พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ

พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ

กรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ


ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี วทบ. (ทบ.) โรงเรียนนายร้อย จปร. พ.ศ. 2521
 • ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) นิด้า พ.ศ. 2529
 • ปริญญาเอกสาขาวิชาสังคมวิทยา (การพัฒนา) มหาวิทยาลัยบีเลเฟลด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (โดยทุนรัฐบาลเยอรมนี) พ.ศ. 2535
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) พ.ศ. 2551
 • สถาบันพระปกเกล้าฯ พ.ศ. 2553
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
 • ดูงานกิจการวิทยุโทรทัศน์ ประเทศเกาหลี
 • ดูงานกิจการดาวเทียมประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมันนี
 • หลักสูตร Oversea Joint Warfare Course ประเทศออสเตรเลีย พ.ศ. 2542
 • หลักสูตร Diploma in Defence Diplomacy มหาวิทยาลัย แครนฟิลด์ ประเทศอังกฤษ พ.ศ. 2544
 • หลักสูตร Civil Military Relation กระทรวงกลาโหมอิตาลี ประเทศอิตาลี พ.ศ. 2546
หน้าที่ราชการพิเศษ
 • ที่ปรึกษาสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ตั้งแต่ ธ.ค. 2549
 • รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ สภาความมั่นคงแห่งชาติ (ต.ค. 2548 – ธ.ค. 2549)
 • ตุลาการศาลทหารกรุงเทพฯ ตั้งแต่ ต.ค. 2548
 • เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ การทหาร วุฒิสภา 1 ต.ค. 2543 ถึง 2548
 • รายการวิทยุบ้านเมืองของเรา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ถึง 2553
 • รายการวิทยุรักเมืองไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ถึง 2553
 • หัวหน้าฝ่ายโทรทัศน์ดาวเทียม ททบ.5 พ.ศ. 2547
 • ปฏิบัติหน้าที่คณะที่ปรึกษาพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน 1 ต.ค. 2540 ถึง 2544
 • รายการวิทยุใจถึงใจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ถึง 2544
 • ปฏิบัติราชการสนับสนุนที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 14 ส.ค. 2544 ถึง 2545
 • ทำงานวิจัย ให้กับวุฒิสภา, สภาความมั่นคงแห่งชาติ, กระทรวงยุติธรรม ฯลฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ถึง 2548
 • กิจกรรมทางวิชาการ อาจารย์พิเศษ สถาบันต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึง 2550

สร้างโดย  - 2fellows  admin (31/1/2559 19:09:26)