รองศาสตราจารย์พนา ทองมีอาคม

รองศาสตราจารย์พนา ทองมีอาคม

กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ประวัติการศึกษา
 • นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Master of Arts (advertising) Michigan State University, สหรัฐอเมริกา
 • Doctor of Philosophy (Communications/Advertising) University of Texas at Austin , สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (2546)
 • ประกาศนียบัตรขั้นสูงหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า (2545)

ประวัติการทำงาน ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
 • อนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 9 กันยายน 2551 (ในคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)
 • อนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นและการประชาสัมพันธ์ ในคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนากฎหมาย
 • อนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินการเครือข่ายเคเบิลทีวีของกรม ประชาสัมพันธ์
 • อนุกรรมการพิจารณาการดำเนินบริการส่งวิทยุโทรทัศน์ผ่านทางสายของหน่วย งานที่มิใช่เอกชน
 • อนุกรรมการพิจารณาให้ความเห็นและวางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินบริการส่ง วิทยุโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกทุกระบบ
 • อนุกรรมการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการอุทธรณ์การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • กรรมการพิจารณาการขอเปิดดำเนินการหลักสูตรและการรับรองมาตราฐานการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สาขาสื่อสารมวลชน ของทบวงมหาวิทยาลัย
 • ประธานคณะกรรมการมูลนิธิศาสตราจารย์บำรุงสุข สีหอำไพ
 • ที่ปรึกษาอาวุโส การตลาด การจัดการ ซินเนอร์เจน เมเนจเมนท์ แอสโซซิเอท
 • คณบดีคณะนิเทศศาสตร์  1 มีนาคม 2550 (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)
 • รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา 28 พฤศจิกายน 2542  (คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 • การศึกษาเปรียบเทียบการเปิดรับสื่อ พฤติกรรมการไปห้าง สรรพสินค้า และการเป็น เจ้าของสินค้าคงทน ของลูกค้าห้าง สรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ก่อน หน้า ระหว่างและ หลังวิกฤตเศรษฐกิจ (THE COMPARATIVE STUDY OF MEDIA EXPOSURE, SHOPPING BEHAVIOR AND DURABLE GOODS OWNING OF DEPARTMENT STORE PATRONS IN BANGKOK: BEFORE, DURING AND AFTER ECONOMIC CRISIS)
 • พฤติกรรมการรับฟังวิทยุในรถยนต์และพฤติกรรมการไปห้างสรรพสินค้าของลูกค้า ห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร (CAR RADIO LISTENING AND SHOPPING BEHAVIOR OF DEPARTMENT STORE AND SUPERMARKET PATRONS IN THE BANGKOK METROPOLITAN AREA)
 • รูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร (LIFESTYLE OF FEMALE CONSUMERS IN BANGKOK)
 • รูปแบบการเปิดรับสื่อของผู้บริโภคหญิงในกรุงเทพมหานคร (MEDIA EXPOSURE PATTERNS OF FEMALE CONSUMERS IN BANGKOK)
 • ลักษณะและพฤติกรรมการใช้สินค้าของผู้บริโภคสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร (CONSUMER PROFILE AND PRODUCT USAGE OF FEMALE CONSUMERS IN BANGKOK)
 • ทัศนคติและพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ “ ป้ายแบนเนอร์” ในระบบ เวิลด์ ไวด์ เว็บของผู้ใช้บริการในประเทศไทย (THAI USERS’ ATTITUDE AND EXPOSURE TO “BANNER”)
 • ลักษณะและมูลเหตุของโฆษณาที่ระคายความรู้สึกผู้รับสาร (NATURES AND SOURCES OF OFFENSIVE ADVERTISEMENTS)
 • การโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ กับ กระบวนการตรวจพิจารณา (TELEVISION ADVERTISING AND CENSORSHIP PROCESS)
 • หลักธรรมพระพุทธศาสนา กับจริยธรรมของนักโฆษณา (BUDDHIST PRINCIPLES AND ETHICS OF ADVERTISING PROFESSIONALS)
 • การนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในภาพโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ ตามทฤษฎีแรงจูงใจ (CREATIVE EXECUTION STYLES OF VISUALS IN PRINTED ADVERTISING BASED ON HUMAN MOTIVATION THEORY)
