វរសេនីយ៍ឯក បណ្ឌិត ណៈធី ស៊ុកុនរ៉ាត់

វរសេនីយ៍ឯក បណ្ឌិត ណៈធី ស៊ុកុនរ៉ាត់

អនុប្រធានកម្មការអាជីវកម្មផ្សាយសំឡេង អាជីវកម្មទូរទស្សន៍ និងអាជីវកម្មទូរគមនាគមន៍ជាតិ

NBTC

ပညာအရည္အခ်င္း
 • မူလတန္း-အထက္တန္း ဆဲန္းခါေပန္ေက်ာင္း
 • ႀကိဳတင္ေက်ာင္း စစ္သားႀကိဳတင္ေက်ာင္း မ်ိဳးဆက္သစ္ ၆
 • အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ေရတပ္ေလတပ္ေက်ာင္း မ်ိဳးဆက္သစ္ ၁၃ သိပၸံဘဲြ႔ ေလေၾကာင္းအင္ဂ်င္နီယာ
 • ျပည္တြင္းစစ္သားသင္႐ုိးညႊန္းတမ္း
            - စစ္ေရးတပ္မွဴးေက်ာင္း မ်ိဳးဆက္သစ္ ၃၉
- စစ္ေလတပ္ေကာလိပ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ ၂၅
 • ႏူိင္ငံျခားစစ္သားသင္႐ုိးညႊန္းတမ္း
            - မ်ိဳးဆက္သစ္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္
 • ဒီပလိုမာ
- ႏူိင္ငံကာကြယ္ေရးေကာလိပ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ ၄၀
- ေကာ္မတီႏွင့္ ျပည္နယ္လုပ္ငန္းအဆင့္ျမင့္အုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္ျပည္သူ႔အဖဲြ႔အစည္း ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း              သင္႐ုိးညႊန္းတမ္း မ်ိဳးဆက္သစ္ ၃ ေကာ္မတီႏွင့္ျပည္နယ္ပိုင္းအဆင့္ျမင့္အုပ္ခ်ဳပ္သူဖြ႔ံၿဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္း
 1.  
- အဆင့္ျမင့္အုပ္ခ်ဳပ္သူသင္႐ုိးညႊန္းတမ္း အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္သိပၸံသင္တန္းေက်ာင္း မ်ိဳးဆက္သစ္ ၁၀              ၂၀၀၀ ခုႏွစ္
 •  
 • မဟာပလာမာဖြမ္ခ်န္႔ဖိတ္ ၅ ရက္ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္
 • မဟာ၀ခ်ိလမံုးကြတ္ ၅ ရက္ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္
 • ပလာထမာဖြမ္ခ်န္႔ဖိတ္ ၅ ရက္ ဒီဇင္ဘာ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္
 • ပလာထမာဖြမ္မံုးကြတ္ထိုင္း ၅ ရက္ ဒီဇင္ဘာ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္
 • ေလန္ခ်ိဳင္းစေမာလဖြန္း(ကိုးရီးယား) ၂၀ ရက္ ဇူလိုင္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္
 • ေလန္ဖိထပ္ေစလီခ်ဳန္း ဒုတိယအဆင့္ ပထမအမ်ိဳးအစား ၂၃ ရက္ ဇူလိုင္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္
 • ပါေသာအလုပ္ရာဇ၀င္
 • ေတာင္ပံတပ္မွဴး ၂၃ ႏွစ္ ၁၉၈၉ - ၁၉၉၁ ခုႏွစ္
 • ထိုင္းေလတပ္စစ္သံမွဴး /ဆိုးလ္ ၁၉၉၁ - ၁၉၉၄ ခုႏွစ္
 • ေလတပ္စစ္ဆင္ေရးညႊန္ၾကားေရးမွဴး ၁၉၉၇ - ၁၉၉၈ ခုႏွစ္
 • ေလတပ္၀န္ထမ္းဦးစီးခ်ဳပ္ ၂၀၀၁ - ၂၀၀၅ ခုႏွစ္
 • ကာကြယ္ေရးဒုတိယအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ၂၀၀၆ - ၂၀၀၈ ခုႏွစ္
 • အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ညီလာခံ၏အဖဲြ႔၀င္ ၂၀၀၆ - ၂၀၀၇ ခုႏွစ္
 • ႏူိင္ငံကာကြယ္နည္းပညာတကၠသိုလ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ႀကီးမားေသာအဖဲြ႔အစည္း) ၂၀၀၉ - ၂၀၁၁ ခုႏွစ္
 
