Bidang Perkhidmatan Penyiaran Bunyi

Pejabat pentadbiran am perkhidmatan bunyi dan penyiaran televisyen
Bertanggungjawab untuk merangka pelan induk, pelan strategik dan pelan-pelan lain mengenai perkhidmatan penyiaran bunyi dan  penyiaran televisyen, pemantauan dan penilaian pelan berdasarkan prestasi, menyelaras dan menyokong operasi pentadbiran am dalam bidang penyiaran bunyi dan penyiaran televisyen mengenai bajet, sumber kakitangan , bekalan, dokumen, teknologi maklumat, perhubungan awam yang ditetapkan oleh NBTC atau tugas-tugas lain yang mungkin diberikan.

Pejabat dasar dan teknik penyiaran bunyi dan penyiaran televisye
Bertanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugas mengenai dasar, teknik, penyelidikan dan membuat analisis perkhidmatan penyiaran  televisyen dan penyiaran bunyi, menyelaras pengendali mematuhi peraturan mengenai servis televisyen umum, memberikan komen dan cadangan mengenai dasar dan teknik, menyelaras dengan agensi-agensi antarabangsa yang berkaitan dengan penyiaran bunyi dan penyiaran televisyen, menyediakan data dan maklumat mengenai penyiaran bunyi dan televisyen pentadbiran penyiaran serta menyusun laporan tahunan NBTC dan menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan.

Pejabat struktur tarif dan struktur harga untuk penyiaran bunyi dan penyiaran televisyen
bertanggungjawab untuk menjalankan untuk menetapkan kriteria dan menguruskan yuran, pengurangan atau pengecualian bayaran untuk pelesenan. Ia juga bertanggungjawab untuk menyelia dan mengawal kadar perkhidmatan mengenai penyiaran bunyi dan penyiaran televisyen, kadar bayaran untuk kegunaan dan  topologi rangkaianpenyiaran penyiaran bunyi dan televisyen dalam sistem digital, termasuk menaksir nilai frekuensi untuk digunakan untuk lelongan frekuensi mengenai perniagaan penyiaran bunyi dan  televisyen serta menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan.

pejabat kejuruteraan penyiaran bunyi dan televisyen  dan teknologi
Bertanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugas mengenai penyelidikan dan analisis data teknologi, standard teknikal dan pengurusan frekuensi. Ia juga bertanggungjawab menjalankan untuk membuat pelan frekuensi radio, menyelaras dan mengagihkan frekuensi radio dalam perniagaan penyiaran bunyi dan  televisyen, mewujudkan standard dan ciri-ciri yang diingini pada teknik yang digunakan untuk perniagaan frekuensi memeriksa dan memberi komen mengenai kebenaran komunikasi radio dalam perniagaan  penyiaran bunyi dan televisyen serta menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan.

Pejabat akreditasi standard kejuruteraan untuk perniagaan penyiaran bunyi dan  penyiaran televisyen
Bertanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugas mengenai pemeriksaan dan pertimbangan ciri-ciri teknikal dan menetapkan standard akreditasi komunikasi radio dan peralatan dalam perniagaan penyiaran bunyi dan  penyiaran televisyen . Ia juga bertanggungjawab untuk menyediakan peguam dan perkhidmatan teknikal kepada inovasi dan pembangunan teknik dan latihan kejuruteraan.  Bertanggungjawab mewujudkan standard dan ciri-ciri dikehendaki mengenai teknik berkenaan dengan operasi perniagaan yang tidak menggunakan frekuensi untuk perniagaan sendiri serta menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan.

Pejabat sistem televisyen digital
Bertanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugas mengenai penggubalan dasar, membuat rancangan dan memudahkan peralihan kepada sistem televisyen digital dan  sistem televisyen digital mudah alih dan penamatan televisyen analog. Ia juga bertanggungjawab untuk menyelaras dan menyokong analisis caj "pay-per-use"  dan topologi rangkaian sistem televisyen digital  dan rangkaian sistem televisyen digital mudah alih, termasuk menyelia rangkaian dan kualiti televisyen digital dan  sistem televisyen digital mudah alih serta menjalankan lain tugas-tugas yang boleh diberikan.

Pejabat perlindungan pelanggan dalam perniagaan penyiaran bunyi dan  penyiaran televisyen
Bertanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugas mengenai penggubalan peraturan, kriteria, kaedah dan prosedur berkaitan dengan perlindungan pengguna dan hak-hak pelanggan untuk mengelakkan mengeksploitasi dari usahawan. Ia juga bertanggungjawab untuk membangunkan dan meningkatkan keupayaan pelanggan untuk menggalakkan hak asasi, kebebasan dan kesaksamaan orang kurang upaya, orang tua dan orang yang kurang bernasib baik untuk mengakses dan merebut maklumat mengenai penyiaran bunyi dan televisyen. Ia melaksanakan tugas yang perlu dipertimbangkan dan mengendalikan aduan dan  membantu akhir konflik  mengenai dengan eksploitasi pelanggan dan juga mengambil kedudukan sebagai setiausaha jawatankuasa kecil perlindungan pelanggan untuk perniagaan penyiaran bunyi dan penyiaran televisyen serta menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan.

