ທ່ານສຸຊາດ ສຸຊາດເວດຊະພູມ

ທ່ານສຸຊາດ ສຸຊາດເວດຊະພູມ

ກຳມະການກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ

ປະຫວັດການສືກສາ
 • ວິສະວະກຳສາດບັນດິດ ສາຂາວິຊາໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຈາກສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີພະຈອມເກົ້າເຈົ້າຄຸນທະຫານລາດກະບັງ (ປີ 1972)
 • ລັດຖະປະສາສົນສາດມະຫາບັນດິດ ສາຂາວິຊາລັດຖະປະສາສົນສາດຫລືບໍລິຫານລັດຖະກິດມະຫາວິທະຍາໄລທຳມະສາດ (ປີ 1992 )
ປະຫວັດການເຮັດວຽກ
 • ຜູ້ອຳນວຍການ ກອງຄັງ (ປີ1996 )
 • ຜູ້ອຳນວຍການສະຖານນີ ໂທລະທັດແຫ່ງປະເທດໄທ ຊ່ອງ 11(ປີ1996-1997)
 • ຜູ້ອຳນວຍການ ສຳນັກປະຊາສຳພັນເຂດ 2(ປີ1997-1999)
 • ຮອງອະທິບໍດີກົມປະຊາສຳພັນ( ປີ 1999-2001)
 • ອະທິບໍດີກົມປະຊາສຳພັນ (ປີ 2001-2003)
ກຳມະການທີ່ປືກສາຫລືຜູ້ຊົງຄຸນນະວຸດ
 • ປະທານຄະນະກຳມະການດ້ານປະຊາສຳພັນ ມູນລະນິທິປະຊານຸເຄາະ(ປີ2001-ປະຈຸບັນ
ຄະນະກຳມະການສະພາ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸໂຂໄທທຳມາທິຣາດ
 • ປະທານຄະນະກຳມະການຝ່າຍປະຊາສຳພັນ
 • ຄະນະກຳມະການວັດທະນະທຳແຫ່ງຊາດ
 • ປະທານຄະນະກຳມະການຝ່າຍປະຊາສຳພັນສະມາຄົມຂ້າຣາດຊະການພົນລະເຮືອນ (ປີ 2000)
ການອົບຮົມແລະສືກສາເບິ່ງງານ
 • ຫລັກສູດນັກບໍລິຫານລະດັບສູງ ຫລັກສູດທີ 1 (ນບສ.1)ລຸ້ນທີ 29 ສຳນັກງານ ກ.ພ.
 • ຫລັກສູດຜູ້ບໍລິຫານຂະບວນການຍຸດຕິທຳລະດັບສູງ ກະຊວງຍຸດຕິທຳ
 • ຫລັກສູດທັດສະນະສືກສາດູງານ ສະຖານນີ ໂທລະທັດ ເຍຍລະມັນ ຝະລັ່ງ ອັງກິດ ສະຖາບັນ ອົງການສື່ສານມວນຊົນແຫ່ງປະເທດໄທ ປະເທດເຍຍລະມັນ ຝະລັ່ງ ອັງກິດ
ວິໄສທັດ
          ທ່ານສຸຊາດ ສຸຊາດເວດຊະພູມ ໄດ້ ສະແດງວິໄສທັດວ່າໃນການເຮັດຫນ້າທີ່ ກທຊ. ຕາມອຳນາດຫນ້າທີ່ຫລັກກ່ຽວກັບກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະອຳນາດຫນ້າທີ່ການກຳຫນົດການຈັດ ສັນຄື່ນຄວາມຖີ່ ກິດຈະການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ວິທະຍຸໂທລະຄົມມະນາຄົມໃນຖານະຄະນະກຳມະການຮ່ວມ ທີ່ປະກອບໄປດ້ວຍ ກທຊ.ແລະ ກສຊ.ໂດຍຫຍິບເອົາບັນຫາຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນທາງຂ່າວສານ ໂດຍສະເພາະຂ່າວສານ ທາງດິຈິຕ້ອນ ຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດຊ່ອງວ່າງທາງຂ່າວສານ ເນື່ອງຈາກການເຂົ້າຖືງສາຍໂທລະຄົມມະນາຄົມທີ່ບໍ່ເທົ່າທຽມກັນທັງໂທລະສັບທຳມະດາ ແລະໂທລະສັບເຄື່ອນທີ່ ໂດຍສະເພາະກຸ່ມປະເທດທີ່ທຸກຍາກ ເຮັດໃຫ້ກຸ່ມປະເທດໂອອີຊີດີ ໄດ້ສະເຫນີໃຫ້ມີການເປີດເສລີກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມໂດຍເພີ່ມການເຂົ້າຖືງແລະເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າຖືມີລາຄາຖືກລົງ ໃນການແກ້ບັນຫາດັ່ງກ່າວໃນປະເທດກຳລັງພັດທະນາບໍ່ແມ່ນການຫລຸດຊ່ອງວ່າງເລື່ອງປະລິມານການເຂົ້າຖືງໃນເລື່ອງດັ່ງກ່າວເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຕ້ອງຄຳນືງຖືງຄຸນນະພາບຂອງຂ່າວສານທີ່ຈະມາເສີມສ້າງການພັດທະນາຢ່າງຢັ້ງຢືນ ກທຊ.