ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ

กรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตร์บัณทิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย สำ นักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 36
 • ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลไปศึกษาต่อต่างประเทศ
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (LL.M.) มหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ด
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (LL.M.) มหาวิทยาลัย เพนซิลเวเนีย
 • นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (S.J.D.) มหาวิทยาลัย เพนซิลเวเนีย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรทรัพย์สินทางปัญญาของผู้บริหารระดับสูงจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO Academy)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการจัดการทรัพย์สินอุตสาหกรรมจากสถาบันการประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น (AOTS/JIII Diploma)
 • ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร “แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะโดยสันติวิธี” รุ่นที่ 1 และประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ไกล่เกลี่ย รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า
 •  ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการ ป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 4 
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 16
ประสบการณ์การทำงาน
 • ที่ปรึกษากฎหมายบริษัทกฎหมาย Mudge, Rose, Guthrie,Alexander & Ferdon กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ที่ปรึกษากฎหมาย McCutchen, Doyle, Brown & Enersen นครซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • นิติกร กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์เคยเข้าร่วมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ระดับพหุภาคีและเคยปฏิบัติงานที่สำ นักงานพาณิชย์นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • ผู้พิพากษาประจำ กระทรวง ช่วยทำ งานในตำ แหน่งผู้ช่วย
 • ผู้พิพากษาศาลฎีกา
 • ผู้ช่วยเลขานุการแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในศาลฎีกา
 • ผู้พิพากษาเลขานุการและเลขานุการศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
 • ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำ สำ นักประธานศาลฎีกาและโฆษกศาลยุติธรรม
 • ผู้พิพากษาและเลขานุการศาลแพ่ง
 • รองเลขานุการศาลฎีกา
 • เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 – 18 กันยายน 2554) รักษาการในตำ แหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง (ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 – 18 กันยายน 2554)
 • อาจารย์พิเศษชั้นปริญญาโท ในวิชากฎหมายพาณิชย์ระหว่างประเทศ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศและวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำ แหง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต และสำ นักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
รางวัลเชิดชูเกียรติ
 • เกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2547 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปี 2553 รางวัล “ระฆังทอง” สาขาผู้ทำ คุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศดีเด่น จากสมัชชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
 • รางวัลพระกินรีประจำ ปี 2555 ตามโครงการยกย่องและสรรสร้าง “คนดีคิดดีสังคมดีตามรอยพระยุคลบาท”


 

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (18/2/2562 13:23:27)