លោកប័នធូន ស៊ុផ័កវៈនិត

លោកប័នធូន ស៊ុផ័កវៈនិត

គណៈកម្មការទូរគមនាគមន៍ជាតិ

ប្រវត្តិការអប់រំ 
 • បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកព្រៃឈើ សាកលវិទ្យាល័យ Kasetsart
 • អនុបណ្ឌិតរដ្ឋបាលសាធារណៈ Eastern Kentucky University , សហរដ្ឋអាមេរិក
 • បរិញ្ញាបត្រសិល្បៈ វិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ (រដ្ឋាភិបាល), សាកលវិទ្យាល័យ Ramkhamhaeng
 • សញ្ញាប័ត្រការពារជាតិ ជំនាន់ទី 39
ប្រវត្តិការងារ មុខតំណែងសំខាន់ ៗ កន្លងមក 
 • អនុប្រធានគណៈកម្មការវិសាមញ្ញដោយពិចារណាលើ 23 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2552 សេចក្តីព្រាងថវិកាសម្រាប់ថវិកាប្រចាំឆ្នាំ ព.ស. 2553 
 • នាយកការិយាល័យថវិការ 1 ខែតុលា 2551 
 • អភិបាលដឹកនាំការប្រលងប្រជែងនិងជ្រើសរើសបុគ្គលថ្ងៃទី 30 ខែមេសា ឆ្នាំ 2551 ដើម្បីទទួលបានអាហារូបករណ៍និងជំនួយរដ្ឋាភិបាល។
 • ទីប្រឹក្សាគណកម្មការ (សភាតំណាងរាស្រ្តនិងព្រឹទ្ធសភា)
 • ជំនួយការលេខាធិការនៃគណៈកម្មការវិសាមញ្ញដើម្បីពិចារណាលើការចំណាយថវិកា ឆ្នាំសារពើពន្ធ ព.ស. 2548
 • អ្នកដឹកនាំនៅក្នុងសហគ្រាសរដ្ឋជាច្រើន (ដូចជាក្រុមហ៊ុនថៃដែនសមុទ្រ, វិទ្យុអាកាសចរណ៍ថៃ។ល។ )
 • អ្នកតំណាង ការិយាល័យថវិកានៅគណៈកម្មាធិផ្សេងៗ (ឧ. គណៈកម្មាធិការកីឡាថៃ គណៈកម្មាធិការច្នៃប្រឌិតរបស់ថៃជាដើម)
គ្រឿងឥស្សរិយយសចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតដែលទទួលបាន
 • Knight Grand Cordon (Special Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant.
 • Knight Grand Cordon (Special Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand.

បង្កើតឡើងដោយ  - Supawan  Sittipanya (02/07/19 11:01:42)