កញ្ញា ស៊ុភិនយ៉ា ក្លាងណារ៉ុង

កញ្ញា ស៊ុភិនយ៉ា ក្លាងណារ៉ុង

កម្មការអាជីវកម្មផ្សាយសំឡេង អាជីវកម្មទូរទស្សន៍ និងអាជីវកម្មទូរគមនាគមន៍ជាតិ

NBTC

ပညာအရည္အခ်င္း
 • Ph.D. ဘဲြ႔ ( ဘ႑ာေရး ) University of Alabama, USA
 • မာစတာဘဲြ႔ (ဘ႑ာေရး) Georgia State University, USA
 • တကၠသိုလ္ပထမဘဲြ႔ (အင္ဂ်င္နီယာ) က်ဴလာလုန္းကြမ္တကၠသိုလ္
 • က်ဴလာလုန္းကြမ္တကၠသိုလ္ စီးပြားေရးေမဂ်ာဆရာ
 • က်ဴလာလုန္းကြမ္တကၠသိုလ္ စီးပြားေရးေမဂ်ာ ဘ႑ာေရးဘာသာရပ္ ဆရာ
 • NIDA (နီတာ) ဌာန ဘ႑ာေရးမာစတာဘဲြ႔စီမံကိန္း (စီးပြားေရးဘ႑ာေရးဘာသာ) ဆရာ
 • တကၠသိုလ္ ၃ ခု က်ဴလာလုန္းကြမ္တကၠသိုလ္-ထမ္မဆာတ္တကၠသိုလ္-NIDAဌာန တို႔၏ စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပူးေပါင္းျခင္း မာစတာဘဲြ႔စီမံကိန္း (စီးပြားေရးဘ႑ာေရးဘာသာ) အထူးဆရာ
 • မ်ားစြာေသာ ပုဂၢလိက/အစိုးရ တကၠသိုလ္တို႔၏ စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းသင္႐ုိးညႊန္းတမ္း ဘ႑ာေရးအပိုင္း၏ အထူးဆရာ
 •  
 • အမ်ိဳးသားအသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း(ေကာေဆာေထာေခ်ာ) ေကာ္မတီ
 • စီးပြားေရးဘဲြ႔သင္႐ုိးညႊန္းတမ္း(အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ)ဦးစီး စီးပြားေရးေမဂ်ာ က်ဴလာလုန္းကြမ္တကၠသိုလ္
 • အလုပ္သမားႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဖြံ႔ၿဖိဳးျခင္းစင္တာ ဦးစီး စီးပြားေရးေမဂ်ာ က်ဴလာလုန္းကြမ္တကၠသိုလ္
 • ကြန္ပ်ဴတာစင္တာညႊန္ၾကားေရးမွဴး စီးပြားေရးေမဂ်ာ က်ဴလာလုန္းကြမ္တကၠသိုလ္
 • က်ဴလာလုန္းကြမ္တကၠသိုလ္ စီးပြားေရးတက္ႏုိေလာ္ဂ်ီဘာသာရပ္ သိပၸံဘဲြ႔သင္႐ုိးညႊန္းတမ္း ႏွင့္ တီထြင္မႈအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဘဲြ႔လြန္ေက်ာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီ
 • က်ဴလာလုန္းကြမ္တကၠသိုလ္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားေကာင္စီအသင္း၀င္
 • ေကာေဆာေထာေခ်ာ၏ ပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားေရြးခ်ယ္ေကာ္မတီ
 • ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းရွိ သံုးစဲြသူေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာင္စီ၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရွာေဖြေပးေသာ ေကာ္မတီခဲြ
 • အထက္လႊတ္ေတာ္၏ ဘ႑ာေရး၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရးေကာင္စီ ေကာ္မရွင္အဖဲြ႔၏ အတိုင္ပင္ခံ
 • ေအာက္လႊတ္ေတာ္၏ ခန္႔မွန္းေငြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေစာင့္ၾကည့္ေသာ ေကာ္မရွင္၏ အတိုင္ပင္ခံ
 • ထိုင္းႏူိင္ငံ ဟုိင္နန္အသင္း၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီ
 • ထိုင္းဟိုင္နန္ကုန္သြယ္ေရးအသင္း ေကာ္မတီအဖဲြ႔၏ အတိုင္ပင္ခံ
 • ထိုင္းႏူိင္ငံေရေၾကာင္းကုန္ပို႔ေဆာင္ေရးေကာင္စီ၏  ျပည္ပပို႔မႈအညႊန္းကိန္းစီမံကိန္း အသင္းေခါင္းေဆာင္
 • Komei Fellowship ပညာေတာ္သင္ဆုျဖင့္ ဆိုင္းတာမတကၠသိုလ္ ဂ်ပန္ႏူိင္ငံ Visiting Research Fellow သုေတသနျပဳလုပ္သူ
 • World Bank Research Fellowship ပညာေတာ္သင္ဆုျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွပညာေရးဌာန စင္ကာပူႏူိင္ငံ Visiting Research Fellow သုေတသနျပဳလုပ္သူ
 • နယူးဆာေ၀းတကၠသိုလ္ ၾသစေတ်းေလ်းႏူိင္ငံ စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန မာစတာအျပင္တန္း ေက်ာင္းသားမ်ား၏  သုေတသနလုပ္ငန္းသံုးသပ္သူ

ဖန်တီးသူ  - Supawan  Sittipanya (27-06-2019 11:06:12)