វរសេនីយ៍ឯកបណ្ឌិត សេតថៈផុង ម៉ាលិសុវណ្ណ

វរសេនីយ៍ឯកបណ្ឌិត សេតថៈផុង ម៉ាលិសុវណ្ណ

អនុប្រធានកម្មការអាជីវកម្មផ្សាយសំឡេងអាជីវកម្មទូរទស្សន៍ និងអាជីវកម្មទូរគមនាគមន៍ជាតិ

NBTC

ပညာအရည္အခ်င္း
 • အဆင့္ျမင့္တရားမွ်တစြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအုပ္ခ်ဳပ္သူ သင္႐ုိးညႊန္းတမ္း တရားမွ်တစြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာလိပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတရား႐ုံးဌာန မ်ိဳးဆက္သစ္ ၂ (ေပါေယာေပါ ၂)
 • အဆင့္ျမင့္အုပ္ခ်ဳပ္သူအဆင့္အတြက္ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏူိင္ငံေရး သင္႐ုိးညႊန္းတမ္း မ်ိဳးဆက္သစ္ ၁၄ (ေပါေပါေလာ ၁၄)
 • မာစတာ/Ph.D. ဘဲြ႔ (MSEE / Ph.D.) ဆက္သြယ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာ University of South Florida, USA
 • တကၠသိုလ္ပထမဘဲြ႔ (BSEE) B.Sc. (ေရႊတံဆိပ္) ႏူိင္းလဲြ႔ဖလာ့ကၽြန္လကၽြမ္ေကာက္ေက်ာင္း နေခါင္န္နာယုတ္
 
 
 •  
 • အမ်ိဳးသားအသံလႊင့္လုပ္ငန္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီဦးစီးလက္ေထာက္ (ေကာေဆာေထာေခ်ာ) ႏွင့္ အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းေကာ္မတီဦးစီး (ေကာေဆာေထာ)
 • အမ်ိဳးသားဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ (ေကာေထာေခ်ာ)
 • လက္ကိုင္ဖုန္း IMT (သို႔) 3G and beyond လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ခြင့္ျပဳေသာ ေကာ္မတီအဖဲြ႔ဦးစီး
 • အဆင့္ျမင့္ႀကိဳးမဲ့တက္ႏုိေလာ္ဂ်ီ(BWA)ျဖင့္ အျမန္ႏႈန္းဆက္သြယ္ျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ျခင္း ခြင့္ျပဳေသာ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဦးစီး
 • ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ေကာ္မတီအဖဲြ႔ဦးစီး
 • အသံလိုင္းအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ႏူိင္ငံေတာ္အသံလိုင္းသတ္မွတ္ဇယား ေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ေကာ္မတီအဖဲြ႔ဦးစီး
 • ေရဒီယိုအသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္ေရဒီယို႐ုပ္ျမင္သံၾကားေကာ္မတီခဲြ
 • ေက်းရြာေရဒီယိုအသံလႊင့္ပိုင္းအလုပ္လုပ္ေသာအဖဲြ႔ဦးစီး
 • ထိုင္းစစ္တပ္ စစ္ဆက္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန စစ္သားဆက္သြယ္ေရးစင္တာအင္ဂ်င္နီယာ
 • ထီအိုထီ ကုမၸဏီလီမိတက္ (မဟာခ်ဳန္း) ၏ ေခတၱဒါ႐ုိက္တာႀကီး
 • ထီအိုထီ ကုမၸဏီလီမိတက္ (မဟာခ်ဳန္း) ၏ ေကာ္မတီ / အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီ
 • ေကာေဆာေထာ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္ (မဟာခ်ဳန္း) ၏ CDMA စီမံကိန္းအုပ္ခ်ဳပ္အဖဲြ႔၏ အတိုင္ပံခံအဖဲြ႔ဦးစီး
 • iPSTAR ၿဂိဳလ္တုစီမံကိန္း အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္
 • အနိမ့္ၿဂိဳလ္တုပတ္လမ္း ၿဂိဳလ္တုဆက္သြယ္ေရးစီမံကိန္း GlobalStar, San Diego, CA, USA အႀကီးတန္းအင္ဂ်င္နီယာ
 •  
 • ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖတ္ထလြန္းခ႐ုိင္ ဖတ္ထလြန္းေက်ာင္း၏ ဖတ္ထလြန္းေက်ာင္း ၁၂၀ ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ျခင္းအေနျဖင့္ အေကာင္းဆံုးေက်ာင္းသားေဟာင္းဆု
 • ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ အျမင့္ဆံုးစစ္တပ္ စစ္ဆက္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၏ အေကာင္းဆံုးပုဂၢိဳလ္ဆု
 • အတန္း၏ပညာေရးအမွတ္အမ်ားဆံုးရွိေသာ ဗိုလ္ေလာင္းေက်ာင္းသား ေက်ာေပါေလာ အတြက္ ေရႊတံဆိပ္ဆု
 • ႏူိင္းလဲြ႔ဖလာ့ကၽြန္လကၽြမ္ေကာက္ေက်ာင္း မ်ိဳးဆက္သစ္ ၃၈ ( ၁၉၈၉-၁၉၉၁) ၏ အတန္းေခါင္းေဆာင္

ဖန်တီးသူ  - Supawan  Sittipanya (27-06-2019 11:02:31)