សាស្រ្តាចារ្យរង ផៈណា ថងមីអាខុម

សាស្រ្តាចារ្យរង ផៈណា ថងមីអាខុម

គណៈកម្មការទូរគមនាគមន៍ជាតិ

ប្រវត្តិការអប់រំ 
 • បរិញ្ញាបត្រសិល្បៈ សាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡុងកន
 • Master of Arts (advertising) Michigan State University, សហរដ្ឋអាមេរិក
 • Doctor of Philosophy (Communications/Advertising) University of Texas at Austin , សហរដ្ឋអាមេរិក
 • វគ្គការអភិវឌ្ឍន៍ថ្នាក់ដឹកនាំសាកលវិទ្យាល័យ(2546)
 • វិញ្ញាបនបត្រកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងកម្មវិធីរដ្ឋបាលសាធារណៈនិងច្បាប់សាធារណៈ វិទ្យាស្ថានផ្រះប៉ុកក្លៅ (2545)
ប្រវត្តិការងារ មុខតំណែងសំខាន់ ៗ កន្លងមក 
 • អនុគណៈកម្មាធិការផ្សាយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ 9 កញ្ញា 2551 (គណៈកម្មការទូរគមនាគមន៍ជាតិ)
 • អនុគណៈកម្មការដើម្បីស្តាប់យោបល់និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ នៅក្នុងគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍច្បាប់
 • អនុគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យនិងវាយតំលៃប្រតិបត្តិការបណ្តាញទូរទស្សន៍ខ្សែកាបរបស់នាយកដ្ឋាន ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ
 • អនុគណៈកម្មាធិការដើម្បីពិចារណាពីប្រតិបត្តិការនៃសេវាបញ្ជូនវិទ្យុតាមរយៈបន្ទាត់នៃអង្គភាពនេះ ការងារមិនមែនឯកជន
 • អនុកម្មការដើម្បីពិចារណាយោបល់និងកំណត់ច្បាប់ទាក់ទងនឹងសេវាដឹកជញ្ជូន វិទ្យុទូរទស្សន៍ប្រព័ន្ធអតិថិជនគ្រប់ប្រព័ន្ធ
 • អនុគណៈកម្មការស្តីពីទំនាក់ទំនងសាធារណៈការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មាធិការសវនកម្ម
 • ក្រុមប្រឹក្សាឧទ្ធរណ៍សម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលសុខភាព រដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឱសថ
 • គណៈកម្មាធិការបានចាត់ទុកសំណើសម្រាប់ការបើកកម្មវិធីសិក្សានិងវិញ្ញាបនប័ត្រនៃបទដ្ឋានអប់រំ នៃសាកលវិទ្យាល័យឯកជន ទំនាក់ទំនងដ៏ធំ នៃក្រសួងកិច្ចការសាកលវិទ្យាល័យ
 • ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលរបស់សាស្រ្តាចារ្យប្រមុងសាក់ស៊ីហ៊មផៃ
 • ទីប្រឹក្សាផ្នែកទីផ្សារជាន់ខ្ពស់ Synergy Management Associates 
 • នាយកនៃមហាវិទ្យាល័យទំនាក់ទំនងសិល្បៈ 1 មីនា 2550 (មហាវិទ្យាល័យទំនាក់ទំនងសិល្បៈ សាកលវិទ្យាល័យ Huachiew Chalermprakiet)
 • អនុប្រធានព្រឹទ្ធសភាសម្រាប់ការសិក្សាថ្នាក់ក្រោយឧត្តម 28 វិច្ឆិកា 2542  (មហាវិទ្យាល័យទំនាក់ទំនងសិល្បៈ សាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡុងកន)
 • មានបទពិសោធន៍ជាទីប្រឹក្សាអប់រំ
ទីប្រឹក្សានិក្ខេបបទ
 • THE COMPARATIVE STUDY OF MEDIA EXPOSURE, SHOPPING BEHAVIOR AND DURABLE GOODS OWNING OF DEPARTMENT STORE PATRONS IN BANGKOK: BEFORE, DURING AND AFTER ECONOMIC CRISIS
 • CAR RADIO LISTENING AND SHOPPING BEHAVIOR OF DEPARTMENT STORE AND SUPERMARKET PATRONS IN THE BANGKOK METROPOLITAN AREA)
 • LIFESTYLE OF FEMALE CONSUMERS IN BANGKOK
 • MEDIA EXPOSURE PATTERNS OF FEMALE CONSUMERS IN BANGKOK
 • CONSUMER PROFILE AND PRODUCT USAGE OF FEMALE CONSUMERS IN BANGKOK
 • THAI USERS’ ATTITUDE AND EXPOSURE TO “BANNER”
 • NATURES AND SOURCES OF OFFENSIVE ADVERTISEMENTS
 • TELEVISION ADVERTISING AND CENSORSHIP PROCESS