 • การวางตำแหน่งตราสินค้ากาแฟสำเร็จรูปพร้อมดื่มและการรับรู้ของผู้บริโภค (BRAND POSITIONING OF INSTANT CANNED COFFEE AND CONSUMER PERCEPTION)
 • การเปิดรับโฆษณา ความรู้ ทัศนคติ และความตั้งใจเข้ารับการแก้ไขปัญหาสายตาด้วยวิธีเลสิก (ADVERTISING EXPOSURE, KNOWLEDGE, ATTITUDE AND INTENTION TO PARTICIPATE IN LASIK EYE SURGERY)
 • อิทธิพลของประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้ บริโภค (INFLUENCE OF COUNTRY OF ORIGIN ON CONSUMER'S ATTITUDE AND PURCHASE INTENTION)
 • ความเกี่ยวพันของสถานการณ์ และระดับการแสวงหาข้อมูลของการซื้อของขวัญ (SITUATIONAL INVOLVEMENT AND LEVEL OF INFORMATION SEARCH OF GIFT BUYING)
 • การสื่อสารการตลาด และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกเฉพาะประเภท ของผู้บริโภค ( MARKETING COMMUNICATIONS AND FACTORS INFLUENCING CONSUMER DECISION MAKING FROM CATEGORY KILLERS)
 • ประเทศแหล่งกำเนิด ระดับความเกี่ยวพันของสินค้า และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (COUNTRY - OF - ORIGIN, LEVEL OF PRODUCT INVOLVEMENT AND PURCHASE DECISION)
 • บทบาทของการสื่อสารแบบบอกต่อในการตัดสินใจซื้อ (THE ROLE OF WORD-OF-MOUTH COMMUNICATION IN PURCHASE DECISION)
 • อิทธิพลของการใช้ความกลัวในภาพยนตร์ต่อต้านโคเอดส์ต่อกลุ่มผู้มีความเสี่ยง สูง (THE INFLUENCES OF FEAR APPEALS IN AIDS CAMPAIGN’S TVC ON HIGH RISK TARGETS)
 • การศึกษาวิธีการสร้างความคิดสร้างสรรค์ในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ (THE STUDY OF TECHNIQUES FOR GENERATING CREATIVE IDEAS IN TELEVISION COMMERCIALS)
 • ผลของการเว้นระยะซ้ำภาพยนตร์โฆษณาชิ้นเดิมและต่างชิ้นในแคมเปญโฆษณาเดียวกัน ที่มีต่อการระลึกและการจำได้ของโฆษณา (THE EFFECTS OF SPACING AND REPETITION OF IDENTICAL AND VARIED VERSIONS OF TVCS ON ADVERTISING RECALL AND RECOGNITIONS)
 • การใช้ภาพที่ไม่คาดคิดมาก่อนเป็นเครื่องมือช่วยจำและผลที่มีต่อการระลึกถึง ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ (THE EFFECTS OF UNEXPECTED VISUAL AS MNEMONIC DEVICE ON RECALL OF TELEVISION COMMERCIAL)
 • ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ
 •  กลยุทธ์การรณรงค์โฆษณาประชาสัมพันธ์แก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจไทย (PUBLIC RELATION AND ADVERTISING CAMPAIGNS STRATEGY: TO IMPROVE THAILAND’S ECONOMIC CRISIS
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทขายตรง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (FACTORS AFFECTING DECISION TO BUY DIRECT SELL PRODUCTS AMONG CONSUMERS IN BANGKOK AND VICINITY)
 • กลยุทธ์การบริหารตราสินค้าของสินค้าประเภทรถยนต์ ในภาวะที่ผู้บริโภคชะลอการซื้อ (BRAND MANAGEMENT STRATEGY OF AUTOMOBILE AT THE RECESSION OF CONSUMER PURCHASING)
 • สถานภาพ ความคาดหวัง และผลของการใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อการค้าอิเล็คทรอนิกส์ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (STATUS, EXPECTATION AND PERCEIVED RESULTS OF INTERNET USAGE FOR E-COMMERCE IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES)
 • ผลกระทบของบริษัทให้บริการด้านการวางแผนและจัดซื้อ สื่ออิสระที่มีต่อวงการโฆษณาไทย (THE EFFECTS OF MEDIA INDEPENDENT ON THEADVERTISING AGENCY INDUSTRY IN THAILAND
 • ความคิดเห็นของสตรีต่อการซื้อของชำอิเล็กทรอนิกส์ (WOMEN’S OPINION TOWARD E-GROCERY)
 • งานสร้างสรรค์ตามแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานของโครงการระดมเงินกู้ สินเชื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ (INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS CREATIVE PROJECT OF MONEY MOBILIZATION FOR MORTGAGE LOAN OF THE GOVERNMENT HOUSING BANK)
