ພັນເອກ ດຣ.ເສດຖະພົງ ມະລິສຸວັນ

ພັນເອກ ດຣ.ເສດຖະພົງ ມະລິສຸວັນ

ຮອງປະທານກຳມະການກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດ ແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ

NBTC

ປະຫວັດການສືກສາ
 • ປະລິນຍາເອກ ວິສະວະກຳສາດດຸສິດບັນດິດ ວິສະວະກຳໂທລະຄົມມະນາຄົມ (Ph.D. in EE) ການສືກສາດີຢ້ຽມ ຈາກ National Engineering Honor Society (Tau Beta Pi), Florida Atlantic University ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ
 • ປະລິນຍາໂທ ວິສະວະກຳສາດມະຫາບັນດິດ (MS in EE)(ວິສະວະກຳໂທລະຄົມມະນາຄົມ) The George Washington Universityປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ
 • ປະລິນຍາໂທ ວິສະວະກຳສາດມະຫາບັນດິດ(MS in EE)(ວິສະວະກຳໂທລະຄົມມະນາຄົມ) Georgia Institute of Technology ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ
 • ປະລິນຍາຕີ ວິທະຍາສາດບັນດິດ ສາຂາວິສະວະກຳໄຟຟ້າສື່ສານ (ອັນດັບທີ 1 ກຽດນິຍົມຫລຽນທອງ)ໂຮງຮຽນນາຍຮ້ອຍພະຈຸລະຈອມເກົ້າ (ນັກຮຽນກຽມທະຫານລຸ້ນ 26,ຈປຣ.ລຸ້ນ 37)
 • ມັດທະຍົມປາຍຈາກໂຮງຮຽນກຽມອຸດົມສືກສາ
 
ຫລັກສູດປະກາດສະນິຍະບັດ
 
 • ຫລັກສູດການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນເພື່ອຄວາມຫມັ້ນຄົງ(Defense Resourse Management) ໂດຍທືນ International Military Education and Training (IMET) program, Naval Postgraduate School ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ
 • ຫລັກສູດ Streamlining Government Through Outsourcing Course ໂດຍທືນ International Military Education and Training (IMET) program, Naval Postgraduate Schoolປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ
 • ຫລັກສູດ Joint and Combined Warfighting Course ໂດຍທືນຂອງກະລາໂຫມ, National Defense University ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ
 • ຫລັກສູດຫລັກປະຈຳ ໂຮງຮຽນເສນາທິການທະຫານບົກ ຊຸດທີ 84
 • ຫລັກສູດເສນາທິການທະຫານ ວິທະຍາໄລເສນາທິການທະຫານລຸ້ນທີ 51
 
ຕຳແຫນ່ງແລະຫນ້າທີ່ສຳຄັນໃນອາດີດ
 • ອາຈານພາກວິຊາວິສະວະກຳໄຟຟ້າແລະຄອມພິວເຕີ້ໂຮງຮຽນນາຍຮ້ອຍພະຈະລະຈອມເກົ້າ
 • ຜູ້ພິພາກສາສົມທົບສານຊັບສິນທາງປັນຍາແລະການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດກາງ ລຸ້ນ 3
 • ນາຍທະຫານຝ່າຍເສນາທິການ ປະຈຳຂອງຜູ້ບັນຊາການທະຫານສູງສຸດ ກອງບັນຊາການກອງທັບໄທ
 • ເລຂານຸການ ປະທານກຳມະການ ບໍລິສັດ ກສທ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)
 • ກຳມະການກຳກັບເບິ່ງແຍງ ການດຳເນີນງານແລະໂຄງການຂອງ ບໍລິສັດ ກສທ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)
 • ອານຸກຳມະການບໍລິຫານໂປແກມເຕັກໂນໂລຊີເພື່ອຄວາມຫມັ້ນຄົງ NECTEC
 • ກຳມະການຮ່າງຫລັກເກນໃບອານຸຍາດປະກອບກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມຜ່ານດາວທຽມສື່ສານແລະໂຄງຂ່າຍສະຖານນີວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມພາກພື້ນດິນ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ (ກທຊ)
 • ທີ່ປືກສາໃນຄະນະກຳມະການເຕັກໂນໂລຊີສາລະສົນເທດແລະການສື່ສານ ສຳນັກງານກວດເງີນແຜ່ນດິນ
 • ນັກວິໄຈ Visiting Researcher, Asian Center for Research on Remo te Sensing (ACRoRS); Asian Institute of Technology (AIT)
 • ຜູ້ຊ່ຽວຊານເພື່ອພິຈາລະນາຂໍ້ສະເຫນີໂຄງການວິໄຈ ພັດທະນາວິສະວະກຳ NECTEC
 • ຜູ້ຊ່ຽວຊານເພື່ອພິຈາລະນາຂໍ້ສະເຫນີໂຄງການວິໄຈແລະພັດທະນາ ກະຊວງກະລາໂຫມ
 • ກຳມະການກຳຫນົດແລະຈັດສັນຄື່ນຄວາມຖີ່ໃຫມ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ
 • ກຳມະການກຳກັບມາດຕະຖານໃນຫລັກສູດວິສະວະກຳໄຟຟ້າ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ວິສະວະກຳຊອບແວ ເກມແລະມັດຕິມີເດຍ ເຕັກໂນໂລຊີສາລະສົນເທດ ການຈັດການສາລະສົນເທດ ໃນຫລາຍມາຫາວິທະຍາໄລ ທັງຂອງລັດຖະບານແລະເອກະຊົນ ແລະອາຈານພິເສດໃນມະຫາວິທະຍາໄລຫລາຍແຫ່ງ ທັງຂອງລັດຖະບານແລະເອກະຊົນ
 • ປະທານໂຄງການສືກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການກຳກັບເບິ່ງແຍງເລື່ອງການບໍລິຫານຄື່ນຄວາມຖີ່ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີ Dynamic Spectrum Allocationເພື່ອອຸດສາຫະກຳໂທລະຄົມມະນາຄົມໄທ ພາຍໃຕ້ການສະຫນັບສະຫນຸນຂອງ ກທຊ.
 • ຮອດສາດຕຣາຈານ Business School, TUI University International, USA (Accredited Internet Distance  Learning University)

ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍ  - Supawan  Sittipanya (27/06/2019 10:48:59)