တြဲဖက္ပါေမာကၡ ပါနာ ထာန္ဂ္မီအာခြန္မ္

တြဲဖက္ပါေမာကၡ ပါနာ ထာန္ဂ္မီအာခြန္မ္

ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ တယ္လီဆက္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္

ပညာေရး
 • ဆက္သြယ္ေရးအႏုပညာဘြဲ႕ ၊ ခ်ဴလာလန္ေခါင္ တကၠသိုလ္ (Chulalongkorn University)
 • အႏုပညာ (ေၾကာ္ၿငာ) မာစတာဘြဲ႕ ၊ မီခ်ီဂန္ စတိတ္ တကၠသိုလ္ (Michigan State University) ၊ အေမရိကန္
 • ဒႆနိကေဗဒ ေဒါက္တာဘြဲ႕ (ဆက္သြယ္ေရး/ေၾကာ္ၿငာ) တက္ကစစ္ တကၠသိုလ္၊ ၾသစတင္ၿမိဳ႕၊ အေမရိကန္ 
 • အဆင့္ၿမင့္တကၠသိုလ္၏ စီမံခန္႔ခြဲေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသင္ရိုး (၂၀၀၃)
 • အမ်ားၿပည္သူဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲၿခင္းႏွင့္ဥပေဒအတြက္ အဆင့္ၿမင့္တရားဝင္လက္မွတ္ ၊ ဘုရင္ ပရာဂ်တ္ဒ္ဟိေပါ့ခ္ တကၠသိုလ္ (King Prajadhipok’s Institute) (၂၀၀၂)
အမ်ားၿပည္သူဝန္ေဆာင္မႈရာထူးမ်ား၏အလုပ္အေတြ႕အၾကံဳ
 •  ေရဒီယို ႏွင့္ တယ္လီေဗးရွင္းရုပ္သံလႊင့္ၿခင္း ေကာ္မတီခြဲ ၊ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ (ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ တယ္လီ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈေကာ္မရွင္လက္ေအာက္)
 • ဥပေဒဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာမူဝါဒေကာ္မရွင္လက္ေအာက္ရွိ အမ်ားၿပည္သူဆက္ဆံေရးႏွင့္ အမ်ား  ၿပည္သူၾကားနာမႈ ေကာ္မတီခြဲ
 •  ေၾကးနန္းဆက္တယ္လီေဗးရွင္းကြန္ယက္၏ ၾကည့္ရွဳေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ဆန္းစစ္မႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေကာ္မတီခြဲ ၊ အမ်ားၿပည္သူ  ဆက္ဆံေရးဌာန
 • ပုဂၢလိကပိုင္မဟုတ္ေသာကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေရဒီယို ႏွင့္ တယ္လီေဗးရွင္းလႈိင္းလႊင့္ၿခင္းဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားခ်က္အေပၚ ေကာ္မတီခြဲ
 • အဖြဲ႕ဝင္စနစ္မွတဆင့္ ေရဒီယိုႏွင့္တယ္လီေဗးရွင္းရုပ္သံထုတ္လႊင့္ၿခင္းဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ထင္ၿမင္ခ်က္ႏွင့္စည္းကမ္းခ်မွတ္ၿခင္း အေပၚ ေကာ္မတီခြဲ
 • ၿပည္နယ္စာရင္းစစ္ေကာ္မရွင္၏ အမ်ားၿပည္သူဆက္ဆံေရး ႏွင့္ သတင္းထုတ္လႊင့္ၿခင္းအေပၚ ေကာ္မတီခြဲ
 • က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကုန္ပစၥည္းေၾကာ္ၿငာာၿခင္းအယူခံဝင္ေကာ္မတီ၏ အၾကံေပးသူ ၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါး  ၾကီးၾကပ္မႈ
 • ပညာေရးညႊန္ၾကားခ်က္တည္ေထာင္ၿခင္း ႏွင့္ ပုဂၢလိကဆိုင္ရာ အထက္တန္းပညာေရးတကၠသိုလ္မ်ား၏ အရည္အခ်င္းမီ   တရားဝင္လက္မွတ္ ၊ အမ်ားဆိုင္ရာဆက္သြယ္ေရး၊ တကၠသိုလ္အေရးအမႈကိစၥဝန္ၾကီးဌာန
