္းေၾကာင္း အတြင္းပိုင္းဌာန၏ ခန္႔မွန္းေငြ၊ လူ႔အရင္းအျမစ္၊
စာအိတ္၊ စာရြက္စာတမ္းေဟာင္းမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ၊
မိတ္ဆက္ျခင္းမ်ားအပိုင္းတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား ဆက္ဆံေပးျခင္းႏွင့္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း
စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈကို ေကာေဆာေထာေခ်ာ (သို႔)
ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာနမွ သတ္မွတ္ထားေသာ ဥပေဒအတိုင္းျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ လြဲအပ္ခံရေသာ
အျခားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္
တာ၀န္ရွိသည္။

၂. ဆက္သြယ္ေရးပညာရပ္ႏွင့္အရင္းအျမစ္စီမံဌာန
          ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ ေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္၊ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အစီအစဥ္ ႏွင့္
အျခားအစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊
အစီအစဥ္အတိုင္းလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းရလဒ္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ေကာေထာေခါ၏ႏွစ္ခ်ဳပ္
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းမွတ္တမ္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္
အျပတ္ျဖတ္ျခင္း(သို႔) တရားမွ်တမႈမရွိေစျခင္းျဖစ္ေစေသာ
လုပ္ရပ္မ်ားမျဖစ္ေအာင္ကာကြယ္ေပးေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊
အေျခခံမူပံုစံအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္အခြင့္အေရးအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ႀကီးၾကပ္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ စီမံျခင္း
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ျဖန္႔ေ၀ျခင္းအတြက္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း
အခ်က္အလက္ႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္
လြဲအပ္ခံရေသာ အျခားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၃. ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအခေၾကးေငြႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈခဌာန
          ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈ ခြင့္ျပဳခ်က္အခေၾကးေငြႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
နည္းလမ္းႏွင့္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ၀န္ေဆာင္မႈခမ်ားကို
ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းႏွင့္သတ္မွတ္ျခင္း ႏွင့္ လဲြအပ္ခံရေသာ
အျခားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၄. ဆက္သြယ္ေရးစံခ်ိန္ႏွင့္တက္ႏုိေလာ္ဂ်ီဌာန
          အသံလုိင္းတက္ႏုိေလာ္ဂ်ီႏွင့္ ေရဒီယိုဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းပိုင္း
အသံလိုင္းအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား ခဲြျခားစိတ္ျဖာျခင္း၊ နည္းလမ္းပိုင္း
စံခ်ိန္ႏွင့္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊
ေရဒီယိုအသံလိုင္းအစီအစဥ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေရဒီယိုဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းပိုင္း
အသံလိုင္းအသံုးျပဳျခင္းကို ဆက္စပ္ေပးျခင္း ႏွင့္ လဲြအပ္ခံရေသာ
အျခားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၅. ဆက္သြယ္ေရးနံပါတ္စီမံခန္႔ခဲြမႈဌာန
          ဆက္သြယ္ေရးနံပါတ္စီမံခန္႔ခဲြျခင္းတက္ႏုိေလာ္ဂ်ီႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ႏူိင္ငံအၾကားစံခ်ိန္
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ခဲြျခားစိတ္ျဖာျခင္း၊
ဆက္သြယ္ေရးနံပါတ္အသံုးျပဳျခင္း အစီအစဥ္၊ ရွာေဖြမႈ ႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရးနံပါတ္ပိုင္ဆိုင္ျခင္းနည္းလမ္း၊ ဆက္သြယ္ေရးနံပါတ္အခေၾကးေငြႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ နည္းလမ္းႏွင့္ညႊန္ၾကားမႈမ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ လဲြအပ္ခံရေသာ အျခားေသာ
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္
တာ၀န္ရွိသည္။

၆. အထူးလုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္ဌာန
          နည္းပညာပိုင္းႏွင့္စီးပြားေရးပိုင္း တက္ႏုိေလာ္ဂ်ီအသစ္အသံုးျပဳေသာ
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားခဲြျခားစိတ္ျဖာျခင္း
ေလ့လာျခင္း၊ နည္းလမ္းႏွင့္ကန္႔သတ္ခ်က္ညႊန္ၾကားခ်က္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊
တက္ႏုိေလာ္ဂ်ီအသစ္အသံုးျပဳေသာ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈ ခြင့္ျပဳခ်က္အစီအစဥ္ႏွင့္
ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္စီမံျခင္း၊
ေကာေဆာေထာေခ်ာႏွင့္ေကာေထာေခါ၏မူ၀ါဒအရ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းပိုင္း
အေရးႀကီးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ လဲြအပ္ခံရေသာ
အျခားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၇. တုိင္ၾကားမႈလက္ခံျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းရွိသံုးစဲြသူမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ဌာန
          လုပ္ငန္းရွင္မွေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းမခံရေစေသာ သံုးစဲြသူမ်ားအခြင့္အေရးမ်ား
ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ နည္းလမ္းသတ္မွတ္ျခင္း၊ ျပည္သူလူထုမ်ား
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းရွိ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္အသံလိုင္းအသံုးျပဳျခင္း အက်ိဳးရရွိေစရာတြင္
တန္းတူရရွိျခင္း အခြင့္အေရးႏွင့္လြတ္လပ္ျခင္းမ်ားကို တိုးျမွင့္ေပးျခင္း၊
သံုးစဲြသူေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္နည္းလမ္းမ်ားညႊန္ၾကားမႈ
သတ္မွတ္ျခင္း၊ တိုင္ၾကားျခင္းလက္ခံျခင္းႏွင့္သံုးသပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္၊
လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္သံုးစဲြသူအၾကား အျငင္းပြားမႈကို ရပ္တန္႔ေပးျခင္း၊
သံုးစဲြသူေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီခဲြအဖဲြ႔လက္ေထာက္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပိုင္းကို
ညႊန္ၾကားေပးျခင္း ႏွင့္ လဲြအပ္ခံရေသာ အျခားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား
စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၈. ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီဌာနႏွင့္အစည္းအေ၀းထိုင္ျခင္း
         ေကာေထာေခါ၏လက္ေထာက္အပိုင္းလုပ္ငန္း ညႊန္ၾကားမႈေပးျခင္း၊
အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ေကာေထာေခါ၏အစည္းအေ၀းႏွင့္ပတ္သက္သည့္လုပ္ငန္း ႏွင့္
ေကာေထာေခါ၏လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အစည္းအေ၀း လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊
ေကာေထာေခါ၏ေငြေၾကးေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းပိုင္း ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္
ညႊန္ၾကားမႈေပးျခင္း ႏွင့္ လဲြအပ္ခံရေသာ အျခားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား
စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၉. ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈခြင့္ျပဳဌာန၁
            ကြန္ယက္ရွိဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ခြင့္ျပဳခ်က္ထုတ္ေပးျခင္း
နည္းလမ္းႏွင့္ကန္႔သတ္ခ်က္ ညႊန္ၾကားခ်က္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊
ကြန္ယက္ရွိဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း စီမံျခင္းႏွင့္ခြင့္ျပဳျခင္း သံုးသပ္ျခင္း၊
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ခြင့္ျပဳခ်က္ကန္႔သတ္မႈႏွင့္
ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္းျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈ၊ ေစာင့္ၾကည့္မႈ ႏွင့္ စစ္ေဆးမႈ၊
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
ထင္ျမင္ခ်က္ေပးျခင္းႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားပူးေပါင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လဲြအပ္ခံရေသာ
အျခားေသာလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၁၀. ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈခြင့္ျပဳဌာန၂
          ကြန္ယက္မရွိဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ခြင့္ျပဳခ်က္ထုတ္ေပးျခင္း
နည္းလမ္းႏွင့္ကန္႔သတ္ခ်က္ ညႊန္ၾကားခ်က္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊
ကြန္ယက္မရွိဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း စီမံျခင္းႏွင့္ခြင့္ျပဳျခင္း သံုးသပ္ျခင္း၊
အင္တာနက္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ခြင့္ျပဳခ်က္ကန္႔သတ္မႈႏွင့္
ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္းျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈ၊ ေစာင့္ၾကည့္မႈ ႏွင့္ စစ္ေဆးမႈ၊