 • อินเตอร์เนต : ช่องทางใหม่ของการโฆษณา (INTERNET : NEW VEHICLE FOR ADVERTISING)
 • การรับรู้และทัศนคติของกลุ่มผู้บริโภคสตรีวัยทำงานที่มีต่อสื่อใบแทรกโฆษณา ในนิตยสารสตรี (THE RERCEPTION AND ATTITUDE OF WORKING WOMEN CONSUMER GROUP TOWARD THE INSERTION MEDIA IN WOMEN MAGAZINE)
 • ที่ปรึกษาวิชาปริญญาเอก
 • 2803-715 สัมมนาทางโฆษณา : สัมมนาการสื่อสารการตลาด (Seminar in Integrated Marketing Communications)
 • การวิเคราะห์อิทธิพลของภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ตามแนวทฤษฎีการอบรมบ่มนิสัย ทางวัฒนธรรมต่อเยาวชนในสถานศึกษา THE ANALYSIS OF CULTIVATION EFFECTS OF THAI TELEVISION ADVERTISING ON THAI ADOLESCENTS IN SCHOOLING SYSTEM) (วิทยานิพนธ์)
 • กระบวนการจัดทำและการบริหารงบประมาณโฆษณาของรัฐ (วิทยานิพนธ์)
ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย
 • ภาพรวมแผนการปฏิบัติงานโครงการ / กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ ( ผู้วิจัย พนา ทองมีอาคม และคณะ) 2547
 • การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย ( ผู้วิจัย พนา ทองมีอาคม) 2547
 • การประเมินผลการทำงานขององค์กรอิสระ คณะกรรมการสิทธิมนุษย - ชนแห่งชาติ ( ผู้วิจัย พนา ทองมีอาคม และคณะ) 2547
 • โฆษณาในเคเบิลทีวี : ปัญหาและคำตอบเชิงนโยบาย ( ผู้วิจัย พนา ทองมีอาคม และคณะ) 2546
 • การประชาสัมพันธ์ปฏิรูประบบราชการและบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ ดี ( ผู้วิจัย พนา ทองมีอาคม และคณะ) 2546
 • การประเมินผลโครงการพัฒนาบุคลากรและวิชาการประชาสัมพันธ์ ( ผู้วิจัย พนา ทองมีอาคม และคณะ) 2546
 • Problems and PR Status of NBIA ( ผู้วิจัย พนา ทองมีอาคม)
 • Media Exposure and Shopping Habits of Bangkok Shoppers Before and After the Economic Crisis ( ผู้วิจัย พนา ทองมีอาคมและวิศิษย์ ด้วงสงค์)
หนังสือ/ตำรา
 • Communication Planning at the Institutional Level: A Selected Annotated Bibliography ( ร่วมกับ Ronny Adhikarya, John Middleton and others)
 • หลักเบื้องต้นการเขียนโฆษณาสิ่งพิมพ์
 • งานสร้างสรรค์และผลิตสื่อโฆษณา ( บทในหนังสือตำรา มสธ)
 • พฤติกรรมการสื่อสาร ( บทในหนังสือตำรา มสธ)
บทความ
 • พัฒนาการการกระจายเสียงเพื่อสาธารณะประโยชน์ในประเทศไทยในอนาคต เอกสารประกอบการสัมมนาของกรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ 28-29 มิ. ย. 2544
 • อนาคตของเคเบิลทีวีอยู่ที่ประโยชน์ที่ให้แก่ชุมชน บทความนำเสนอในงานสัมมนาของกรมประชาสัมพันธ์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 2545
 • กสช.: หลักการขององค์กรอิสระและมุมมองปัญหาเชิงนโยบาย วารสารนิเทศศาสตร์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 ( ม. ค.- มี. ค.) 2545
 • เคเบิลทีวีไทย … วิกฤติหรือโอกาส ? วารสารนิเทศศาสตร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 ( เม. ย. – มิ. ย.) 2544
 • การควบคุมโฆษณา มุมมองหนึ่งของนักวิชาการ บทความนำเสนอในงานสัมมนาของ สคบ . โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์ 15 ม. ค. 2546
 • มุมการมองปัญหาของสำนักประจักษ์นิยมและสำนักวิพากษ์ : ข้อแย้งจากต่างมุม วารสารนิเทศศาสตร์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 4 ( ต. ค. – ธ. ค.) 2545
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
 • มหาวชิรมงกุฎ  5 ธันวาคม 2547
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา 5 ธันวาคม 2544
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก 5 ธันวาคม 2542
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
 • เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
 • เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นสอง
การเป็นสมาชิกของสมาคมวิชาการ/วิชาชีพ
 • สมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย
 • สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
 • สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

สร้างโดย  - 2fellows  admin (31/1/2559 19:24:22)