 • ပါေမာကၡ ဘန္မ္ရန္ဂ္ဆြတ္ခ္ စီရီဟ-အန္မ္ပိုင္ ေဖာ္ေဒးရွင္းေကာ္မရွင္း (Professor Bamrungsook Sriha-Ampai Foundation Commission) ၏ ဥကၠဌ 
 • ရာထူးၾကီးအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ၊ ေစ်းကြက္ေရာင္းဝယ္မႈ ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ၊ စုေပါင္းညွိႏွိဳင္းေဆာင္ရြက္မႈအက်ိဳးရလဒ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စပ္တူ  လုပ္ငန္း 
 • ဘာသာဌာန တကၠသိုလ္ဌာနမွဴး ၊ ဆက္သြယ္ေရးအႏုပညာဘာသာဌာန ၊ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ (ဆက္သြယ္ေရးအႏုပညာဘာသာဌာန ၊ ဟူအံခ်ီးအူး ခ်ာလာမ္ပရာခိတ္ တကၠသိုလ္ (Huachiew Chalermprakiet University))
 • ဘြဲ႕ရသင္ၾကားမႈအတြက္ လက္ေထာက္တကၠသိုလ္ဌာနမွဴး ၊ ၂၈ ရက္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ (ဆက္သြယ္ေရးအႏုပညာ  ဘာသာရပ္ဌာန၊ ခ်ဴလာလြန္ေခါင္ တကၠသိုလ္ (Chulalongkorn University))
 • တကၠသိုလ္ပညာေရးအၾကံေပးအေတြ႕အၾကံဳ
သုေတသနစာတမ္း အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား
 • မီဒီယာထုတ္ေဖာ္မႈ၊ ေစ်းဝယ္ၿခင္းလူမႈအက်င့္ ႏွင့္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ အားေပးသူမ်ားမွ ၾကာရွည္ခံကုန္ပစၥည္းမ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္  စတိုးဆိုင္မ်ား၏ ႏႈိင္းယွဥ္မႈေလ့လာခ်က္ - စီးပြားေရးကပ္ဆိုင္မႈ မတိုင္မီ ၊ ကာလအတြင္း ၊ ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္း
 • ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္နိမိတ္အတြင္း ေစ်းဆိုင္မ်ားႏွင့္စူပါမားကတ္ေဖာက္သည္မ်ား၏ အက်င့္စာရိတ္ႏွင့္ ကားေရဒီယိုကို  နားေထာင္ၿခင္း 
 • ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕အတြင္း ဝယ္ယူစားသံုးသူအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဘဝေနထိုင္မႈအေၿခအေန
 • ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ စားသံုးသူအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ မီဒီယာႏွင့္ထိေတြ႕မႈပံုစံမ်ား
 • ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ စားသံုးသူအမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ ကုန္ပစၥည္းအသံုးၿပဳမႈ ႏွင့္ ၎တို႔၏ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း
 • “ေၾကာ္ၿငာစာတန္း” ကို ထိုင္းလူမ်ိဳးအသံုးၿပဳသူမ်ား၏ သေဘာထားႏွင့္ထိေတြ႕မႈ
 • စိတ္အေႏွာက္အယွက္ၿဖစ္ေစေသာေၾကာ္ၿငာမ်ား၏ သဘာဝရင္းၿမစ္အေၾကာင္းအရင္းမ်ား
 • တယ္လီေဗးရွင္းေၾကာ္ၿငာ ႏွင့္ ဆင္ဆာၿဖတ္လုပ္ေဆာင္မႈ
 •  ေၾကာ္ၿငာမႈကၽြမ္းက်င္အတတ္ပညာမ်ားမွ ဗုဒၶဘာသာစည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္က်င့္ဝတ္မ်ား
