မစ္စတာ စူခ်ာတ္ စူခ်ာတ္ဗီဂ်္ပြန္မ္

မစ္စတာ စူခ်ာတ္ စူခ်ာတ္ဗီဂ်္ပြန္မ္

ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ တယ္လီဆက္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္

ပညာေရး
 • တယ္လီဆက္သြယ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕ ၊ ဘုရင္မြန္ဂ္ခူလ္၏ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (King Mongkut’s Institute of Technology) (၁၉၇၂)
 • အမ်ားၿပည္သူဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ မစတာဘြဲ႕ ၊ ထန္မ္မက္ဆက္ တကၠသိုလ္ (Thammasat University) (၁၉၉၂) 
အလုပ္အေတြ႕အၾကံဳ
 • ဘ႑ာေရးဌာန ၊ ဒါရိုက္တာ (၁၉၉၆)
 • Channel 11 ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာအသံလႊင့္ဝန္ေဆာင္မႈ ၊ ဒါရိုုက္တာ (၁၉၉၆ - ၁၉၉၇)
 • အမ်ားၿပည္သူဆက္ဆံေရး ေဒသ ၂ ရံုး ၊ ဒါရိုက္တာ (၁၉၉၇ - ၁၉၉၈)
 • အမ်ားၿပည္သူလူထုဆက္ဆံေရးဌာန၊ အေထြေထြဒါရိုက္တာလက္ေထာက္ (၁၉၉၈  - ၂၀၀၁)
 • အမ်ားၿပည္သူလူထုဆက္ဆံေရးဌာန၊ အေထြေထြဒါရိုက္တာ (၂၀၀၁ - ၂၀၀၄)
အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ ပါရဂူ
 • အမ်ားၿပည္သူလူထုဆက္ဆံေရး ဒါရိုက္တာမ်ား၏ဥကၠဌ ၊ ရာဂ်္ပရာဂ်န္အူဂါရိုဝ္ အဖြဲ႕အစည္း (Rajaprajanugroh Foundation) (၂၀၀၁ - ယေန႔အထိ)
ဆူကိုလ္ထိုင္း ထန္မ္မာထိရတ္ထ္ တကၠသိုလ္ေကာ္စီ (Sukhothai Thammathirat University Council)
 • အမ်ားၿပည္သူလူထုဆက္ဆံေရး ဒါရိုက္တာမ်ား၏ဥကၠဌ
 • အမ်ိဳးသားေရးရာယဥ္ေက်းမႈေကာ္မရွင္
 • အမ်ားၿပည္သူဆိုင္ရာဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ ၊ အမ်ားၿပည္သူအစိုးရမႈထမ္းအစည္းအရံုး (၂၀၀၀)
သင္တန္းမ်ား ႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ား 
 • အဆင့္ၿမင့္စီမံခန္႔ခြဲေရးအတန္း ၁ ၊ အတန္း ၂၉ ၊ အမ်ားၿပည္သူဝန္ေဆာင္မႈေကာ္မရွင္ရံုး (OCSC)
 • အဆင့္ၿမင့္ တရားမွ်တမႈစီမံခန္႔ခြဲေရးအတန္း ၊ တရားေရးဝန္ၾကီးဌာန
 • ဂ်ာမနီ၊ ၿပင္သစ္ ႏွင့္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏စုေပါင္းဆက္သြယ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမွစီစဥ္ခဲ့သည့္ ဂ်ာမနီ၊ ၿပင္သစ္ ႏွင့္  အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာရုပ္သံလႊင့္ကြန္ယက္ကို ေလ့လာေရးခရီးစဥ္
အၿမင္
