ဗိုလ္ခ်ဳပ္ နတီး စူခြန္ရတ္ထ္ (

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ နတီး စူခြန္ရတ္ထ္ (

ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ တယ္လီဆက္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္

ပညာေရး
 • သိပၸံဘြဲ႕ ၊ ခ်ဴလာလြန္ေခါင္ ေတာ္ဝင္စစ္တကၠသိုလ္ (CRMA)
 • လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာသိပၸံ မာစတာဘြဲ႕ ၊ ေတာင္ပိုင္းဖေရာရီဒါ တကၠသိုလ္၊ (University of South Florida) ၊ အေမရိကန္
 • လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာဘာသာၿဖင့္ Ph.D. ဘြဲ႕ ၊ ေတာင္ပိုင္းဖေရာရီဒါ တကၠသိုလ္ (University of South Florida) ၊ အေမရိကန္
 • ကြပ္ကဲမႈ ႏွင့္ အေထြေထြဝန္ထမ္းေကာလိပ္
ယခင္အေရးပါေသာ ရာထူးမ်ား 
 • မူဝါဒႏွင့္စီစဥ္မႈရံုးခ်ဳပ္၏ လက္ေထာက္ဒါရိုက္တာ ၊ ပူးတြဲဆက္သြယ္ေရးဌာန ၊ ထိုင္းေတာ္ဝင္စစ္တပ္ဌာနခ်ဳပ္
 • အင္ဂ်င္နီယာအရာရွိ ၊ စစ္တပ္တယ္လီဆက္သြယ္ေရးစင္တာ ၁ ရက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္
 • ပူးတြဲဆက္သြယ္ေရးဌာန ၊ ထိုင္းေတာ္ဝင္စစ္တပ္ဌာနခ်ဳပ္
 •  ေရဒီယို ႏွင့္ တယ္လီေဗးရွင္းရုပ္သံထုတ္လႊင္ၿခင္းေကာ္မတီခြဲ၊ အသိုင္းအဝိုင္းေရဒီယိုအသံလႊင့္ဝန္ေဆာင္မႈအေပၚ လုပ္ကိုင္ေန  ေသာအဖြဲ႕၏ ဥကၠဌ ၊ ၁၃ ရက္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ  ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ တယ္လီဆက္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္
 • ဒါရိုက္တာမ်ား၏ေဘာ့အဖြဲ႕ဝင္ ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲ CEO ၊ TOT ၿပည္သူပိုင္ကုမၸဏီလိမိတက္ ၊ ၂၅ ရက္ ဇြန္လ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ၊ TOT ၿပည္သူပိုင္ကုမၸဏီလိမိတက္
ေရဒီယို ႏွင့္ တယ္လီေဗးရွင္းထုတ္လႊင့္မႈအေတြ႕အၾကံဳ
 •  ေရဒီယို ႏွင့္ တယ္လီေဗးရွင္းထုတ္လႊင့္ၿပသမႈ ေကာ္မတီခြဲ
 • တယ္လီေဗးရွင္းရုပ္သံလႊင့္ၿခင္း၊ ေရဒီယို ေကာ္မတီခြဲ၊ ႏွင့္ အသိုင္းအဝိုင္းေရဒီယိုအသံလႊင့္ဝန္ေဆာင္မႈအေပၚ အလုပ္လုပ္ကိုင္  သည့္အဖြဲ႕ဝင္ ဥကၠဌ
 • ၾကိမ္ႏႈန္းၿပမဟုတ္ေသာဝန္ေဆာင္မႈအေပၚ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာအဖြဲ႕၏ ေကာ္မတီ
တယ္လီဆက္သြယ္ေရးအေတြ႕အၾကံဳ
 • TOT ၿပည္သူပိုင္ကုမၸဏီလိမိတက္ ၊ လုပ္ေဆာင္မႈ CEO
 • စီမံခန္႔ခြဲမႈဒါရိုက္တာ ႏွင့္ ဒါရိုက္တာမ်ား၏ေဘာ့အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး ၊ TOT ၿပည္သူပိုင္ကုမၸဏီလိမိတက္၊ 
 • CDMA2000 1X-EVDO စီမံကိန္းကိုဦးတည္ေပးသည့္ေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊ CAT တယ္လီကြန္မ္ ၿပည္သူပိုင္ကုမၸဏီလိမိတက္
