ຮອງສາດຕຣາຈານ ສຸທຳ ຢູ່ໃນທຳ

ຮອງສາດຕຣາຈານ ສຸທຳ ຢູ່ໃນທຳ

ກຳມະການກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ

ປະຫວັດການສືກສາ
 • ປະລິນຍາຕີ ນ.ບ.ກຽດນິຍົມ ສາຂາວິຊາກົດຫມາຍ ຈຸລາລົງກອນມະຫາວິທະຍາໄລ
 • LL.M. ສາຂາວິຊາກົດຫມາຍ ຈາກ Harvard Law School
 • Post LL.M. ສາຂາວິຊາກົດຫມາຍ ຈາກ New York University
ປະຫວັດການເຮັດວຽກ (ປີ 1999-2004)
 • ຜູ້ອຳນວຍການສູນກົດຫມາຍວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີແລະພະລັງງານ
 • ຮອງຄະນະບໍດີຝ່າຍວິຊາການ ຄະນະນິຕິສາດ ຈຸລາລົງກອນມະຫາວິທະຍາໄລ
 • ຮອງຄະນະບໍດີວິໄຈແລະສາລະສົນເທດ ຄະນະນິຕິສາດ ຈຸລາລົງກອນມະຫາວິທະຍາໄລ
 • ຮອງຄະນະບໍດີວາງແຜນ ຄະນະນິຕິສາດ ຈຸລາລົງກອນມະຫາວິທະຍາໄລ
 • ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ/ວິຊາການ ສູນວິໄຈກົດຫມາຍແລະການພັດທະນາ ຄະນະນິຕິສາດ ຈຸລາລົງກອນມະຫາວິທະຍາໄລ
 • ອາຈານປະຈຳ ຄະນະນິຕິສາດ ຈຸລາລົງກອນມະຫາວິທະຍາໄລ
 • ອາຈານປະຈຳ ຜູ້ຊ່ວຍອະທິການບໍດີ ສາຂາວິຊານິຕິສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸໂຂໄທທຳມາທິຣາດ
 • ນັກຮຽນທືນລັດຖະບານ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຂ້າຣາດຊະການພົນລະເຮືອນ
ການຝືກອົບຮົມດູງານ
 • Legal Framework Necessary for Economic Development
 • South Western legal Foundation U.S.A.
 • Law & Economic Development
 • U. of Victoria/CU ປະເທດແຄນນາດາ/ໄທ
 • Settlement of International Dispute ສະຖາບັນ UNCTAD Institute ປະເທດໄທ
ວິໄສທັດ
          ຣສ.ສຸທຳ ຢູ່ໃນທຳ ນຳສະເຫນີຫລັກການທົ່ວໄປວ່າດ້ວຍລະບົບກຳກັບເບິ່ງແຍງທີ່ດີ ກທຊ.ຕ້ອງມີຂອບເຂດແລະກົດເກນກຳກັບຜູ້ມີອຳນາດ ດ້ວຍຄວາມເປັນອິສະຫລະຂອງອົງກອນ ມີການໃຊ້ອຳນາດໂດຍຊອບ ແລະມີຂະບວນການວິທີການ ຊັດເຈນ ຖືກຕ້ອງເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະຜູ້ໃຊ້ອຳນາດນັ້ນເປັນຜູ້ໃຊ້ ຣສ.ສຸທະທຳ ຢູ່ໃນທຳ ນຳສະເຫນີຫລັກການທົ່ວໄປວ່າດ້ວຍ ລະບົບກຳກັບເບິ່ງແຍງທີ່ດີ ກທຊ.ຕ້ອງມີຂອບເຂດແລະກົດເກນກຳກັບຜູ້ມີອຳນາດ ດ້ວຍຄວາມເປັນອິສະຫລະຂອງອົງກອນ ມີການໃຊ້ອຳນາດໂດຍຊອບ ແລະມີຂະບວນການວິທີການ ຊັດເຈັນ ຖືກຕ້ອງເຊື່ອຖືໄດ້ແລະຜູ້ໃຊ້ອຳນາດນັ້ນເປັນຜູ້ໃຊ້ວິຊາຢ່າງທ່ຽວຕົງ