 • လူသားတို႔၏အရင္းခံအေၾကာင္းသီအိုရီအေပၚ အေၿခခံ၍ စာရြက္ၿဖင့္ထုတ္ထားေသာ တီထြင္ဖန္တီးမႈရွိသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စတိုင္လ္မ်ားၿမင္ကြင္း 
 • အသင့္ေသာက္ သံဘူးေကာ္ဖီတံဆိပ္ကို ေနရာထားရွိၿခင္း ႏွင့္ စားသံုးသူတို႔၏ သိရွိနားလည္မႈ
 • LASIK မ်က္စိခြဲစိတ္ကုသမႈတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေၾကာ္ၿငာၿခင္း၊ အသိပညာ ႏွင့္ အက်င့္စာရိတၱ ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္
 • စားသံုးသူအေလ့အထ ႏွင့္ ဝယ္ယူမႈရည္ရြယ္ခ်က္အေပၚ အရွိန္အဝါလႊမ္းမိုးေသာ မူလႏိုင္ငံ
 • လက္ေဆာင္ပစၥည္းဝယ္ယူမႈအား ရွာေဖြရာတြင္ အေၿခအေနအလိုက္ပါဝင္မႈ ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္အဆင့္အတန္း
 • အတန္းအစားအဆံုးသတ္သူမ်ားမွ စားသံုးသူအဆံုးအၿဖတ္ၿပဳလုပ္ၿခင္းအရွိန္အဝါမ်ား ႏွင့္ ေစ်းကြက္ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေရးမ်ား 
 • မူရင္းႏိုင္ငံ ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္တြင္ပါဝင္မႈ ႏွင့္ ဝယ္ယူမႈ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္
 • ဝယ္ယူမႈဆံုးၿဖတ္ခ်က္တြင္ စကားပါးဆက္သြယ္ေရး၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္
 • အေၾကာက္တရား၏အရွိန္အဝါသည္ အၿမင့္ဆံုးအႏၱရာယ္ရွိေသာပစ္မွတ္မ်ားအေပၚ AIDS လွံဳ႔ေဆာ္ခ်က္၏ TVC ကို အယူခံဝင္ၿခင္း
 • တယ္လီေဗးရွင္းေၾကာ္ၿငာမ်ားအတြင္း တီထြင္ဖန္တီးမႈအၾကံဥာဏ္မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ၿခင္းအတြက္ နည္းလမ္းမ်ား ေလ့လာခ်က္
 •  ေၾကာ္ၿငာၿပန္လည္ေခၚယူၿခင္းႏွင့္မွတ္မိၿခင္းမ်ားအေပၚ TVCS ၏ ပံုစံတူ ႏွင့္ ကြဲၿပားေသာအမ်ိဳးအစားမ်ားအား ၿခားထားၿခင္းႏွင့္  ၿပန္လည္ၿပဳလုပ္ၿခင္း အက်ိဳးရလဒ္မ်ား 
 • တယ္လီေဗးရွင္းေၾကာ္ၿငာ၏ ၿပန္လည္ေခၚဆိုမႈအေပၚ ေဆာင္ပုဒ္လွည့္ကြက္အၿဖစ္ မေမွ်ာ္လင့္သည့္အၿမင္အာရံု  အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 
 • အထူးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အၾကံေပးသူ
 • အမ်ားၿပည္သူဆက္ဆံေရး ႏွင့္ ေၾကာ္ၿငာအစည္းအရံုးမ်ားဆိုင္ရာ နည္းဗ်ဴဟာ - ထိုင္းႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးကပ္ဆိုက္မႈကို  တိုးတက္ေအာင္လုပ္ရန္ 
 • ဘန္ေကာက္ႏွင့္ ဗင္စီနီတီ ၿမိဳ႕တြင္ စားသံုးသူမ်ားအၾကား တိုက္ရိုက္ေရာင္းခ်သည့္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုဝယ္ယူရန္ အက်ိဳးသက္ေရာက္  မႈရွိေနေသာဆံုးၿဖတ္ခ်က္အေၾကာင္းမ်ား
 • စားသံုးသူ၏ဝယ္ယူမႈက်ဆင္းၿခင္း၌ ေမာ္ေတာ္ကားတံဆိပ္ဆိုင္ရာ ကိုင္တြယ္ေၿဖရွင္းမႈနည္းဗ်ဴဟာ