 • CDMA စနစ္အေပၚ လႈိင္းအေၿပာင္းအလဲတည္ေဆာက္ၿခင္း ႏွင့္ ေရဒီယိုဌာနကြန္က္အတြက္ တိုက္တြန္းေၿပာၾကားသည့္ ေကာ္မတီ
 •  ေဘာ့အဖြဲ႕ဝင္ဒါရိုက္တာမ်ား၏ အၾကံေပးသူ ၊ CAT တယ္လီကြန္မ္ ၿပည္သူပိုင္ကုမၸဏီလိမိတက္
ဆက္သြယ္ေရးၿဂိဳလ္တု အေတြ႕အၾကံဳ 
 • iPSTAR စီမံကိန္း အၾကံေပးသူ ၊ ရွင္း ဆက္သြယ္ေရးၿဂိဳလ္တုေကာ္ပိုေရးရွင္း
အၿခားအေတြ႕အၾကံဳမ်ား 
 • Qualcomm Inc. ရာထူးၾကီးအင္ဂ်င္နီယာ ၊ ဆန္ဒီအဲဂိုၿမိဳ႕နယ္ ၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ
 • Globalstar ဓာတ္ခြဲခန္း၏ ရာထူးၾကီးအင္ဂ်င္နီယာ ၊ ဆန္ဒီအဲဂိုၿမိဳ႕နယ္ ၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ
 •  ေတာ္ဝင္ပညာေရးတကၠသိုလ္၏အကာအကြယ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္တိုင္းတာမႈမ်ားအား အတည္ၿပဳၿခင္းႏွင့္ ေလ့လာမႈ  အေပၚ ေကာ္မလီလက္ေအာက္ရွိ ၎ေတာ္ဝင္ပညာေရးတကၠသိုလ္၏အကာအကြယ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား ႏွင့္  ဥပေဒမ်ားကိုေလ့လာၿခင္းအေပၚ ေကာ္မတီခြဲ
ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ဧည့္သည္ပါေမာကၡအၿဖစ္ အေတြ႕အၾကံဳ
 • ယခု – ဧည့္သည္ ပါေမာကၡ ၊ အေရွ႕အာရွ တကၠသိုလ္ (Eastern Asia University)
 • ၂၀၀၂ - ဧည့္သည္ ပါေမာကၡ ၊ ဘန္ေကာက္တကၠသိုလ္ (Bangkok University)
 • ၁၉၉၆ - ဧည့္သည္ ပါေမာကၡ ၊ မဟာနခြန္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (Mahanakorn University of Technology)
 • ၁၉၉၅ - ဧည့္သည္ ပါေမာကၡ ၊ ရန္စစ္ထ္ တကၠသိုလ္ (Rangsit University)
ရရွိခဲ့ေသာ အၿမင့္ဆံုးအမွတ္တံဆိပ္ဆုမ်ား 
 • ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ဘုရင့္အၿမင့္ၿမတ္ဆံုးၿဖစ္ေသာဘြ႕ဲ ဆာဘြဲ႕ရသူရဲေကာင္းတပ္မွဴး (ဒုတိယတန္း) ၊ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္
 • ဆင္ၿဖဴေတာ္၏အမ်ားဆံုးဂုဏ္ခ်ီးၿမွင့္အမိန္႔ခံရသူ၏ တပ္မွဴး (တတိယအတန္း) ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္
 • ခ်ာကရာ မာလာ ဆုတံဆိပ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ 
ဂုဏ္ထူးရ ဆုတံဆိပ္မ်ား
 • ၃၈ ၾကိမ္ေၿမာက္ CRMA အတန္း၏ ဒု-သမၼတ (၂၀၀၆ -၂၀၀၇)
 • ၂၀၀၄ ခုႏွစ္၏ ေတာ္ဝင္ထိုင္းစစ္တပ္ဌာနခ်ဳပ္၊ တြဲဘက္ဆက္သြယ္ေရးဌာန ၊ အေကာင္းဆံုးအရာရွိ ၊
 • တစ္ႏွစ္သာ၏အေကာင္းဆံုးပညာေရးမွတ္တမ္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားေရႊတံဆိပ္ဆု
 • ၃၈ ၾကိမ္ေၿမာက္ CRMA အတန္း၏ သမၼတ (၁၉၈၉ - ၁၉၉၁) 

ဖန်တီးသူ  - Supawan  Sittipanya (02-07-2019 16:10:09)