ນາງສຸພິນຍາ ກາງນະຣົງ

ນາງສຸພິນຍາ ກາງນະຣົງ

ກຳມະການກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ

NBTC

ປະຫວັດການສືກສາ
 • MA. Communications Policy and Regulation (Merit), University of Westminster, London 2002
 • ປະລິນຍາໂທ ວາລະສານສາດແລະສື່ສານມວນຊົນມະຫາບັນດິດ ຄະນະວາລະສານສາດແລະສື່ສານມວນຊົນ ມະຫາວິທະຍາໄລທຳມະສາດ ປີ 2000
 • ປະລິນຍາຕີ ນິເທດສາດບັນດິດ ຄະນະນິເທດສາດ ຈຸລາລົງກອນມະຫາວິທະຍາໄລ ປີ 1994 ສາຂາສື່ສານມວນຊົນ (ວິທະຍຸແລະໂທລະທັດ)
 • ມັດທະຍົມປາຍ ໂຮງຮຽນກຽມອຸດົມສືກສາ ພະຍາໄທ (ສິນ-ຝຣັ່ງ)
 • ມັດທະຍົມຕົ້ນ ໂຮງຮຽນສາທິດມະຫາວິທະຍາໄລຣາດຊະພັດ ສຸຣາດທານີ
ປະຫວັດການເຮັດວຽກທີ່ສຳຄັນ
 • ຝ່າຍຜະລິດແລະຂຽນບົດ ສາລະຄະດີໂທລະທັດ ຣິມລະບຽງ ຜະລິດໂດຍບໍລິສັດປ່າໃຫຍ່ຄຣີເອຊັ່ນ (ປີ 1994-1995)
 • ຜູ້ປະສານງານຝ່າຍສື່ແລະເຜີຍແຜ່ ມູນລະນິທິອາສາສະມັກເພື່ອນສັງຄົມ (ມອສ)(ປີ 1995-1999)
 • ຜູປະສານງານຄະນະເຮັດວຽກຕິດຕາມມາດຕາ 40 (ປີ 1999-2001)
 • ຄະນະອານຸກຳມາທິການຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນ ຮ່າງ ພະຣາດຊະບັນຍັດອົງກອນຈັດສັນຄື່ນຄວາມຖີ່ແລະກຳກັບເບິ່ງແຍງກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດ ແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ (ປີ 2000)
 • ຮອງເລຂາທິການ ແລະເລຂາທິການ ຄະນະກຳມະການດົນນະລົງເພື່ອການປະຕິຮູບສື່ (ຄປສ)(ປີ2001-2008)
 • ອາຈານປະຈຳ ສູນສິດທິມະນຸດຊະຍະຊົນສືກສາແລະການພັດທະນາສັງຄົມ ບັນດິດວິທະຍາໄລ ມະຫາວິທະຍາໄລມະຫິດົນ (ປີ 2006-2008)
 • ກຳມາທິການວິສາມັນພິຈາລະນາ ຮ່າງ ພະຣາດຊະບັນຍັດອົງກອນຈັດສັນຄື່ນຄວາມຖີ່ແລະກຳກັບການປະກອບກິດຈະການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ວິທະຍຸໂທລະທັດ ແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ປີ……..
 • ຄະນະອານຸກຳມະການຄຸ້ມຄອງສິດທິເສລີພາບແລະການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຂອງບຸກຄົນແລະສື່ມວນຊົນພາຍໃຕ້ຄະນະກຳມາທິການ ສິດທິມະນຸດຊະຍະຊົນ ສິທິເສລີພາບ ແລະການຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກ ວຸດທິສະພາ (ປີ2009-2011)
 • ອານຸກຳມະການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແລະວິທະຍຸໂທລະທັດ ແລະຄະນະເຮັດວຽກກິດຈະການບໍ່ແມ່ນຄື່ນຄວາມຖີ່ພາຍໃຕ້ຄະນະກຳມະການກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ (ກທຊ)(ປີ2009-2011)
 • ຜູ້ປະສານງານ ແລະກຳມະການເຄື່ອຂ່າຍພົນລະເມືອງເນັດ (ປີ 202008-2011)
 
ຕຳແຫນ່ງໃນອາດີດ
 • ຮອງປະທານ ຄະນະກຳມະການດົນນະລົງເພື່ອການປະຕິຮູບສື່ (ຄປສ)
 • ຄະນະອານຸກຳມະການຈັດເຮັດແຜນແມ່ບົດກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະກິດຈະການໂທລະທັດ ແລະຄະນະອານຸກຳມະການຈັດເຮັດແຜນແມ່ບົດກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ  ພາຍໃຕ້ຄະນະກຳມະການກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ (ກທຊ)ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຄະນະກຳມະການກິດຈະການກະຈາຍສຽງກິດຈະການໂທລະທັດແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ (ກສທຊ.)
 • ກຳມະການບໍລິຫານຫໍຫນັງ (ອົງກອນມະຫາຊົນ)
 • ຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມສິດທິເສລີພາບແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບສື່ມວນຊົນ (ຄພສ)
 • ຄະນະກຳມະການທີ່ປືກສາໂຄງການກົນໄກຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກສື່ພາກປະຊາຊົນ ມູນລະນິທິເພື່ອຜູ້ບໍລິໂພກ (ມພບ.)
 • ອາຈານພິເສດບັນຍາຍເລື່ອງການປະຕິຮູບສື່ ສື່ໃຫມ່ກັບການເມືອງແລະສິດທິມະນຸດຊະຍະຊົນ
ລາງວັນທີ່ໄດ້ຮັບ
 • ລາງວັນໂທລະທັດທອງຄຳ ສາລະຄະດີສຳລັບເຍົາວະຊົນຍອດຢ້ຽມລາຍການ ຣິມລະບຽງ ຜະລິດໂດຍບໍລິສັດປ່າໃຫຍ່ຄຣີເອຊັ່ນ ໃນປີ 1995
 • ລາງວັນ ສະຕີນັກປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດຊະຍະຊົນ ຈາກຄະນະກຳມະການສິດທິມະນຸດຊະຍະຊົນແຫ່ງຊາດ ປີ 2006
 • ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກເປັນ Ashoka Fellow (USA) ໃນປີ  2004
 • ລາງວັນການສື່ສານເພື່ອການປ່ຽນແປງສັງຄົມ (Communication for Social Change Award) ຈາກຄະນະວາລະສານສາດແລະສື່ສານມວນຊົນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງລັດຄວີນແລນ ປະເທດອົດສະຕາລີ ປີ 2006
 • ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກເປັນ Eisenhower Fellow (USA) ໃນປີ 1997
 • ລາງວັນການສື່ສານດີເດັ່ນ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລກຸງເທບ ປີ 2007
 • ລາງວັນ 10 ຜູ້ຍິງຊົງອິດທິພົນແຫ່ງປີ 2011 ຈາກວາລະສານແພວ

ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍ  - Supawan  Sittipanya (27/06/2019 10:51:59)