 • BUDDHIST PRINCIPLES AND ETHICS OF ADVERTISING PROFESSIONALS
 • CREATIVE EXECUTION STYLES OF VISUALS IN PRINTED ADVERTISING BASED ON HUMAN MOTIVATION THEORY
 • BRAND POSITIONING OF INSTANT CANNED COFFEE AND CONSUMER PERCEPTION
 • ADVERTISING EXPOSURE, KNOWLEDGE, ATTITUDE AND INTENTION TO PARTICIPATE IN LASIK EYE SURGERY
 • INFLUENCE OF COUNTRY OF ORIGIN ON CONSUMER'S ATTITUDE AND PURCHASE INTENTION
 • SITUATIONAL INVOLVEMENT AND LEVEL OF INFORMATION SEARCH OF GIFT BUYING
 • MARKETING COMMUNICATIONS AND FACTORS INFLUENCING CONSUMER DECISION MAKING FROM CATEGORY KILLERS
 • COUNTRY - OF - ORIGIN, LEVEL OF PRODUCT INVOLVEMENT AND PURCHASE DECISION
 • THE ROLE OF WORD-OF-MOUTH COMMUNICATION IN PURCHASE DECISION
 • THE INFLUENCES OF FEAR APPEALS IN AIDS CAMPAIGN’S TVC ON HIGH RISK TARGETS
 • THE STUDY OF TECHNIQUES FOR GENERATING CREATIVE IDEAS IN TELEVISION COMMERCIALS
 • THE EFFECTS OF SPACING AND REPETITION OF IDENTICAL AND VARIED VERSIONS OF TVCS ON ADVERTISING RECALL AND RECOGNITIONS
 • THE EFFECTS OF UNEXPECTED VISUAL AS MNEMONIC DEVICE ON RECALL OF TELEVISION COMMERCIAL
 • អ្នកពិគ្រោះយោបល់គម្រោងពិសេស
 • PUBLIC RELATION AND ADVERTISING CAMPAIGNS STRATEGY: TO IMPROVE THAILAND’S ECONOMIC CRISIS
 • FACTORS AFFECTING DECISION TO BUY DIRECT SELL PRODUCTS AMONG CONSUMERS IN BANGKOK AND VICINITY
 • BRAND MANAGEMENT STRATEGY OF AUTOMOBILE AT THE RECESSION OF CONSUMER PURCHASING
 • STATUS, EXPECTATION AND PERCEIVED RESULTS OF INTERNET USAGE FOR E-COMMERCE IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
 • THE EFFECTS OF MEDIA INDEPENDENT ON THEADVERTISING AGENCY INDUSTRY IN THAILAND
 • WOMEN’S OPINION TOWARD E-GROCERY
 • INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS CREATIVE PROJECT OF MONEY MOBILIZATION FOR MORTGAGE LOAN OF THE GOVERNMENT HOUSING BANK
 • INTERNET : NEW VEHICLE FOR ADVERTISING
 • THE RERCEPTION AND ATTITUDE OF WORKING WOMEN CONSUMER GROUP TOWARD THE INSERTION MEDIA IN WOMEN MAGAZINE
 • ទីប្រឹក្សាថ្នាក់បណ្ឌិត
 • 2803-715 Seminar in Integrated Marketing Communications
 • THE ANALYSIS OF CULTIVATION EFFECTS OF THAI TELEVISION ADVERTISING ON THAI ADOLESCENTS IN SCHOOLING SYSTEM (និក្ខេបបទ)
 • ដំណើរការនៃការបង្កើតនិងគ្រប់គ្រងថវិកាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋ(និក្ខេបបទ)
លទ្ធផលការងារសិក្សា
ការងារស្រាវជ្រាវ 
 • ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃផែនការគម្រោង / សកម្មភាពទំនាក់ទំនងសាធារណៈរបស់នាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងសាធារណៈ(អ្នកស្រាវជ្រាវ ផៈនា ថងមីអាខុម និងក្រុម) 2547
 • ការស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍគំរូនៃទំនាក់ទំនងសាធារណៈដើម្បីជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ (អ្នកស្រាវជ្រាវ ផៈនា ថងមីអាខុម និងក្រុម) 2547
