Sound broadcasting larangang serbisyo

Kawanihan ng Pangkalahatang Pangangasiwa ng sa Mga Serbisyong Pagsasahimpapawid sa Sound at Telebisyon
Ito ay responsable upang bumalangkas ng master plan, planong  estratehiko, at iba pang mga plano tungkiol sa mga serbisyong pagsasahimpapawid sa sound at telebisyon, pagsubaybay at pagsusuri sa plano batay sa performance, pagkoordina at pagsuporta sa operasyon ng pangkalahatang pangangasiwa sa loob ng larangan ng sound broadcasting at television broadcasting patungkol sa badyet, mga personnel resource, supply, mga dokumento, impormasyong pangteknolohiya, relasyon sa publiko ayon sa itinakda ng NBTC o iba pang mga gawain na maaaring italaga.

Kawanihan sa mga patakaran at pamamaraan ng sound broadcasting at television broadcasting
Ito ay responsable para sa pagsagawa ng mga gawain tungkol sa patakaran, pamamaraan, pananaliksik at paggawa ng pag-aaral sa mga serbisyong sound broadcasting awid at television broadcasting, na nagkokoordina sa mga operator upang sundin ang regulasyon tungkol sa mga pangkalahatang telebisyong paglilingkod, na nagbibigay ng mga komento at mungkahi tungkol sa patakaran at pamamaraan, pagkoordina sa mga internasyonal na ahensiya hinggil sa sound broadcasting at television broadcasting, na nagbibigay ng data at impormasyon tungkol sa pamamahala sa sound broadcasting at television broadcasting  pati na rin ang pag-ipon ng taunang ulat ng NBTC at pagsakatuparan ng iba pang mga gawain na maaaring italaga.

Kawanihan sa Istraktura ng Taripa at Instraktura ng Presyo para sa Sound Broadcasting at Television Broadcasting
Ito ay responsable para sa pagsagawa na mga ini-atas na pamantayan at pamamahala ng mga bayad, paghulaw o fee exemption para sa paglilisensya. Ito din ay responsable para sa pangangasiwa at pagkontrol ng service rate tungkol sa sound at television broadcasting, pagbabayad rate para sa paggamit at mga network topologies ng sound at television broadcasting sa sistemang digital, kabilang ang pagtatasa ng frequency value upang magamit para sa frequency auction patungkol sa mga negosyong sound at television broadcasting pati na rin ang pagsasagawa ng iba pang mga gawain na maaaring italaga.

Kawanihan sa Pang-inhinyero at Pangteknolohiya sa Pagsasahimpapawid sa Sound at Telebisyon
Ito ay responsable para sa pagsagawa ng mga gawain patungkol sa pananaliksik at pagtatasa ng data sa teknolohiya, teknikal na pamantayan at pangangasiwa ng frequency. Ito din ay responsable para sa pagsagawa ng radio frequency plan, magkoordina at ipamahagi ang frequency ng radyo sa mga negosyong pagsasahimpapawid sa sound at television, lumikha ng mga pamantayan at mga ninanais na katangian sa mga pamamaraan na ginagamit para sa frequency bisnes, siyasatin at magbigay ng mga komento sa awtorisasyon ng komunikasyon ng radyo sa negosyong pagsasahimpapawid sa sound at television pati na rin sa pagsagawa ng iba pang mga gawain na maaaring italaga.

Kawanihan sa Pamantayang Akreditasyon sa Pang-iinhinyero para sa Mga Negosyong Pagsasahimpapawid sa Sound at Television
Ito ay responsable para sa pagsagawa ng mga gawain patungkol sa inspeksyon at pagsasaalang-alang ng teknikal na mga katangian at pagtakda nh pamantayan para sa akreditasyon ng komunikasyon pangradyo at kagamitan na may kaugnayan mga negosyong pagsasahimpapawid sa sound at television. Ito din ay responsable para sa pagbibigay ng payo at teknikal na serbisyo sa mga makabagong ideya at mga diskarte sa pag-unlad at pag-iinhinyero ensayo. Ito ay responsable para sa paglikha ng mga pamantayan at mga nais na katangian sa mga diskarte tungkol sa pagpapatakbo ng negosyo na hindi gumagamit ng mga frequency para sa sarili nitong negosyo pati na rin sa pagsagawa ng mga gawain na maaaring italaga din.

