အသံလိုင္းစီမံခန္႔ခဲြျခင္းနှင့်ဒေသ

ရုပ္သံလိုင္း၏ အပိုင္း ၁ တိုင္းေဒသရံုး  
ရုပ္သံလိုင္း၏တိုင္းေဒသရံုး (တိုင္းနံပါတ္ ၁ ဘန္ေကာက္၊ တိုင္းနံပါတ္ ၅ ခ်န္တဘူရီ၊ တိုင္းနံပါတ္ ၁၅ ဆူဖန္းဘူရီ၊ တိုင္းနံပါတ္ ၁၆ ပရာက်င္ဘူရီခရိုင္) ေဒသမ်ား၏ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာလိုင္စင္ ထုတ္ေပးမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ဥပေဒစိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ဥပေဒႏွင့္မညီမွ်ေသာ အသံလြင့္လုပ္ငန္း၊ ရုပ္ျမင္သံၾကား လုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈႏွင့္ ထိန္း ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား စစ္ေဆးရန္တာဝန္ရွိသည္၊ ထို႔အျပင္ အလယ္ပိုင္းေဒသရွိျပည္သူလူထု၊ သံုးစြဲ သူမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ အျခားတာဝန္ေပး အပ္ျခင္းခံရေသာလုပ္ငန္းမ်ား၏ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားပါဝင္သည္။

ရုပ္သံလိုင္း၏ အပိုင္း ၂ တိုင္းေဒသရံုး
ရုပ္သံလိုင္း၏တိုင္းေဒသရံုး (တိုင္းနံပါတ္ ၂ အူဘုန္းရာ့တ္ခ်ဌာနီ၊တိုင္းနံပါတ္ ၆ ေခါင္ကဲန္၊တိုင္းနံပါတ္ ၇ နခြန္းရာ့တ္ခ်ဆီမား၊ တိုင္းနံပါတ္ ၈ အူဒြန္းဌာနီ) ခရိုင္ေဒသမ်ား၏ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း ခံရေသာလိုင္စင္ ထုတ္ေပးမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ဥပေဒစိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ဥပေဒႏွင့္မညီမွ်ေသာ အသံလြင့္လုပ္ငန္း၊ ရုပ္ျမင္သံၾကား လုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈႏွင့္ ထိန္း ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား စစ္ေဆးရန္တာဝန္ရွိသည္၊ ထို႔အျပင္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းေဒသရွိျပည္သူလူထု၊ သံုးစြဲသူမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္တိုင္ၾကားမႈမ်ားျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္အျခားတာဝန္ ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာလုပ္ငန္းမ်ား၏ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားပါဝင္သည္။

ရုပ္သံလိုင္း၏ အပိုင္း ၃ တိုင္းေဒသရံုး
ရုပ္သံလိုင္း၏တိုင္းေဒသရံုး (တိုင္းနံပါတ္ ၃ လမ္းပန္း(င္) ၊တိုင္းနံပါတ္ ၉ ခ်ိန္းမိုင္၊တိုင္းနံပါတ္ ၁၀ ဖိဆႏူးလုတ္၊တိုင္းနံပါတ္ ၁၇ ခ်ိန္းရိုင္း) ခရိုင္ေဒသမ်ား၏ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာလိုင္စင္ထုတ္ေပး မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ဥပေဒစိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ဥပေဒႏွင့္မညီမွ်ေသာ အသံလြင့္လုပ္ငန္း၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈႏွင့္ထိန္းခ်ဳပ္မႈဆိုင္ ရာလုပ္ငန္းမ်ား စစ္ေဆးရန္တာဝန္ရွိသည္၊ ထို႔အျပင္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသရွိျပည္သူလူထု၊ သံုးစြဲသူမ်ား၊ သက္ ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္တိုင္ၾကားမႈမ်ားျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္အျခားတာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၏ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားပါဝင္သည္။

ရုပ္သံလိုင္း၏ အပိုင္း ၄ တိုင္းေဒသရံုး
ရုပ္သံလိုင္း၏တိုင္းေဒသရံုး (တိုင္းနံပါတ္ ၄ ဆုန္ခလာ၊ တိုင္းနံပါတ္ ၁၁ ဖူးခက္၊ တိုင္းနံပါတ္ ၁၂ နခြန္းဆီ ထမ္မရာ့တ္၊ တိုင္းနံပါတ္ ၁၃ ရေနာင္း၊ တိုင္းနံပါတ္ ၁၄ ခၽြန္း(မ္)ဖြန္း) ခရိုင္ေဒသမ်ား၏ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ လိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈ၊ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ အသံလြင့္လုပ္ငန္း၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္ သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား စစ္ေဆးရန္တာဝန္ရွိသည္၊ ထို႔အျပင္ ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိျပည္သူလူထု၊သံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္အျခားတာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာလုပ္ငန္းမ်ားပါဝင္သည္။
 

ဖန်တီးသူ   - TNBTC