 • ការវាយតម្លៃការអនុវត្តរបស់អង្គការឯករាជ្យ គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សជាតិ (អ្នកស្រាវជ្រាវ ផៈនា ថងមីអាខុម និងក្រុម) 2547
 • ការផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ខ្សែកាប: បញ្ហាគោលនយោបាយនិងចម្លើយ (អ្នកស្រាវជ្រាវ ផៈនា ថងមីអាខុម និងក្រុម) 2546
 • ទំនាក់ទំនងសាធារណៈកំណែទម្រង់រដ្ឋាភិបាលនិងកិច្ចការរដ្ឋបាលនិងសង្គមល្អ (អ្នកស្រាវជ្រាវ ផៈនា ថងមីអាខុម និងក្រុម) 2546
 • ការវាយតម្លៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សនិងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ (អ្នកស្រាវជ្រាវ ផៈនា ថងមីអាខុម និងក្រុម) 2546
 • Problems and PR Status of NBIA (អ្នកស្រាវជ្រាវ ផៈនា ថងមីអាខុម)
 • Media Exposure and Shopping Habits of Bangkok Shoppers Before and After the Economic Crisis អ្នកស្រាវជ្រាវ ផៈនា ថងមីអាខុម និង វិសិត ដួងសុង)
សៀវភៅ / អត្ថបទ 
 • Communication Planning at the Institutional Level: A Selected Annotated Bibliography ( រួមជាមួយ Ronny Adhikarya, John Middleton and others)
 • គោលការណ៍នៃការសរសេរការបោះពុម្ពផ្សាយ
 • ការច្នៃប្រឌិតនិងការផលិតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ (មេរៀនសៀវភៅសិក្សារបស់សាកលវិទ្យាល័យសុខោធ័យថាំម៉ាធិរ៉ាត)
 • ចរិតលក្ខណៈទំនាក់ទំនង(មេរៀនសៀវភៅសិក្សារបស់សាកលវិទ្យាល័យសុខោធ័យថាំម៉ាធិរ៉ាត)
អត្ថបទ 
 • អភិវឌន៍ការផយសប់ជាផលជន៍សាធារណះក្នុងទសឥណានាពលអនាគត ឯកសារសម្រាប់សិក្ខាសាលានៃនាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងសាធារណៈ នាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងសាធារណៈ 28-29 មិថុនា 2544
 • អនាគតនៃទូរទស្សន៍ខ្សែកាបគឺជាផលប្រយោជន៍របស់សហគមន៍។ អត្ថបទដែលបានបង្ហាញនៅឯសិក្ខាសាលានៃនាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងសាធារណៈ សណ្ឋាគារចោមចៅផាយ៉ាផាក 2545
 • NBC: គោលការណ៍នៃអង្គការឯករាជ្យនិងបញ្ហាគោលនយោបាយ ទិនានុប្បវត្តិសិល្បៈគមនាគមន៍ឆ្នាំ 20 ច្បាប់ទី 1 (ខែមករា - មីនា) 2545
 • ទូរទស្សន៍ខ្សែកាបនៅកម្ពុជា ... វិបត្តិឬឱកាស ទិនានុប្បវត្តិសិល្បៈគមនាគមន៍ឆ្នាំ 19 ច្បាប់ទី 2 (ខែមេសា - មិថុនា) 2544
 • ការត្រួតពិនិត្យពាណិជ្ជកម្ម ទិដ្ឋភាពមួយរបស់អ្នកសិក្សា អត្ថបទដែលបានបង្ហាញនៅឯសិក្ខាសាលានៃសណ្ឋាគារបាងកកមជ្ឈមណ្ឌល, 15 មករា 2546
 • ចំណុចនៃទស្សនៈនៃបញ្ហារបស់ការិយាល័យរិះគន់ធម្មជាតិនិងរិះគន់: ភាពផ្ទុយគ្នាពីមុំខុសៗគ្នា ទិនានុប្បវត្តិសិល្បៈគមនាគមន៍ឆ្នាំ 20 ច្បាប់ទី 4 ( តុលា – ធ្នូ) 2545
គ្រឿងឥស្សរិយយសចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតដែលទទួលបាន
 • Knight Grand Cordon (Special Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand.
 • The Chakrabarti Mala Medal..
 • Knight Grand Cross (First Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant.
 • Knight Grand Cross (First Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand.
 • The Silver Medal (Seventh Class) of the Direkgunabhorn.
 • The Red Cross Awards Medal (Second Class).
សមាជិកនៃសមាគមសិក្សា / វិជ្ជាជីវៈ 
 • សមាគមន៍ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសថៃ
 • សមាគមទីផ្សារថៃ
 • សមាគមគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មថៃ

បង្កើតឡើងដោយ  - Supawan  Sittipanya (02/07/19 11:25:20)