พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ

พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ

รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ


ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคม (Ph.D. in EE) การศึกษาดีเยี่ยมจาก National Engineering Honor Society (Tau Beta Pi), Florida Atlantic University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (MS in EE) (วิศวกรรมโทรคมนาคม), The George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (MS in EE) (วิศวกรรมโทรคมนาคม), Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (อันดับที่ 1 เกียรตินิยมเหรียญทอง) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (นักเรียนเตรียมทหารรุ่น 26, จปร. รุ่น 37)
 • มัธยมปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตร
 • หลักสูตรการบริหารทรัพยากรเพื่อความมั่นคง (Defense Resourse Management) โดยทุน International Military Education and Training (IMET) program, Naval Postgraduate School ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร Streamlining Government Through Outsourcing Course โดยทุน International Military Education and Training (IMET) program, Naval Postgraduate School ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร Joint and Combined Warfighting Course โดยทุนของกระทรวงกลาโหม, National Defense University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรหลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 84
 • หลักสูตรเสนาธิการทหาร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 51
ตำแหน่งและหน้าที่สำคัญในอดีต
 • อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่น 3
 • นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย
 • เลขานุการ ประธานกรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการกำกับดูแล การดำเนินงานและโครงการของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 • อนุกรรมการบริหารโปรแกรมเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคง NECTEC
 • กรรมการร่างหลักเกณฑ์ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมสื่อสาร และโครงข่ายสถานีวิทยุคมนาคมภาคพื้นดิน สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)
 • ที่ปรึกษาในคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 • นักวิจัย Visiting Researcher, Asian Center for Research on Remo te Sensing (ACRoRS); Asian Institute of Technology (AIT)
 • ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม NECTEC
 • ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา กระทรวงกลาโหม
 • กรรมการกำหนดและจัดสรรคลื่่นความถี่ใหม่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 • กรรมการกำกับมาตรฐานในหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าโทรคมนาคม, วิศวกรรมซอฟท์แวร์, เกมส์และมัลติมีเดีย, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการสารสนเทศ ในหลายมหาวิทยาลัย ทั้งของรัฐบาลและเอกชน และอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ทั้งของรัฐบาลและเอกชน
 • ประธานโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการกำกับดูแลเรื่องการบริหารคลื่นความถี่ด้วยเทคโนโลยี Dynamic Spectrum Allocation เพื่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย ภายใต้การสนับสนุนของ กทช.
 • รองศาสตราจารย์ Business School, TUI University International, USA (Accredited Internet Distance  Learning University)

สร้างโดย  - 2fellows  admin (31/1/2559 17:14:19)