အင္တာနက္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
ထင္ျမင္ခ်က္ေပးျခင္းႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားပူးေပါင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လဲြအပ္ခံရေသာ
အျခားေသာလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၁၁. ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒဌာန
          ဆက္သြယ္ေရးပိုင္းအမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆဲြျခင္း၊
မူၾကမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ ဥပေဒဖံြ႔ၿဖိဳးေပးျခင္း၊ စာခ်ဳပ္(သို႔)သေဘာတူခ်က္မ်ားကို
သံုးသပ္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒအခ်က္မ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ေဆြးေႏြးခ်က္ေပးျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအယူခံအမိန္႔မ်ား လက္ခံျခင္းႏွင့္သံုးသပ္ျခင္း
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ အစိုးရ၀န္ထမ္းႏွင့္ဆက္ဆံေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဥပေဒေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာ
ျပႆနာမ်ားကိုသံုးသပ္ေပးျခင္း ႏွင့္ လဲြအပ္ခံရေသာ အျခားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား
စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၁၂. ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္ဌာန
          ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း
သတ္မွတ္ထားေသာကန္႔သတ္ခ်က္ႏွင့္ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ျဖစ္ေစရန္
ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ေရဒီယိုဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းဥပေဒ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အျခားေသာဥပေဒအရ
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ျပစ္မႈျပဳလုပ္သူကို တရားစဲြဆိုျခင္း ႏွင့္ လဲြအပ္ခံရေသာ
အျခားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၁၃. ေရဒီယိုဆက္သြယ္ေရးခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ႀကီးၾကပ္ေရးဌာန
         ေရဒီယိုဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းခြင့္ျပဳျခင္း နည္းလမ္းႏွင့္ကန္႔သတ္ခ်က္
ညႊန္ၾကားခ်က္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေရဒီယိုဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း လိုင္းစီမံျခင္းႏွင့္ခြင့္ျပဳစာထုတ္ျခင္း
သံုးသပ္ျခင္း၊ သတ္မွတ္ထားေသာခြင့္ျပဳခ်က္ ကန္႔သတ္ခ်က္ႏွင့္ညႊန္ၾကားမႈအတိုင္းျဖစ္ေစရန္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္ေပးျခင္း၊
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာေရဒီယိုဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ျခင္း ႏွင့္ လဲြအပ္ခံရေသာ
အျခားေသာလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၁၄. ျပည္သူလူထုအတြက္ႏွင့္က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈဌာန
         ျပည္သူလူထုအတြက္ႏွင့္က်ယ္ျပန္႔ေသာ အေျခခံဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈရွိေစရန္
ျပဳလုပ္ေသာ အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ပတ္သက္သည့္ဌာနမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ျခင္း
တိုင္းတာခ်က္ႏွင့္တိုးျမွင့္ျခင္း သတ္မွတ္ျခင္း၊ ျပည္သူလူထုအတြက္ႏွင့္က်ယ္ျပန္႔ေသာ
ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ ျဖန္႔ျခင္းခန္႔မွန္းေျခ ႀကီးၾကပ္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း ႏွင့္
လဲြအပ္ခံရေသာ အျခားေသာလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၁၅. အေျခခံကြန္ယက္အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းဌာန
          ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း ႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းအခေၾကးေငြမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ႏွင့္ လဲြအပ္ခံရေသာ
အျခားေသာလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၁၆. ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားဖြ႔ံၿဖိဳးျခင္းဌာန
          ဆက္သြယ္ေရးလူပုဂၢိဳလ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ စံခ်ိန္သတ္မွတ္ျခင္း၊
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းရွိ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း ႏွင့္
လဲြအပ္ခံရေသာ အျခားေသာလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

ဖန်တီးသူ   - TNBTC