 • အေသးစား ႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အင္တာနက္-ကုန္သြယ္မႈ (E-Commerce) အတြက္ အင္တာနက္ အသံုးၿပဳႏႈန္း အေၿခအေန၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ႏွင့္ ေလ့လာထားသည့္ရလဒ္မ်ား 
 • ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ေၾကာ္ၿငာကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္းအေပၚ မီဒီယာလြတ္လပ္မႈအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 
 • E-ကုန္စံဆိုင္ဆီသို႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အၿမင္သေဘာထား
 • အစိုးရဆိုင္ရာအိုးအိမ္ခ်ထားၿခင္းဘဏ္၏ေပါင္ႏွံေခ်းေငြအတြက္ ေငြေၾကးရံငွားၿခင္း၏ တီထြင္ဖန္တီးမႈစီမံကိန္းဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္  ေစ်းကြက္ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈဆိုင္ရာဆက္သြယ္ေရးမ်ား
 • အင္တာနက္ :ေၾကာ္ၿငာအတြက္ ယာဥ္အသစ္တစ္စီး
 • အမ်ိဳးသမီးမ်ားမဂၢဇင္းတြင္ မီဒီယာထည့္သြင္းမႈထံသို႔ အမ်ိဳးသမီးစားသံုးသူအဖြဲ႕၏ လက္ခံမႈ ႏွင့္ သေဘာထား
 • Ph.D. အစီအစဥ္အတြက္ အၾကံေပးသူ
 • ၂၈၀၃-၇၁၅ ေပါင္းစပ္ေစ်းကြက္ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားၿခင္းဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေရးမ်ားရွိ ေဆြးေႏြးပြဲ
 •  ေက်ာင္းေနစနစ္တြင္ ထိုင္းဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအေပၚ ထုိင္းတီဗီေၾကာ္ၿငာ၏ယဥ္ေက်းမႈအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို  စိစစ္ခ်က္ (သုေတသနစာတမ္း)
 • အစိုးရေၾကာ္ၿငာၿခင္းအတြက္ သတ္မွတ္အသံုးစာရိတ္ကို စီမံခန္႔ခြဲၿခင္း ႏွင့္ ၾကိဳတင္ၿပင္ဆင္ၿခင္းအတြက္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား (သုေတသနစာတမ္း) 
ပညာသင္စာတမ္းၿပဳစုသည့္ အလုပ္ 
သုေတသနရွာေဖြမႈ
 • အမ်ားၿပည္သူဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္အစီအစဥ္/အမ်ားၿပည္သူဆက္ဆံေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားဌာန၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ (သုေတသနၿပဳစုသူ : ပနာ ထြန္ဂ္မီအာခြန္မ္ (Pana Thongmeearkom) ႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား) ၊ ၂၀၀၄
 • ဒီမိုကေရစီကို တိုးအားေပးၿမွင့္တင္ရန္ အမ်ားၿပည္သူဆက္ဆံေရးပံုစံမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ သုေတသနရွာေဖြမႈ  (သုေတသနၿပဳစုသူ : ပနာ ထြန္ဂ္မီအာခြန္မ္ (Pana Thongmeearkom)) ၊ ၂၀၀၄
 • လြတ္လပ္ေသာကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္း၏ေဆာင္ရြက္မႈဆန္းစစ္ၿခင္း - ထိုင္းႏိုင္ငံ၏အမ်ိဳးသားေရးရာလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္  (သုေတသနၿပဳစုသူ : ပနာ ထြန္ဂ္မီအာခြန္မ္ (Pana Thongmeearkom) ႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား) ၊ ၂၀၀၄
