မစ္စတာ ဘန္ထြန္ စူပါခ္ဝနိခ်္

မစ္စတာ ဘန္ထြန္ စူပါခ္ဝနိခ်္

ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာတယ္လီဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္

ပညာေရး
 • သစ္ေတာပညာရပ္ၿဖင့္ သိပၸံဘြဲ႕ ၊ ကဆတ္စာတ္ထ္ တကၠသိုလ္ (Kasetsart University)
 • အမ်ားၿပည္သူဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ မာစတာဘြဲ႕ ၊ အေရွ႕ပိုင္း ကန္တက္ကီ တကၠသိုလ္ (Eastern Kentucky University) ၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ
 • ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ အႏုပညာဘြဲ႕ (အစိုးရ), ရာမ္ခါမ္ဟာအန္ဂ္ တကၠသိုလ္ (Ramkhamhaeng University)
 • ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားေရးရာ ခုခံကာကြယ္ေရးေကာလိပ္၊ ဒီပလိုမာ (NDC), ၃၉ အတန္း
အလုပ္အကိုင္အေတြ႕အၾကံဳ - ယခင္အေရးပါေသာရာထူးမ်ား
 • ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ႏွစ္စဥ္သတ္မွတ္အသံုးစာရိတ္မ်ားဥပေဒၾကမ္းကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္အေပၚ ေကာ္မရွင္လက္ေထာက္ဥကၠဌ (၂၃ ဇြန္လ ၂၀၀၉)
 • အသံုးစာရိတ္အစိုးရဌာန ဒါရိုက္တာ ၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ (အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာဝန္ထမ္း ၁၁) 
 • ဘုရင့္ပညာသင္ဆုႏွင့္အစိုးရပညာသင္ဆုကိုရရွိရန္ လူစီစစ္ေရြးခ်ယ္သည့္ေကာ္မတီ၊ ဧၿပီလ ၃၀ ၂၀၀၈ 
 •  ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ (ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအိမ္)
 • လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴး ၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ႏွစ္စဥ္သတ္မွတ္အသံုးစာရိတ္မ်ားဥပေဒၾကမ္းကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္အေပၚ  ေကာ္မတီ
 • မ်ားစြာေသာၿပည္နယ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဒါရိုက္တာမ်ား၏ေဘာ့အဖြဲ႕ဝင္ (ထိုင္းႏိုင္ငံ ပင္လယ္ပိုင္းလမ္းညႊန္သြားၿခင္း ကုမၸဏီ  လိမိတက္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ေလယာဥ္ပညာႏွင့္ပတ္သက္ေသာေရဒီရိုကုမၸဏီ စသည္) 
 • မ်ားစြာေသာေကာ္မရွင္မ်ားရွိ သတ္မွတ္အသံုးစာရိတ္အစိုးဌာန၏ ဒါရိုက္တာ၏ ကိုယ္စားလွယ္ (ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အားကစားေကာ္မရွင္၊  ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ တီထြင္ဖန္တီးမႈေကာ္မရွင္ စသည္) 
အၿမင့္မားဆံုး ရရွိခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္မ်ား
 • ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ဆင္ၿဖဴေတာ္၏အဆင့္ၿမင့္အမိန္႔ေပးႏိုင္ဆံုး ဆာဘြဲ႕ရသူရဲေကာင္းအဝန္းအရံ (အထူးအတန္း)
 • ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ဘုရင္၏မြန္ၿမွင့္ၿမတ္ဆံုးဆုရေသာ ဆာဘြဲ႕ရသူရဲေကာင္းအဝန္းအရံ (အထူးအတန္း)

ဖန်တီးသူ  - Supawan  Sittipanya (02-07-2019 15:56:33)