បណ្ឌិតស៊ុតធិផុល ធ្វីឆៃកាន

បណ្ឌិតស៊ុតធិផុល ធ្វីឆៃកាន

กรรมการกิจการกระจายเสียง

NBTC

ပညာအရည္အခ်င္း
 • တကၠသိုလ္ပထမဘဲြ႔ ေ၀ါေထာေပါ (ေထာေပါ) ႏူိင္းလဲြ႔ေက်ာင္း ေက်ာေပါေလာ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္
 • ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမာစတာဘဲြ႔ (လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရး) နီတာ့ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္
 • လူမႈေဗဒ Ph.D. ဘဲြ႔ (ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ) ပီေလေဖးလ္တကၠသိုလ္ ဂ်ာမနီ (ဂ်ာမနီအစိုးရပညာေတာ္သင္ဆုျဖင့္) ၁၉၉၂ ခုႏွစ္
 • တိုင္းျပည္ကာကြယ္ေရးေကာလိပ္ (ေ၀ါေပါေအာ) ၂၀၀၈ ခုႏွစ္
 • ဖလာ့ပုတ္ေကာက္ဌာန ၂၀၁၀ ခုႏွစ္
 •  
 • ေရဒီယို႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းေလ့လာ ကိုးရီးယားႏူိင္ငံ
 • ၿဂိဳလ္တုလုပ္ငန္းေလ့လာ အဂၤလန္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီႏူိင္ငံ
 • Oversea Joint Warfare Course သင္႐ုိးညႊန္းတမ္း ၾသစေတ်းလ်ားႏူိင္ငံ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္
 • Diploma in Defence Diplomacy သင္႐ုိးညႊန္းတမ္း ခလဲန္းဖီးလ္တကၠသိုလ္ အဂၤလန္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္
 • Civil Military Relation သင္႐ုိးညႊန္းတမ္း အီတလီကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အီတလီႏူိင္ငံ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္
 •  
 • ႏူိင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးဌာန အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွစ၍
 • ႏူိင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးဌာန ေတာင္ပိုင္းခ႐ုိင္စိတ္ပညာႏွင့္လူထုဆက္ဆံေရးစင္တာ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး (၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ - ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ)
 • ဘန္ေကာက္တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာခံု႐ုံး ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွစ၍
 • အထက္လႊတ္ေတာ္စစ္ေရးေကာ္မရွင္အတြင္းေရးမွဴး ၁ ရက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္အထိ
 • ငါတို႔တိုင္းျပည္ ေရဒီယိုအစီအစဥ္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အထိ
 • ထုိင္းႏူိင္ငံကိုခ်စ္တယ္ ေရဒီယိုအစီအစဥ္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အထိ
 • ၿဂိဳလ္တု႐ုပ္ျမင္သံၾကား ေထာေထာေပါ ၅ ၏ ေခါင္းေဆာင္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္
 • အတြင္းပိုင္းျပည္တြင္းလံုျခံဳေရး အထူးအတိုင္ပင္ခံအဖဲြ႔အျဖစ္ထမ္းေဆာင္ ၁ ရက္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္အထိ
 • ႏွလံုးမွႏွလုံးသို႔ ေရဒီယိုအစီအစဥ္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္အထိ
 • ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အား အၾကံေပးေထာက္ခံေသာ အစိုးရ ၁၄ ရက္ ၾသဂုတ္လ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္အထိ
 • အထက္လႊတ္ေတာ္၊ ႏူိင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးအသင္း၊ တရားေရးဦးစီးဌာန အစရွိေသာဌာနမ်ားကို သုေတသနျပဳလုပ္ေပးျခင္း ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္အထိ
 • ဌာနမ်ားစြာ၏ ဘာသာပိုင္းဆိုင္ရာ အထူးသင္ဆရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အထိ

ဖန်တီးသူ  - Supawan  Sittipanya (27-06-2019 11:04:01)