Kawanihan ng digital na telebisyon sistema
Ito ay responsable para sa pagdala ng mga gawain patungkol patakaran pagbabalangkas, paggawa ng mga plano at mapadali ang paglipat sa digital na telebisyon ng sistema at mobile digital na telebisyon system at pagwawakas ng analog telebisyon. Ito ay din na responsable para sa coordinating at pagsuporta pagtatasa ng pay-per-use singil at ang network topologies ng telebisyon digital na system at ang network ng mga mobile na mga digital na telebisyon system, kabilang ang nangangasiwa networking at kalidad ng mga digital na telebisyon at mga mobile na mga digital na telebisyon system pati na rin dala ang iba pang mga gawain na maaaring italaga.

Kawanihan ng kostumer proteksyon para sa tunog at telebisyon pagsasahimpapawid negosyo
Ito ay responsable para sa pagdala ng mga gawain patungkol pagbabalangkas ng mga patakaran, pamantayan, pamamaraan at mga pamamaraan tungkol sa customer proteksyon at karapatan ng kostumer upang maiwasan ang pagsasamantala mula entrepreneur. Ito ay responsable para sa pagbuo at pagtaas ng kakayahan ng kostumer upang i-promote mga karapatan, kalayaan at pagkakapantay-pantay ng taong may kapansanan, matatanda tao at kulang-karapatan mga tao upang ma-access at mapakinabangan ng impormasyon tungkol sa tunog at telebisyon pagsasahimpapawid din. Ito ay gumaganap ng tungkulin upang isaalang-alang at panghahawakan ang mga reklamo at ito ay tumutulong end salungatan tungkol sa customer pagsasamantala at ring kumuha ng posisyon bilang secretary para sub-komisyon ng kostumer na proteksyon para sa tunog at telebisyon pagsasahimpapawid negosyo pati na rin dala ang iba pang mga gawain na maaaring italaga.

Kawanihan ng tunog at telebisyon pagsasahimpapawid negosyo at pulong
Ito ay responsable para sa pagdala ng mga gawain patungkol ng kalihim pangangasiwa ng telecommunication komisyon at may hawak na mga pulong at gumaganap duty tungkol sa mga gawain ng telekumunikasyon komisyon, kabilang ang pagsuporta at nagtutulak gawain tungkol sa pinansiyal na usapin ng ng telecommunication komisyon. Ito rin ay itinalaga upang pag-aralan at screen mga reklamo tungkol sa tunog at telebisyon pagsasahimpapawid negosyo pati na rin dala ang iba pang mga gawain na maaaring italaga.

Kawanihan ng sound ang pagsasahimpapawid awtorisasyon
Ito ay responsable para sa pagdala out na magbigay ng mga pamantayan, mga pamamaraan, mga kondisyon pahintulot, apruba ang pagsasahimpapawid program, monitoring, inspecting, na nagbibigay ng payo, database management sa pagsasagawa sound ang pagsasahimpapawid negosyo batay sa mga pamantayan at mga kondisyon awtorisasyon na ibinigay, pati na rin ang pagsasagawa ng iba pang mga gawain na maaaring italaga.

Kawanihan ng telebisyon ang pagsasahimpapawid awtorisasyon
Ito ay responsable para sa pagdala out na magbigay ng mga pamantayan, mga pamamaraan, mga kondisyon pahintulot, approval ang pagsasahimpapawid program, monitoring, inspecting, na nagbibigay ng payo, database management sa pagsasagawa telebisyon pagsasahimpapawid negosyo batay sa mga pamantayan at mga kondisyon awtorisasyon na ibinigay, pati na rin ang pagsasagawa ng iba pang mga gawain na maaaring italaga.

Kawanihan ng awtorisasyon sa para sa network topology negosyo
Ito ay responsable para sa pagdala out na magbigay ng mga pamantayan, mga pamamaraan, mga kondisyon pahintulot, pag-apruba ng broadcasting program, monitoring, inspecting, na nagbibigay ng payo, database management sa pagsasagawa telebisyon pagsasahimpapawid negosyo batay sa mga pamantayan at mga kondisyon awtorisasyon sa na ibinigay, isinasaalang-alang pangangailangan ng frequency paggamit sa anyo ng concession o contracting pati na rin ang pagsasagawa ng iba pang mga gawain na maaaring italaga.