Pejabat perniagaan penyiaran bunyi dan  penyiaran televisyen dan mesyuarat
Bertanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugas mengenai pentadbiran setiausaha suruhanjaya telekomunikasi dan mengadakan mesyuarat dan melaksanakan tugas berkaitan dengan tugas-tugas suruhanjaya telekomunikasi, termasuk menyokong dan mengarahkan peristiwa mengenai perkara-perkara kewangan suruhanjaya telekomunikasi. Ia juga ditugaskan untuk menganalisis dan melakukan saringan aduan mengenaiperniagaan penyiaran bunyi dan televisyen serta menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan.

Pejabat kebenaran penyiaran bunyi
Bertanggungjawab untuk menjalankan untuk menyediakan kriteria, prosedur, syarat-syarat kebenaran, kelulusan program penyiaran, pemantauan, pemeriksaan, memberi nasihat, menguruskan pangkalan data pada menjalankan perniagaan penyiaran bunyi berdasarkan kriteria dan syarat-syarat kebenaran yang diberikan, serta menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin akan diberikan.

Pejabat  kebenaran penyiaran televisyen
Bertanggungjawab untuk menjalankan untuk menyediakan kriteria, prosedur, syarat-syarat kebenaran, kelulusan program penyiaran, pemantauan, pemeriksaan, memberi nasihat, pengurusan pangkalan data dalam menjalankan perniagaan penyiaran televisyen berdasarkan kriteria dan syarat-syarat kebenaran yang diberikan, serta menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin akan diberikan.

Pejabat kebenaran untuk perniagaan topologi rangkaian
Bertanggungjawab untuk menjalankan untuk menyediakan kriteria, prosedur, syarat-syarat kebenaran, kelulusan program penyiaran, pemantauan, pemeriksaan, memberi nasihat, menguruskan pangkalan data pada menjalankan perniagaan penyiaran televisyen berdasarkan kriteria dan syarat-syarat kebenaran yang diberikan, memandangkan keperluan penggunaan frekuensi dalam bentuk konsesi atau kontrak serta menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan.

Pejabat hal ehwal undang-undang untuk penyiaran bunyi dan penyiaran televisyen
Bertanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan prosiding undang-undang dalam penyiaran bunyi dan penyiaran televisyen, penggubalan, bacaan bukti, meningkatkan dan membangunkan peraturan-peraturan, kontrak atau mana-mana perjanjian, membuat keputusan muktamad dan memberi nasihat mengenai perkara undang-undang yang berkaitan dengan perniagaan penyiaran bunyi dan televisyen , menerima dan mempertimbangkan rayuan pentadbiran, termasuk menyiasat sebarang masalah berdasarkan undang-undang mengenai prosedur pentadbiran dan menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan.

Pejabat penyeliaan dan peraturan penggunaan frekuensi untuk perniagaan penyiaran bunyi dan  penyiaran televisyen
Bertanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengawasan, pemeriksaan dan pengantaraan penggunaan frekuensi untuk penyiaran bunyi dan penyiaran televisyen, menguatkuasakan undang-undang ke atas penggunaan frekuensi termasuk mendakwa pesalah yang berkaitan dengan bunyi penyiaran dan penyiaran televisyen serta menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin akan diberikan.

Pejabat promosi pertandingan dan peraturan sendiri
Bertanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugas mengenai pembangunan polisi, mewujudkan kriteria untuk mempromosi dan menyelia persaingan penyiaran bunyi dan penyiaran televisyen, menyokong penguatkuasaan peraturan kepada pencegahan dan anti monopoli, penggabungan dan pengambilalihan. Ia hendaklah melaksanakan tugas-tugas untuk menggalakkan mekanisme untuk menggalakkan pengawalseliaan sendiri dan penyeliaan di bawah etika profesional, membina rangkaian tiga pihak untuk menggalakkan hak akhbar dan kebebasan dengan tanggungjawab sosial, termasuk memberi komen mengenai aduan mengenai etika profesional serta menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin akan diberikan.

Pejabat pembangunan organisasi profesional dan promosi perkhidmatan diakses teliti
Bertanggungjawab untuk mempromosikan koleksi pemberi lesen, pengeluar dan media massa profesional untuk menggalakkan pembangunan organisasi profesional bersama-sama dengan menentukan kaedah, mengukur untuk menggalakkan hak, kebebasan dan kesaksamaan rakyat untuk mengakses maklumat untuk menggunakan frekuensi dan perkhidmatan penyiaran bunyi dan penyiaran televisyen teliti serta menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan.

Pejabat pengawasan program dan kandungan dan pembangunan juruhebah untuk perniagaan penyiaran bunyi dan televisyen
Bertanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengawasan, pemeriksaan, pemantauan dan mempertimbangkan aduan mengenai penyiaran bunyi dan program penyiaran televisyen dan kandungan pengusaha perniagaan penyiaran bunyi dan penyiaran televisyen berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan, termasuk membuat rancangan untuk menyokong dan menggalakkan dan membangunkan kualiti program termasuklah standard juruhebah dalam penyiaran bunyi dan  televisyen serta menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan.

 

Create by  -   (01/11/2016 9:18:16)