ပတ္သက္ေသာလုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳႏွင့္စြမ္းေဆာင္ရည္
 • ၂၀၀၁ - ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ၾကား ေလတပ္၀န္ထမ္းဦးစီးခ်ဳပ္ ရာထူးထမ္းေဆာင္ေသာအခ်ိန္
 • ေလတပ္အဆင့္ျမင့္သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာအုပ္ခ်ဳပ္သူ (Chief Information Officer : CIO ) အေနျဖင့္ ေလတပ္၏ ဆက္သြယ္ေရးသတင္းပိုင္းလုပ္ငန္း ထိန္းခ်ဳပ္ေစာင့္ေရွာက္သူအျဖစ္ထမ္းေဆာင္ျခင္း
 • ေလတပ္ေရဒီယိုအသံလႊင့္ျခင္းေကာ္မတီဦးစီး အေနျဖင့္ ေလတပ္၏ ေရဒီယိုႏွင့္ေၾကညာပိုင္းမ်ားတြင္ ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္သူအျဖစ္ထမ္းေဆာင္ျခင္း
 • ၂၀၀၆ - ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ၾကား ကာကြယ္ေရးဒုတိယအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ရာထူးထမ္းေဆာင္ေသာအခ်ိန္
 • အဆင့္ျမင့္သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာအုပ္ခ်ဳပ္သူ (Chief Information Officer : CIO ) အေနျဖင့္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ဆက္သြယ္ေရးသတင္းပိုင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ အာကာသလုပ္ငန္း ထိန္းခ်ဳပ္ေစာင့္ေရွာက္သူအျဖစ္ထမ္းေဆာင္ျခင္း
 • အထက္ပါေဖာ္ျပထားေသာ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ အဆင့္ျမင့္ရာထူးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္း၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအျပင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအပိုင္းမ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္ေရးဆဲြေသာ ဌာနအႀကီးစားမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ လူပုဂၢိဳလ္ခန္႔မွန္းေငြအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ပညာသင္ၾကားေပးျခင္း၊ လူမႈေရးဖြ႔ံၿဖိဳးေရး၊ ႏူိင္ငံဖံြ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအႏၱရာယ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း စသည့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားလည္းရရွိခဲ့သည္။
 • ႏူိင္ငံကာကြယ္နည္းပညာတကၠသိုလ္ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း (ႀကီးမားေသာအဖဲြ႔အစည္း)၏ လုပ္ငန္းအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းမူ၀ါဒ သတ္မွတ္ျခင္း၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးျခင္း အရင္းအႏွီးရွာေဖြျခင္း ႏွင့္ တကၠသိုလ္၏လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္ကို သေဘာတူညီမႈေပးျခင္း မဟာဗ်ဴဟာ၊ တကၠသုိလ္၏ ရင္းႏွီးမႈအစီအစဥ္၊ ေငြေရးေၾကးေရး ႏွင့္ ႏွစ္အလိုက္ခန္႔မွန္းေငြ ခြင့္ျပဳေပးျခင္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးသည္။
 • ဆက္သြယ္ေရးဆက္သြယ္ျခင္းမ်ား၊ နည္းပညာအခ်က္အလက္မ်ား၊ အာကာသလုပ္ငန္း၊ သိပၸံႏွင့္ ႏူိင္ငံကာကြယ္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ သုေတသနျပဳျခင္းႏွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးျခင္းမ်ားကို ႏူိင္ငံျခားတြင္ သြားေလ့လာျခင္း ဥပမာ- အေမရိကန္၊ အဂၤလန္၊ ဂ်ာမနီ၊ ျပင္သစ္၊ အီတလီ ေပေယမ္၊ စ၀ီဒန္၊ စပိန္၊ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ အိႏိၵယ၊ ေတာင္ကိုးရီးယား၊ ၾသစေတ်းေလး၊ ႏွင့္ စကၤာပူ အစရွိေသာႏူိင္ငံမ်ား

ဖန်တီးသူ  - Supawan  Sittipanya (27-06-2019 11:01:57)