 •  ေၾကးနန္းဆက္တီဗီေၾကာ္ၿငာခ်က္: မူဝါဒ၏ ၿပႆနာမ်ားႏွင့္အေၿဖမ်ား  (သုေတသနၿပဳစုသူ : ပနာ ထြန္ဂ္မီအာခြန္မ္ (Pana Thongmeearkom) ႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား) ၊ ၂၀၀၃ 
 • အစိုးရေၿပာင္းလဲၿခင္း ႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေသာအမ်ားၿပည္သူစီမံခန္႔ခြဲေရးအတြက္ အမ်ားၿပည္သူဆက္ဆံေရး  (သုေတသနၿပဳစုသူ : ပနာ ထြန္ဂ္မီအာခြန္မ္ (Pana Thongmeearkom) ႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား) ၊ ၂၀၀၃
 • ဝန္ထမ္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ႏွင့္ အမ်ားၿပည္သူဆက္ဆံေရးစီမံကိန္း၏ ဆန္းစစ္ေဆးမႈ (သုေတသနၿပဳစုသူ : ပနာ ထြန္ဂ္မီအာခြန္မ္ (Pana Thongmeearkom) ႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား) ၊ ၂၀၀၃
 • NBIA ၏ ၿပႆနာမ်ား ႏွင့္ PR အေၿခအေန (သုေတသနၿပဳစုသူ : ပနာ ထြန္ဂ္မီအာခြန္မ္ (Pana Thongmeearkom))
 • စီးပြားေရးကပ္ဆိုက္ကာလမတိုင္မီ ႏွင့္ ၿပီးေနာက္ ဘန္ေကာက္ေစ်းဝယ္ယူမ်ား၏ ေစ်းဝယ္မႈအက်င့္ႏွင့္ မီဒီယာေဖာ္ၿပခ်က္ (သုေတသနၿပဳစုသူ : ပနာ ထြန္ဂ္မီအာခြန္မ္ (Pana Thongmeearkom) ႏွင့္ ဝီစတ္ ဒူအန္ဂ္ေဆာင္ဂ္ (Wisit Duangsong))
စာအုပ္/ဖတ္စာအုပ္
 • အဖြဲ႕အစည္းအဆင့္အတန္း၌ ဆက္သြယ္ေရးစီစဥ္ၿခင္း ၊ ေရြးခ်ယ္ထားေသာမွတ္ခ်က္တြင္ေရးသြင္းထားသည့္ စာစုစာရင္း (ရြန္နီ အဒ္ဟိကာရ ၊ ဂၽြန္ မတ္ဒ္ဒယ္လ္တြန္ ႏွင့္ အၿခားသူတို႔ပူးေပါင္းထားသည္)
 • ပံုႏွိပ္ေၾကာ္ၿငာစာေရးၿခင္းအတြက္ အေၿခခံနည္းလမ္းမ်ား 
 • တီထြင္ဖန္တီးမႈရွိေသာအလုပ္ ႏွင့္ ေၾကာ္ၿငာထုတ္လုပ္ေရး (ဆူကိုလ္ထိုင္း ထန္မ္မာထိရတ္ထ္ တကၠသိုလ္ (Sukhothai Thammathirat University) ၏ ဖတ္စာအုပ္မွ အခန္းက႑)
 • ဆက္ဆံေရးအၿပဳအမူ (ဆူကိုလ္ထိုင္း ထန္မ္မာထိရတ္ထ္ တကၠသိုလ္ (Sukhothai Thammathirat University) ၏ ဖတ္စာအုပ္မွ အခန္းက႑)
စာေစာင္မ်ား
 • အမ်ားၿပည္သူစိတ္ဝင္မႈအတြက္ ေရဒီယိုအသံလိႈင္းထုတ္လႊင့္မႈအေပၚ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏အနာဂတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ၂၈-၂၉ ရက္ ဇြန္လ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ားၿပည္သူဆက္ဆံေရးဌာနမွစီစဥ္ခဲ့ေသာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲအတြက္ ေထာက္ပံ့မႈအရာမ်ား 
 • အသိုင္းအဝိုင္းအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအေပၚမူတည္သည့္ အနာဂတ္ေၾကးနန္းဆက္တီဗီ ၊ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ေခ်ာင္ဖာရာ ပါက္ခ့္ ဟိုတယ္တြင္  က်င္းပခဲ့ေသာ အမ်ားၿပည္သူဆက္ဆံေရးဌာန၏ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ တင္ၿပခဲ့သည့္ စာေစာင္တစ္ေစာင္
