အသံလႊင့္လုပ္ငန္းလမ္းေၾကာင္း

၁.အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းလမ္းေၾကာင္းဗဟုိညႊန္ၾကားေရး႐ုံး
          အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းတြင္ ေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အစီအစဥ္ႏွင့္အျခားအစီအစဥ္မ်ား
ႏွင့္ပတ္သက္ေသာလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို တာ၀န္ယူျခင္း၊
အစီအစဥ္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းကိုခန္႔မွန္းေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊
အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းလမ္းေၾကာင္း အတြင္းပိုင္းဌာန၏ ခန္႔မွန္းေငြ၊
လူ႔အရင္းအျမစ္၊ စာအိတ္၊ စာရြက္စာတမ္းေဟာင္းမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ၊
မိတ္ဆက္ျခင္းမ်ားအပိုင္းတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား ဆက္ဆံေပးျခင္းႏွင့္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း
စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈကို ေကာေဆာေထာေခ်ာ (သို႔)
ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာနမွ သတ္မွတ္ထားေသာ ဥပေဒအတိုင္းျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ လြဲအပ္ခံရေသာ
အျခားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္
တာ၀န္ရွိသည္။

၂. အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားမူ၀ါဒႏွင့္ပညာရပ္ဌာန
         မူ၀ါဒ၊ ပညာရပ္၊ သုေတသန၊ ႏွင့္
အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းအားခဲြျခားစိတ္ျဖာမႈ ျပဳလုပ္ျခင္း၊
႐ုပ္ျမင္သံၾကား၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ဆက္ဆံေပးျခင္း၊ မူ၀ါဒႏွင့္ပညာရပ္ပိုင္း
ထင္ျမင္ခ်က္ႏွင့္ညႊန္ၾကားခ်က္ေပးျခင္း၊ ႏူိင္ငံအၾကားဌာနႏွင့္ အသံလႊင့္ႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း
ေဆြးေႏြးေပးျခင္း၊ စီမံမႈအတြက္ အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကား အခ်က္အလက္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊
ေကာေဆာေထာ၏ ႏွစ္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမွတ္တမ္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ေဖာ္ျပျခင္း ႏွင့္
လြဲအပ္ခံရေသာ အျခားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၃. အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းပိုင္းအခေၾကးေငြႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈခဌာန
          ညႊန္ၾကားမႈသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ အခေၾကးေငြလုပ္ငန္းပိုင္း၊ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳစာေၾကး
ေလွ်ာ့ေပးျခင္း(သို႔) ကင္းလြတ္ေပးျခင္း၊ အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း
၀န္ေဆာင္မႈခမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း၊ အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားကို
ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳမႈေၾကာင့္ ေပးဆပ္ေသာ ေပးအပ္ေငြ၊
အသံလႊင့္ျခင္း(သို႔)႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းတြင္ အသံလိုင္းေလလံတင္မႈအတြက္
အသံလိုင္းေလလံတင္ေၾကးကို ခန္႔မွန္းေပးျခင္း ႏွင့္ လဲြအပ္ခံရေသာ
အျခားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၄. အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားအင္ဂ်င္နီယာႏွင့္တက္ႏုိေလာ္ဂ်ီဌာန
          နည္းလမ္းပိုင္းႏွင့္အသံလိုင္းစီမံမႈပိုင္း တက္ႏုိေလာ္ဂ်ီစံခ်ိန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာသင္ယူျခင္းႏွင့္ ခဲြျခားစိတ္ျဖာျခင္း၊
ေရဒီယိုလိုင္းအစီအစဥ္ကိုျပဳလုပ္ျခင္း၊ အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းရွိ ေရဒီယိုလိုင္းကို
စီစဥ္ေပးျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေပးျခင္း၊ အသံလိုင္းအသံုးျပဳေသာ လုပ္ငန္းအတြက္ နည္းပညာပိုင္း
စံခ်ိန္ႏွင့္လကၡဏာမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းရွိ
ေရဒီယိုဆက္သြယ္ေရးကိရိယာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားကို
စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ထင္ျမင္ခ်က္ေပးျခင္း ႏွင့္ လဲြအပ္ခံရေသာ
အျခားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၅. အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းရွိနည္းပညာစံခ်ိန္ေထာက္ခံေပးေသာဌာန
          စစ္ေဆးျခင္း၊ နည္းပညာပိုင္းလကၡဏာမ်ားကို သံုးသပ္ျခင္း ႏွင့္
အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းရွိ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ေရဒီယိုဆက္သြယ္ေရးစက္ကိရိယာ၏
စံခ်ိန္ကိုေထာက္ခံေပးျခင္း၊ နည္းပညာပိုင္းေဆြးေႏြးခ်က္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၊
တီထြင္အသစ္နည္းပညာမ်ားကို တိုးျမွင့္ေပးျခင္း၊ အင္ဂ်င္နီယာပိုင္း ပညာရပ္ႏွင့္သင္တန္းမ်ား
ေပးျခင္း၊ အသံလိုင္းအသံုးမျပဳေသာလုပ္ငန္းရွိ နည္းပညာပိုင္း စံခ်ိန္ႏွင့္လကၡဏာမ်ားကို
ျပဳလုပ္ေပးျခင္း ႏွင့္ လဲြအပ္ခံရေသာ အျခားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား
စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၆. ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္ရွိ႐ုပ္ျမင္သံၾကားဌာန
          ႐ုပ္ျမင္သံၾကားအားဒီဂ်စ္တယ္စနစ္ႏွင့္ သယ္ယူႏူိင္႐ုပ္ျမင္သံၾကားအား ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္သို႔
ကူးေျပာင္းပံုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မူ၀ါဒ၊ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊
႐ုပ္ျမင္သံၾကားအားအနာေလာက္စနစ္ျဖင့္ ျဖန္႔ျခင္းကိုရပ္တန္႔ျခင္း၊
႐ုပ္ျမင္သံၾကားအားဒီဂ်စ္တယ္စနစ္ႏွင့္ သယ္ယူႏူိင္႐ုပ္ျမင္သံၾကားအား ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္အျဖစ္
ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳမႈအတြက္ ေပးအပ္ေသာေပးအပ္ေငြျပဳလုပ္ျခင္း၏
ခဲြျခားစိတ္ျဖာျခင္းႏွင့္ေထာက္ပံ့ျခင္း ဆက္စပ္ေပးျခင္း၊ ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္ရွိ
႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္သယ္ယူႏူိင္႐ုပ္ျမင္သံၾကားအရည္အေသြးႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ားကို
ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ လဲြအပ္ခံရေသာ အျခားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား
စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၇. အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းရွိသံုးစဲြသူမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ဌာန
          သံုးစဲြသူ ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မွေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းမခံရေစေသာ သံုးစဲြသူမ်ားအခြင့္အေရးမ်ား
ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ နည္းလမ္း၊ တိုင္းတာခ်က္ ႏွင့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏
ညႊန္ၾကားခ်က္သတ္မွတ္ျခင္း၊ သံုးစဲြသူ၏လုပ္ႏူိင္စြမ္းရည္မ်ားကို တိုးျမွင့္ေပးျခင္း၊ မသန္စြမ္းသူ
အိုမင္းသူ ႏွင့္ ခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ား အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းရွိ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အက်ိဳးရရွိျခင္းႏွင့္ရယူျခင္းမ်ားတြင္ တန္းတူရရွိျခင္း
အခြင့္အေရးႏွင့္လြတ္လပ္ျခင္းမ်ားကို တိုးျမွင့္ေပးျခင္း၊ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကိုသံုးသပ္ေပးျခင္းႏွင့္
သံုးစဲြသူကို ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းျဖစ္ေသာ ျငင္းခံုမႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ေပးျခင္း၊
အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းရွိ သံုးစဲြသူေစာင့္ေရွာက္ေသာ
ေကာ္မတီခဲြအဖဲြ႔၏လက္ေထာက္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းႏွင့္ လဲြအပ္ခံရေသာ
အျခားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၈. အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းေကာ္မတီဌာနႏွင့္အစည္းအေ၀းထိုင္ျခင္း
         ေကာေဆာေထာ လက္ေထာက္အပိုင္း ညႊန္ၾကားမႈေပးျခင္း၊ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္
ေကာေဆာေထာ၏ အစည္းအေ၀းႏွင့္ ေကာေဆာေထာလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
အစည္းအေ၀းႏွင့္ပတ္သက္သည္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊
ေကာေဆာေထာ၏ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္သည္မ်ားကို ေထာက္ပ့ံေပးျခင္းႏွင့္ညႊန္ၾကားမႈေပးျခင္း၊
အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို
ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းႏွင့္ခဲြျခားျခင္း ႏွင့္ လဲြအပ္ခံရေသာ အျခားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား
စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၉. အသံလႊင့္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈခြင့္ျပဳဌာန
          ခြင့္ျပဳျခင္း ညႊန္ၾကားခ်က္၊ နည္းလမ္း၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ သံုးသပ္ျခင္း၊
ခြင့္ျပဳျခင္း၊ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ ေဆြးေႏြးမႈေပးျခင္း
ႏွင့္ အသံလႊင့္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကို
ခြင့္ျပဳခ်က္သတ္မွတ္ေသာ ညႊန္ၾကားမႈႏွင့္ကန္႔သတ္ခ်က္အတိုင္း ျဖစ္ေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္
လဲြအပ္ခံရေသာ အျခားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၁၀. ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈခြင့္ျပဳဌာန
         ခြင့္ျပဳျခင္း ညႊန္ၾကားခ်က္၊ နည္းလမ္း၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ သံုးသပ္ျခင္း၊
ခြင့္ျပဳျခင္း၊ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ ေဆြးေႏြးမႈေပးျခင္း
ႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကို
ခြင့္ျပဳခ်က္သတ္မွတ္ေသာ ညႊန္ၾကားမႈႏွင့္ကန္႔သတ္ခ်က္အတိုင္း ျဖစ္ေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္
လဲြအပ္ခံရေသာ အျခားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၁၁. ကြန္ယက္၊၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေရဒီယုိဆက္သြယ္ေရးစက္ကိရိယာလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈခြင့္ျပဌာန
          ခြင့္ျပဳျခင္း ညႊန္ၾကားခ်က္၊ နည္းလမ္း၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ သံုးသပ္ျခင္း၊
ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ ေဆြးေႏြးမႈေပးျခင္း ႏွင့္
ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္ရွိေရဒီယိုအသံလႊင့္ျခင္း၊ ကြန္ယက္၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊
ေရဒီယိုဆက္သြယ္ေရးစက္ကိရိယာ၊ လက္ခံစက္ကိရိယာ၊
အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းတြင္အသံုးျပဳေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကို
ခြင့္ျပဳခ်က္သတ္မွတ္ေသာ ညႊန္ၾကားမႈႏွင့္ကန္႔သတ္ခ်က္အတိုင္း ျဖစ္ေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
ခြင့္ျပဳခ်က္ ခြင့္ျပဳျခင္း (သို႔)စာခ်ဳပ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ အသံလိုင္းအသံုးျပဳရန္လိုအပ္ျခင္းမ်ားကို
သံုးသပ္ေပးျခင္း ႏွင့္ လဲြအပ္ခံရေသာ အျခားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား
စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၁၂. အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားဥပေဒဌာန
          အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားပိုင္းအမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆဲြျခင္း၊
မူၾကမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ ဥပေဒဖံြ႔ၿဖိဳးေပးျခင္း၊ စာခ်ဳပ္(သို႔)သေဘာတူခ်က္မ်ားကို
သံုးသပ္ျခင္း၊ အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ပတ္သက္ေသာဥပေဒအခ်က္မ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ေဆြးေႏြးခ်က္ေပးျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအယူခံအမိန္႔မ်ား လက္ခံျခင္းႏွင့္သံုးသပ္ျခင္း
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ အစိုးရ၀န္ထမ္းႏွင့္ဆက္ဆံေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဥပေဒေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာ
ျပႆနာမ်ားကိုသံုးသပ္ေပးျခင္း ႏွင့္ လဲြအပ္ခံရေသာ အျခားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား
စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၁၃. အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းရွိအသံလိုင္းအသံုးျပဳျခင္းႀကီးၾကပ္ဌာန
          အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းရွိအသံလိုင္းအသံုးျပဳျခင္းကို ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊
စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ေျဖရွင္းျခင္း၊ အသံလိုင္းအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
ဥပေဒတင္းၾကပ္အသံုးျပဳျခင္း၊ အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းတြင္ ျပစ္မႈျပဳလုပ္သူမ်ားကို
အမႈစဲြဆိုျခင္း ႏွင့္ လဲြအပ္ခံရေသာ အျခားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား
စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၁၄. အခ်င္းခ်င္းယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင့္ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္မႈတိုးျမွင့္ဌာန
          မူ၀ါဒဖြံ႔ၿဖိဳးျခင္း၊ ညႊန္ၾကားမႈသတ္မွတ္ျခင္း၊ အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းတြင္
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႀကီးၾကပ္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္တိုးျမွင့္ေပးျခင္း၊
ကာကြယ္ျခင္းညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားတင္းၾကပ္အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း ႏွင့္
လုပ္ငန္းထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းျခင္းမ်ားကို ေထာက္ပ့ံျခင္း၊
အခ်င္းခ်င္းႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္မႈျဖစ္ေပၚေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းႏွင့္
က်င့္၀တ္ႏွင့္လုပ္ငန္းစည္းကမ္းခ်က္ေအာက္တြင္ ပူးေပါင္းႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊
ျပည္သူလူထုအေပၚတာ၀န္ယူမႈေအာက္တြင္ လြတ္လပ္သတင္းအခြင့္အေရးမ်ား
ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းကြန္ယက္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ က်င့္၀တ္ႏွင့္လုပ္ငန္းစည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို ထင္ျမင္ခ်က္ေပးျခင္းႏွင့္ လဲြအပ္ခံရေသာ
အျခားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၁၅. လုပ္ငန္းအဖဲြ႔အစည္းဖြ႔ံၿဖိဳးျခင္းႏွင့္က်ယ္ျပန္႔ေသာ၀န္ေဆာင္မႈတိုးျမွင့္ျခင္းဌာန
         ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိသူ၊ အစီအစဥ္ထုတ္လုပ္သူ ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ား
အုပ္စုေပါင္းျခင္းကို တိုးျမွင့္ေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းအဖဲြ႔အစည္းဖြ႔ံၿဖိဳးျခင္းရွိေအာင္တိုးျမွင့္ေပးျခင္း၊
က်ယ္ျပန္႔ေသာ အသံလိုင္းႏွင့္ အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကား၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို
အသံုးျပဳျခင္းအက်ိဳးေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုမ်ား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားလက္ခံရရွိျခင္း၏
လြတ္လပ္မႈအခြင့္အေရးႏွင့္တန္းတူညီတူမႈမ်ားကို တိုးျမွင့္ေပးေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို
သတ္မွတ္ေပးျခင္း ႏွင့္ လဲြအပ္ခံရေသာ အျခားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား
စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၁၆. အစဥ္အစီဇယားႏွင့္ေဖ်ာ္ေျဖမႈႀကီးၾကပ္ျခင္း ႏွင့္ အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းရွိေၾကညာသူဖြံ႔ၿဖိဳးျခင္းဌာန
          အစီအစဥ္ဇယားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တိုင္းၾကားခ်က္မ်ားကို ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊
စစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ သံုးသပ္ျခင္း၊
အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းရွိလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏အစီအစဥ္ ေဖ်ာ္ေျဖျခင္းမ်ားသည္
ဥပေဒမွသတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္းျဖစ္ေစျခင္း၊ တိုးျမွင့္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊
ေထာက္ပံ့မႈျပဳလုပ္ျခင္း၊ အစီအစဥ္အရည္အေသြးႏွင့္အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းရွိ
ေၾကညာသူမ်ား၏ စံခ်ိန္မ်ားဖံြ႔ၿဖိဳးျခင္း ႏွင့္ လဲြအပ္ခံရေသာ
အျခားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

ဖန်တီးသူ  -   (19-01-2017 15:51:40)