ຈະຕ້ອງສົ່ງເສີມການກະຈາຍການບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະເຕັກໂນໂລຊີສາລະສົນເທດທີ່ມີຄຸນນະພາບ ຄອບຄຸມທຸກພື້ນທີ່ ມີອັດຕາການໃຊ້ບໍລິການທີ່ເຫມາະສົມກັບສາທາລະນະແລະໃຫ້ໂອກາດການເຂົ້າຖືງບໍລິການເປັນພິເສດສຳລັບກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດໂດຍກຳຫນົດເງື່ອນໄຂການອອກໃບອານຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຮັບໃບອານຸຍາດຕ້ອງຈ່າຍເງີນຊົດເຊີຍ ເມື່ອບໍ່ສາມາດຈັດບໍລິການໃຫ້ຄອບຄຸມພື້ນທີ່ທັງໃນເມືອງແລະຊົນນະບົດຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ກຳຫນົດຫລືໃຫ້ຜູ້ຮັບໃບອານຸຍາດໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນຫລືຫລຸດຫຍ່ອນການສົ່ງເສີມຄືນລັດ ຫລືໄດ້ຮັບມາດຕະການສົ່ງເສີມອື່ນເມື່ອມີການໃຫ້ບໍລິການທີ່ດີກວ່າເງື່ອນໄຂຂອງໃບອານຸຍາດຂະນະດຽວກັນຫນ້າທີ່ຄະນະກຳມະການຮ່ວມ (ກສຊ.ແລະ ກທຊ.)ຕ້ອງສະຫນັບສະຫນຸນການຈັດສັນຄວາມຖີ່ແລະເຄືອຂ່າຍວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແລະວິທະຍຸໂທລະທັດ ໃຫ້ເຫມາະສົມກັບພື້ນທີ່ ເຊັ່ນ ການຈັດສັດສ່ວນແລະການຈັດຕັ້ງສະຖານນີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຊຸມຊົນໃນລະດັບແຂວງ ບັນຫາໂທລະຄົມມະນາຄົມໄທໃນປະຈຸບັນ ການຈັດສັນຄື່ນໃຫ້ກັບຜູ້ປະກອບການມີຈຳນວນຈຳກັດສະເພາະລາຍແລະເປັນລັກສະນະໃຫ້ສຳປະທານຈາກການໃຫ້ບໍລິການໂທລະສັບເຄື່ອນທີ່ຄວາມຖີ່ 800 MHz, 900 MHz ຈາກການຈັດສັນຄວາມຖີ່ຂອງ ກສທ.ໂທລະຄົມໆ ພົບວ່າ ມີການເຊື່ອມໂຍງສັນຍານສຽງຫລືລາຍການວິທະຍຸລະຫວ່າງຫ້ອງສົ່ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງໄປຍັງເຄື່ອງສົ່ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງເພື່ອອອກອາກາດ ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງສົ່ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງໃນພື້ນທີ່ຫ່າງໄກຖືກລົບກວນລະຫວ່າງສັນຍານສົ່ງລາຍການວິທະຍຸກັບການສື່ສານໂທລະສັບເຄື່ອນທີ່ ໂດຍຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການຈັດສັນຄື່ນໃນແງ່ມຸມດ້ານເຕັກນິກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄືກ່ອນທີ່ຈະມີການຈັດສັນຄື່ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸແກ່ຜູ້ປະກອບການ ໂທລະຄົມມະນາຄົມຕ້ອງມີການກວດສອບແລະເຝົ້າຟັງໃນຊ່ອງຄວາມຖີ່ວິທະຍຸທີ່ຈັດສັນໃຫ້ກ່ອນ ວ່າມີການລົບກວນໃນລັກສະນະໃດແດ່ງ ໂດຍສຳນັກງານ ກທຊ.ຈະຕ້ອງຫມັ່ນກວດສອບເຝົ້າຟັງການໃຊ້ຄວາມຖີ່ວິທະຍຸທີ່ຜູ້ປະກອບການໄດ້ຮັບການຈັດສັນ ໄປແລ້ວແລະຈັດສັນໃຫມ່ວ່າມີການໃຊ້ຄື່ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດບໍ່ຂັດຕໍ່ ແຜນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸແລະຄຸ້ມຄ່າຫລືບໍ່ ຫາກບໍ່ໃຊ້ປະໂຫຍດຕ້ອງເອີ້ນເກັບຄວາມຖີ່ວິທະຍຸນັ້ນຄືນ
         
          ນອກຈາກນັ້ນ ກທຊ.ມີຫນ້າທີ່ຫລັກຕ້ອງດຳເນີນການໃນຖານະຫນ່ວຍງານດ້ານອຳນວຍການຂອງລັດຖະບານໄທ ໃນກິດຈະການສື່ສານລະຫວ່າງປະເທດ ກັບອົງກອນລະຫວ່າງປະເທດ ລັດຖະບານ ແລະຫນ່ວຍງານຂອງຕ່າງປະເທດ ກທຊ.ຈະຕ້ອງສ້າງຄວາມສຳພັນອັນດີແລະປ່ຽນຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທາງດ້ານການບໍລິຫານການຈັດການເຕັກໂນໂລຊີໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະເຕັກໂນໂລຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອົງການລະຫວ່າງປະເທດ

ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍ  - Supawan  Sittipanya (02/07/2019 14:55:39)