พลเอกชูชาติ พรหมพระสิทธิ์

พลเอกชูชาติ พรหมพระสิทธิ์

ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ชื่อ พลเอกชูชาติ พรหมพระสิทธิ์  
วัน เดือน ปี เกิด:  24 มิถุนายน พ.ศ. 2484


การศึกษา
 • โรงเรียนสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2495 - 2500)
 • โรงเรียนเตรียมทหาร (พ.ศ.2501 - 2503)
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (พ.ศ 2503 - 2509)
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 53  (พ.ศ.2516 - 2517)
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 37 (พ.ศ.2537 - 2538)
 • นิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ.2530)
 • โรงเรียนทหารสื่อสารสหรัฐอเมริกา หลักสูตรนายทหารสื่อสารชั้นนายพัน )พ.ศ.2514 - 2515)
ประวัติการทำงาน
ตำแหน่งรับราชการ
 • ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสาร กองพลที่ 1 รักษาพระองค ์ (พ.ศ.2522)
 • ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา (พ.ศ.2525)
 • ผู้อำนวยการกองกำลังพลทหารบก (พ.ศ.2532)
 • ผู้ช่วยเจ้ากรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด (พ.ศ.2534)
 • รองเจ้ากรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด (พ.ศ.2538)
 • หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ ประจำเสนาธิการทหาร (พ.ศ.2539)
 • เจ้ากรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด (พ.ศ.2541)
 • หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (พ.ศ.2543)
ตุลาการศาลทหาร
 • ตุลาการศาลทหารกรุงเทพ (พ.ศ.2539)
 • ตุลาการศาลทหารกลาง (พ.ศ.2540)
 • ตุลาการศาลทหารสูงสุด (พ.ศ.2544)
กรรมการรัฐวิสาหกิจ
 • รองประธานกรรมการ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (พ.ศ.2544 - 2545)
 • ราชองครักษ์และนายทหารพิเศษ
 • ราชองครักษ์เวร (พ.ศ.2534 - 2543)
 • นายทหารพิเศษประจำกองพันทหารสื่อสารที่ 1 รักษาพระองค์ (พ.ศ.2538)
 • นายทหารพิเศษประจำกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (พ.ศ.2543)
ราชองครักษ์พิเศษ (พ.ศ.2543)
 • นายทหารพิเศษประจำกองพันทหารสื่อสารที่ 1 รักษาพระองค์ (พ.ศ.2538)
 • นายทหารพิเศษประจำกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (พ.ศ.2543)
 • ราชองครักษ์พิเศษ (พ.ศ.2543)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)  พ.ศ.2515
 • จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) พ.ศ.2517
 • จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) พ.ศ.2520
 • ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) พ.ศ.2523
 • ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) พ.ศ.2526
 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ม.) พ.ศ.2528
 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) พ.ศ. 2530
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) พ.ศ. 2534
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) พ.ศ. 2537
 • มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม) พ.ศ. 2540
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) พ.ศ. 2543
เหรียญราชอิสริยาภรณ์
 • เหรียญชัยสมรภูมิ (กรณีเวียดนาม) พ.ศ. 2514
 • เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้น 2 ประเภท พ.ศ. 2521
 • เหรียญราชการชายแดน พ.ศ. 2526
เหรียญตราต่างประเทศ
 • THE ARMY COMENDATION MEDAL, U.S.A. พ.ศ. 2521

วิสัยทัศน์

       แนวคิดที่จะเสนอต่อไปนี้เป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของ กทช. ซึ่งเป็นองค์กรกิจการโทรคมนาคมตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ กำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ซึ่งได้ตราไว้ในมาตรา 51 ในการบริหารกิจการโทรคมนาคม จะต้องครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งแผนนี้จะต้องประกอบไปด้วยสาระ สำคัญ ๆ ดังต่อไปนี้

 • วัตถุประสงค์ของแผน ตลอดจนหัวข้อกิจการที่สำคัญ ๆ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบและนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สอดคล้องกับแ ผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • เพื่อให้มีการประสานงานเชิงบริหาร เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จอันดียิ่ง ทั้งในภาคเศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคงของประเทศ
 • เพื่อเสนอแนวความคิดที่จะวางรากฐานในการพัฒนากิจการโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสา รสนเทศและคอมพิวเตอร์ ให้เป็นเศรษฐกิจหลักของประเทศ
สำหรับสาระสำคัญอีกอันหนึ่ง คือ เป้าหมายในการบริหารกิจการโทรคมนาคม
 • ให้มีปริมาณบริการโทรคมนาคมประเภทต่าง ๆ ที่ทันสมัยตามการพัฒนาเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเน้นการกระจายให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ในระยะเวลาอันรวดเร็ว และสะดวกต่อผู้ใช้บริการ
 • คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพสูงในระดับมาตรฐานสากล เชื่อมต่อประสานกันเป็นระบบเดียวกันทั่วประเทศ
 • การจัดทำโครงสร้างอัตราค่าบริการให้เหมาะสมและเป็นธรรม ทั้งแก่ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ ตลอดจนกำหนดอัตราการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างผู้ใช้บริการ
 • การจัดแผนบริหารคลื่นความถี่ตามหลักสากล เพื่อให้การใช้ความถี่มีประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม
 • จัดทำแผนกำหนดมาตรฐานและคุณภาพการสื่อสารให้ได้มาตรฐานสากล กับทั้งกำหนดเลขหมายระยะยาวของประเทศ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากร ทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ให้มีปริมาณและคุณภาพสูงเพียงพอ
 • ให้มีการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีโทรคมนาคม อุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
 • ให้มีการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนากิจการโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพ และหลีกเลี่ยงการลงทุนที่ซ้ำซ้อนไม่จำเป็น
 • เปิดเสรีธุรกิจโทรคมนาคม และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
 • พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เอื้ออำนวยต่อผ ู้ให้บริการที่จะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพิ่มความสามารถในการพัฒนากิจการโทรคมนาคมของประเทศ สำหรับกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติและการตัดสินและพิจารณา กำหนด เงื่อนไขต่าง ๆ ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