          ກທຊ.ຕ້ອງຈັດເຮັດແນວທາງຫລັກເກນຕາມມາດຕາ 51 ໃນ ພ.ຣ.ບ.ປະກອບກິດຈະການ ປີ 2001 ໂດຍໃຊ້ຫລັກ co-regulation ເພາະໂຄງການຕະຫລາດຂອງໄທໃນປະຈຸບັນຍັງເປັນມໍລະດົກຂອງການຕັກຕວງຜົນປະໂຫຍດຜູກຂາດ ໃນຂະນະທີ່ຫລັກດັ່ງກ່າວມີຂໍ້ດີທີ່ເປັນຫລັກເກນທີ່ກຳກັບບໍ່ໃຫ້ອົງກອນກຳກັບເບິ່ງແຍງອິສະຫລະບັນລຸແກ່ອຳນາດຫລືໃຊ້ອຳນາດໂດຍບໍ່ຟັງສຽງຈາກຜູ້ທີ່ໄດ້ຫລືເສຍປະໂຫຍດຈາກ ຄວາມປ່ຽນແປງຂອງກົດເກນ ຈະຊ່ວຍຫລຸດຕົ້ນທືນໃນໄລຍະຍາວໃນການປັບປຸງເຂົ້າສູ່ການແຂ່ງຂັນທີ່ເປັນທຳ ແລະສ້າງຜູ້ປະກອບການລາຍໃຫມ່ໄດ້ງ່າຍຂື້ນ ພ້ອມທັງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສ້າງກົດເກນ ດ້ານຄວາມໂປ່ງໃສ ກທຊ. ຕ້ອງວາງກົດເກນວ່າດ້ວຍການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ກົດລະບຽບແລະທີ່ມາຂອງລາຍງານການປະຊຸມແລະເອກະສານຕົ້ນຮ່າງ

          ຈາກການທີ່ ກທຊ.ມີພາລະທີ່ຕ້ອງສ້າງກົດເກນບໍ່ຫນ້ອຍກວ່າຊາວຫ້າເລື່ອງ ດັ່ງນັ້ນການນຳຫລັກນີ້ມາໃຊ້ຈະເຮັດໃຫ້ ກທຊ.ທຸກຄົນຕ້ອງລະມັດລະວັງໃນການປະຕິບັດງານ ໂດຍສະເຫນີໃຫ້ມີການຕັດສິນພິຈາລະນາເປັນແບບອົງຄະນະແຕ່ກຳມະການທີ່ບໍ່ເຫັນດີດ້ວຍມີສິດເຮັດຄວາມເຫັນແຍ້ງຫລືຄວາມເຫັນປະກອບດ້ວຍເຫດ ຜົນເຊີງວິຊາການ ການພື່ງຫລັກການແລະຫລັກກົດຫມາຍຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດກວດສອບແລະຖ່ວງດຸນ ກທຊ.ແລະການຈະຖືກຄອບງຳໂດຍສຽງຂ້າງຫລາຍໄດ້ ກທຊ.ຕ້ອງພ້ອມທີ່ຈະແກ້ໄຂເມື່ອເກີດຂໍ້ບົກພ່ອງ ຊື່ງເປັນຫລັກການໃຫມ່ທີ່ອົງກອນກຳກັບເບິ່ງແຍງສະໄຫມໃຫມ່ໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືໃນການສ້າງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື

          ຈາກການທີ່ກົດຫມາຍໂທລະຄົມມະນາຄົມປົດການຜູກຂາດອອກຈາກລັດແລະໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນ ເພື່ອການກະຈາຍຜົນປະໂຫຍດຢ່າງເປັນທຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ດັ່ງນັ້ນການໃຊ້ອຳນາດອອກອານຸບັນຍັດຫລືໃຊ້ ດຸນລະພິນິດ ກທຊ.ຈະລະເລີຍມະຕິທາງສັງຄົມບໍ່ໄດ້ເປັນອັນຂາດ ຈະຕ້ອງເປັນສ່ວນຫນື່ງຂອງຂະບວນການການຕັດສິນໃຈຂອງ ກທຊ.

          ການມີສ່ວນຮ່ວມຈະເນັ້ນການເສີມສ້າງໃຫ້ຜູ້ປະກອບການລາຍໃຫມ່ຮ່ວມເຮັດກົດເກນ ກັບ ຜູ້ປະກອບການລາຍເກົ່າໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຊອບທຳແລະມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງເບິ່ງແຍງຜູ້ອ່ອນແອແລະອຳນາດຕໍ່ລອງຕ່ຳເປັນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນຍິ່ງກວ່າຄວາມພະຍາຍາມຜັກດັນໃຫ້ຜູ້ປະກອບການເດີມແຂ່ງຂັນກັນເອງຢ່າງເປັນທຳແລະຈະມີຜົນໃຫ້ຜູ້ມີອຳນາດເຫນືອຕະຫລາດຕັກຕວງປະໂຫຍດໄດ້ຫລາຍກວ່າຜູ້ທີ່ບໍ່ມີອຳນາດແຂ່ງຂັນ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ປະກອບການລາຍຍ່ອຍສາມາດເຂົ້າຕະຫລາດໄດ້ ກທຊ.ພື່ງອອກກົດເພື່ອຄຸ້ມຄອງແລະພັດທະນາສັກຂະຍາພາບຜູ້ທີ່ເສຍປະໂຫຍດຈາກການແຂ່ງຂັນໃຫ້ໄດ້ປະໂຫຍດຈາກການເປີດຕະຫລາດເສລີ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ຫ່າງໄກແລະລາຍໄດ້ຫນ້ອຍ

ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍ  - Supawan  Sittipanya (02/07/2019 15:25:21)