Kawanihan ng pambatas para sa tunog at telebisyon pagsasahimpapawid
Ito ay responsable para sa pagdala ng mga gawain tungkol sa mga legal na paglilitis sa tunog at telebisyon pagsasahimpapawid, pagbalangkas, pagwawasto, pagpapabuti at pagbuo regulasyon, mga kontrata o anumang kasunduan, gumawa ng isang pangwakas na desisyon at magbigay ng payo tungkol sa mga usapin ng batas na may kaugnayan na may tunog at telebisyon pagsasahimpapawid negosyo, pagtanggap at isinasaalang-alang administrative apela, kabilang investigating anumang problema batay sa batas sa administrative procedure pati na rin ang pagsasagawa ng iba pang mga gawain na maaaring italaga.

Kawanihan ng pangangasiwa at regulasyon ng dalas na paggamit para sa tunog at telebisyon pagsasahimpapawid negosyo
Ito ay responsable para sa pagdala ng mga gawain tungkol sa pangangasiwa, inspeksyon at mediation ng dalas ng paggamit para sa tunog at telebisyon pagsasahimpapawid, pagpapatupad ng mga batas sa dalas na paggamit, kabilang ang prosecuting ang nagkasala may kinalaman sa tunog at telebisyon pagsasahimpapawid pati na rin ang pagsasagawa ng iba pang mga gawain na maaaring italaga.

Kawanihan ng kompetisyon sa pag-promote at sarili regulasyon
Ito ay responsable para sa pagdala ng mga gawain patungkol pagbuo ng patakaran, ang paglikha ng mga pamantayan para sa pag-promote at nangangasiwa kumpetisyon ng tunog at telebisyon pagsasahimpapawid, na sumusuporta sa pagpapatupad ng regulasyon sa pag-iwas at anti monopolyo, pagsama-sama at acquisition. Itataguyod nito maisagawa ang mga tungkulin upang i-promote mekanismo para sa pagtataguyod sa sarili regulasyon at pangangasiwa sa ilalim propesyonal na etika, gusali ang tatlo ang network upang i-promote ng mga karapatan ay pindutin at kalayaan sa mga social responsibilidad, kabilang ang pagbibigay ng mga komento sa mga reklamo tungkol sa mga propesyonal na etika pati na rin ang pagsasagawa ng iba pang mga gawain na maaaring italaga.

Kawanihan ng propesyonal na organisasyon pag-unlad at lubusan accessible serbisyo promosyon
Ito ay responsable para sa pagtataguyod ng ang koleksyon ng mga tagapaglisensya, mga producer at mga propesyonal na mass media upang i-promote propesyonal na organisasyon pag-unlad kasama ang pagtukoy paraan, sukatin upang i-promote mga karapatan, kalayaan at pagkakapantay-pantay ng mga tao upang ma-access ang impormasyon para sa paggamit ng dalas at serbisyo sa tunog at telebisyon pagsasahimpapawid lubusan pati na rin ang pagsasagawa ng iba pang mga gawain na maaaring italaga.

Kawanihan ng program at nilalaman pangangasiwa at mga tagapagbalita unlad para sa tunog at telebisyon negosyo
Ito ay responsable para sa pagdala ng mga gawain tungkol sa pangangasiwa, inspeksyon, pagmamanman at isinasaalang-alang ang mga reklamo tungkol sa tunog at telebisyon pagsasahimpapawid programa at mga nilalaman ng mga operator sa sound at telebisyon pagsasahimpapawid negosyo batay sa batas at regulasyon, kabilang ang paggawa ng mga plano para sa pagsuporta at pagtataguyod at pagbuo ng kalidad ng program kabilang ang mga pamantayan ng mga tagapagbalita sa tunog at telebisyon pagsasahimpapawid pati na rin ang pagsasagawa ng iba pang mga gawain na maaaring italaga.


 

Create by  -   (1/18/2017 11:54:43 AM)