นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร

นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร

กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ประวัติการศึกษา
  • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเงินและการคลัง
  • Master of Arts (เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ) Williams College, สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร วปอ รุ่น 11
ประวัติการทำงาน ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
  • เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 1 มีนาคม 3548
  • ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 10 ชช.)สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 30 ตุลาคม 2546
  • ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(นักบริหาร 9) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 11 มกราคม 2543
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก 5 ธันวาคม 2546
  • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 5 ธันวาคม 2543