 • NBC : မူဝါဒအေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ လြတ္လပ္ေသာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္အၿမင္မ်ား၏စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ၊ သတင္းပညာ ႏွင့္  ဆက္သြယ္ေရးအႏုပညာ ဂ်ာနယ္ ၊ ႏွစ္ ၂၀၊ စာေစာင္အမွတ္ ၁ (ဇန္နဝါရီ - မတ္) ၂၀၀၂ ခုႏွစ္
 • အခေၾကးေငြေပး၍ေၾကးနန္းဆက္ေပးေသာထိုင္းတီဗီ …ကပ္ဆိုက္ေသာကာလလား သို႔မဟုတ္ အခြင့္အေရးလား? သတင္းပညာ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးအႏုပညာ၏ ဂ်ာနယ္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စာေစာင္အမွတ္ ၂ (ဧၿပီ - ဇြန္) ၂၀၀၁ ခုႏွစ္
 • တကၠသိုလ္ပညာရပ္သင္ၾကားမႈအသိုင္းအဝိုင္း၏အၿမင္တစ္ခုမွ ေၾကာ္ၿငာၿခင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ ၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ ဘန္ေကာက္ဗဟိုဟိုတယ္တြင္ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးေဘာ့အဖြဲ႕အရံုး (OCPB) တြင္စီစဥ္ခဲ့ေသာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္တင္ၿပခဲ့  သည့္ စာေစာင္တစ္ေစာင္
 • စဥ္းစားမႈအေရးပါေသာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ကိုယ္ေတြ႕ၿမင္ဒႆန - ၿခားနားေသာအၿမင္မ်ားမွ ကြာဟခ်က္ အၿမင္မ်ား ၊ သတင္းပညာႏွင့္ဆက္ဆံေရးအႏုပညာ ဂ်ာနယ္၊ ၂၀ ႏွစ္၊ အမွတ္ ၄ (ေအာက္တိုဘာ – ဒီဇင္ဘာ) ၂၀၀၂ 
ရရွိထားေသာ အၿမင့္မားဆံုး အမွတ္တံဆိပ္မ်ား
 • ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ဘုရင့္ေတာ္၏ၿမင့္ၿမတ္ေသာအမိန္႔ေပး ဆာဘြဲ႕ရသူရဲေကာင္း (အထူအတန္း) 
 • ခ်ာခ္ရတ္ဘာတိ မာလာ ဆုတံဆိပ္ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ 
 • ဆင္ၿဖဴေတာ္၏အၿမင့္ဆံုးခ်ီးေၿမွာက္အမိန္႔ေတာ္၏ ဆာဘြဲ႕ရသူရဲေကာင္း (ပထမအတန္း) ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္
 • ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ဘုရင့္အၿမင့္ဆံုးမြန္ၿမတ္ေသာအမိန္႔ေပး ဆာဘြဲ႕ရသူရဲေကာင္း (ပထမတန္း)
 • ဒီရီခ္ဂြန္နာဘ္ဟြန္ (Direkgunabhorn) ေငြတံဆိပ္ (၇ တန္းေၿမာက္) 
 • ၾကက္ေၿခနီအမွတ္တံဆိပ္ (ဒုတိယတန္းေၿမာက္)
ပညာေရး/ ကၽြမ္းက်င္အစည္းအရံုးအဖြဲ႕ဝင္ 
 • ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ေၾကာ္ၿငာအစည္းအရံုး
 • ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ေစ်းကြက္ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားၿခင္းအစည္းအရံုး
 • ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစည္းအရံုး

ဖန်တီးသူ  - Supawan  Sittipanya (02-07-2019 16:26:18)