พันเอก นที ศุกลรัตน์

พันเอก นที ศุกลรัตน์

กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ประวัติการศึกษา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   University of south Florida, (วิศวกรรมไฟฟ้า) สหรัฐอเมริกา
 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต   University of south Florida, (วิศวกรรมไฟฟ้า) สหรัฐอเมริกา
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
 • รองผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
 • วิศวกร ศูนย์โทรคมนาคมทหาร 1 ตุลาคม 2552
 • กรมการสื่อสารท่หาร กองบัญชาการกองทัพไทย
 • ประธานคณะทำงานด้านกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน ใน อนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ๑๓ กุมภาพันธ์ 2552 คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 • รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ กรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 25 มิถุนายน 2550 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
 • อนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์
 • ประธานคณะทำงานด้านกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนในอนุกรรมการวิทยุกระจาย เสียงและวิทยุโทรทัศน์
 • กรรมการคณะทำงานด้านกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่
ประสบการณ์ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม
 • รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัททีโอที จำกัด(มหาชน)
 • ประธานคณะที่ปรึกษา และบริหารโครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA 2000 1X-EVDO บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)
 • คณะกรรมการเปิดซองประกวดราคาจัดสร้างชุมสายและสถานีวิทยุเครือข่ายระบบ CDMA
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ด้านดาวเทียม:
 • ที่ปรึกษาโครงการ iPSTAR บริษัท Shin Satellite Corp.
ประสบการณ์อื่นๆ:
 • Senior Engineer Qualcomm Inc., San Diego, USA
 • Senior Engineer Globalstar Lab., San Diego, USA
 • อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากฎหมายและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์ สถาบันพระมหากษัตริย์ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับ การพิทักษ์สถาบัน พระมหากษัตริย์
ประสบการณ์การเป็นอาจารย์ิพิเศษในสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัย:
 • ปัจจุบัน - อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
 • 2545 - อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • 2539 - อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • 2538 - อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรังสิต
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
 • ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย  5 ธันวาคม 2550
 • ตริตาภรณ์ช้างเผือก  5 ธันวาคม 2547
 • เหรียญจักรมาลา 5 ธันวาคม 2549
รางวัลเชิดชูเกียรติ
 • รองประธานรุ่น นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 38 (2549 - 2550)
 • บุคคลดีเด่น กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ประจำปี 2547
 • รางวัลเหรียญทอง สำหรับนักเรียนนายร้อย จปร. ที่มีผลการศึกษาดีที่สุดของชั้นปี
 • ประธานรุ่น นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 38 (2532 - 2534)

สร้างโดย  - 2fellows  admin (31/1/2559 19:29:45)