          မစ္စတာ စူခ်ာတ္ စူခ်ာတ္ဗီဂ်္ပြန္မ္ (Mr. Suchart Suchartvejapoom) မွ သူ၏အၿမင္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ၿပခဲပါသည္ -“အဲဒီမွာ သတင္းအခ်က္အလက္ကြာဟခ်က္တစ္ခု၊ အထူးသၿဖင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္သတင္းအခ်က္အလက္တြင္ ဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံမ်ား၌ တယ္လီဖုန္းႏွင့္မိုလ္ဘိုင္းဖုန္းအၾကား တယ္လီဆက္သြယ္ေရးလႈိင္းမ်ားကို မတူညီစြာရရွိမႈေၾကာင့္ ကြာဟခ်က္ေတြ ရွိေနတယ္ OECD ႏိုင္ငံမ်ားကလည္း ရယူမႈကုန္က်စာရိတ္ကိုေရွာ့ခ်ရန္ ႏွင့္ ၎ရယူမႈအားတိုးခ်ဲ႕ရန္ တယ္လီဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား  အားလြတ္လပ္မႈကိုၿမွင့္တင္ၿခင္းအတြက္ အဆိုတင္သြင္းထားၿပီး ၿဖစ္တယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၎ၿပႆနာကို  ေၿဖရွင္းရာတြင္၊ အေရးပါေသာကြာဟခ်က္ကိုပိတ္ပင္ၿခင္းသာမက၊ အက်ိဳးၿပဳထိန္းသိမ္းေသာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုေသခ်ာေစရန္  အရည္အခ်င္းရွိေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသိအမွတ္ၿပဳၿခင္းတို႔လည္း ပါဝင္ပါတယ္။ NTC ဖက္ကလည္း  သက္သာေသာေစ်းႏႈန္းမ်ားၿဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္ေလွ်ာက္ အရည္အေသြးမီေသာတယ္လီဆက္သြယ္ေရးမ်ား ႏွင့္ သတင္အခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားၿဖန္႔ေဝမႈကို အားေပးေထာက္ပံ့ေပးရမယ္။ ၎အေနၿဖင့္လည္း အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိမႈနည္းေသာေနရာမ်ား ၿမိဳ႕ၿပႏွွင့္ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုေထာက္ပံ့ရန္က်ရံွဳးသည့္အေနအထားအရ လိုင္စင္ကိုင္သူမ်ားအား  အေလ်ာ္ေပးရန္ လိုင္စင္အေၿခအေနမ်ားကိုၿပဌာန္းထားၿခင္း၊ ႏွင့္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးသည့္အေၿခအေနမ်ားတြင္လိုအပ္သည္ထက္  လိုင္စင္ထုတ္ေပးသူမ်ားမွ ပိုေကာင္းေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကူညီေပးႏိုင္တဲ့အခါမွာ ေထာက္ပံ့မႈတိုင္းတာခ်က္မ်ားကို  ကမ္းလမ္းၿခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ၿပန္လည္ရုပ္သိမ္းၿခင္းကိုေလ်ာ့ခ်ၿခင္း သို႔မဟုတ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးၿခင္းတို႔ကိုလည္း  ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမယ္။ ေနာက္ထပ္၊ တာဝန္တစ္ခုအရ၊ NTC က လိုက္ေလ်ာမႈပံုစံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕မ်ားထံ  ၾကိမ္ႏႈန္းၿပလုပ္ေဆာင္မႈ ႏွင့္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ တယ္လီဆက္သြယ္ေရးတြင္ လက္ရွိ ၿပႆနာမ်ား၊ ခရိုင္အဆင့္  ေဒသခံေရဒီယိုဌာနမ်ားတည္ေထာင္ၿခင္းႏွင့္ ေနရာခ်ထားၿခင္းစသည့္ နယ္ပယ္တစ္ခုစီတိုင္းအတြက္  ေရဒီယိုႏွင့္တယ္လီေဗးရွင္းၾကိမ္ႏႈန္းၿပၿခင္း ႏွင့္ ကြန္ယက္၏အလုပ္တာဝန္တို႔ကို ေသခ်ာေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။ NTC မွ လုပ္ေဆာင္ေသာ မိုလ္ဘိုင္းဖုန္းဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ၈၀၀ MHz ႏွင့္ 900 MHz လႈိင္းအားအလုပ္တာဝန္ၿပီးေနာက္၊ ေရဒီယိုဌာနမ်ား  မွ ေရဒီယိုအသံထုတ္လႊင့္သည့္စက္မ်ားအၾကား ေရဒီယိုအစီအစဥ္ခ်ိတ္ဆက္မႈ သို႔မဟုတ္ အသံပိုင္းအခ်က္ေပးခ်က္မ်ားရွိလာၿပီး၊   ၎တို႔ ၏ရလဒ္မ်ားအေနၿဖင့္၊ ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ ေရဒီယိုအသံလႈိင္းထုတ္လႊင့္သည့္စက္မ်ားမွာ အခ်ိတ္အဆက္ၿပတ္မႈတို႔   ၿဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ အထူးသၿဖင့္ ေရဒီယိုပရိုဂရမ္ ႏွင့္ မိုလ္ဘိုင္းဖုန္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအၾကား အခ်ိတ္အဆက္ၿပတ္သြားခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္၊ အသံလႈိင္းထုတ္လႊင့္မႈအလုပ္တာဝန္၏နည္းပညာပိုင္းကို အထူးဂရုစိုက္ေပးရန္လိုအပ္သၿဖင့္၊ ေရဒီယိုအသံလႈိင္းကို တယ္လီ  ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈေထာက္ပံ့ေပးးသူမ်ားအား အလုပ္တာဝန္မလုပ္မီ၊ ၎တို႔အၾကား ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရွိေသာၾကားဝင္ အခ်ိတ္   အဆက္ၿပတ္သြားၿခင္းကိုေဖာ္ထုတ္ရန္ ေရဒီယိုအသံလႈိင္းကိုစစ္ေဆးေပးသြားရမည္။ NTC အေနၿဖင့္လည္း ဝန္ေဆာင္မႈ  ေထာက္ပံ့သူမ်ားထံအလုပ္တာဝန္ေပးထားၿပီးၿဖစ္ေသာ ၾကိမ္ႏႈန္းၿပအသံလိႈင္းမ်ားကို ပံုစံစစ္ေဆးသြားရမည့္အၿပင္၊ ေရဒီယို  အသံလႊင့္ၾကိမ္ႏႈန္းၿပအစီအစဥ္ကို မေဖာက္ဖ်က္ရန္ ႏွင့္ ၎တို႔၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ေသခ်ာေစရန္ လုပ္ေဆာင္သြားရမည္။ အကယ္၍ဤကိစၥမွာမၿဖစ္ေပၚလာပါက၊ ၾကိမ္ႏႈန္းၿပအသံလႈိင္းမ်ားကို ရုပ္သိမ္းသြားရမည္။ 
         
          ၿပီးေနာက္၊ NTC အေနၿဖင့္ ထိုင္းအစိုးရကိုယ္စားလွယ္အၿဖစ္ ၎ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္  ပတ္သက္သည့္ အၿခားနည္းပညာမ်ားကိုစီမံခန္႔ခြဲၿခင္းအၿပင္၊ တယ္လီဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာစီမံခန္႔ခြဲမႈအေၾကာင္း ပိုမို နားလည္  လာေစရန္၊ အသိပညာကိုဖလွယ္ရန္၊ ႏွင့္ ေကာင္းေသာဆက္ဆံေရးကိုေသခ်ာေအာင္လုပ္ေစရန္ တယ္လီဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္  မႈမ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံၿခားအစိုးရမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ အဓိကအလုပ္တာဝန္တစ္ခုကို  ၿပဳလုပ္သြားမည္ ၿဖစ္သည္။ 

ဖန်တီးသူ  - Supawan  Sittipanya (02-07-2019 16:00:03)