လက္ေထာက္ပါေမာကၡ စူထာန္မ္ ယြန္းအိုင္ထာန္မ္

လက္ေထာက္ပါေမာကၡ စူထာန္မ္ ယြန္းအိုင္ထာန္မ္

ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ တယ္လီဆက္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္

ပညာေရး
 • ဥပေဒဘြဲ႕ (ဂုဏ္ထူးဘြဲ႕) ၊ ခ်ဴလာလြန္ေခါင္ တကၠသိုလ္ (Chulalongkorn University)
 • LL.M., ဟားဗတ္ဒ္ ဥပေဒေက်ာင္း
 • LL.M. အလြန္, နယူးေယာက္ခ္တကၠသိုလ္
အလုပ္အေတြ႕အၾကံဳ (၁၉၉၉- ၂၀၀၄)
 • သိပၸံ၊ နည္းပညာ ႏွင့္ စြမ္းအင္အတြက္ တရားေရးရာစင္တာ၏ ဒါရိုက္တာ
 • တကၠသိုလ္ဆရာမ်ားအတြက္ လက္ေထာက္တကၠသိုလ္ဌာနမွဴး ၊ ဥပေဒမဟာဌာန ၊ ခ်ဴလာလြန္ေခါင္ တကၠသိုလ္ (Chulalongkorn University)
 • သုေတသနႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ လက္ေထာက္တကၠသိုလ္ဌာနမွဴး ၊ ဥပေဒမဟာဌာန ၊ ခ်ဴလာလြန္ေခါင္ တကၠသိုလ္ (Chulalongkorn University)
 • အစီအစဥ္ေရးဆြဲၿခင္းအတြက္ လက္ေထာက္တကၠသိုလ္ဌာနမွဴး ၊ ဥပေဒမဟာဌာန ခ်ဴလာလြန္ေခါင္ တကၠသိုလ္ (Chulalongkorn University)
 • လက္ေထာက္ဒါရိုက္တာ/တကၠသိုလ္ဆရာ ၊ ဥပေဒႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ သုေတသနၿပဳစင္တာ ၊ ဥပေဒဌာန ခ်ဴလာလြန္ေခါင္ တကၠသိုလ္ (Chulalongkorn University)
 • ဝန္ထမ္းမဟာဌာန ၊ ဥပေဒ မဟာဌာန ၊ ခ်ဴလာလြန္ေခါင္ တကၠသိုလ္ (Chulalongkorn University)
 • ဝန္ထမ္းမဟာဌာန ၊ ဥပေဒဘာသာရပ္၏ လက္ေထာက္သမၼတ ၊ ဆူခ္ခြတ္ထိုင္း ထာမ္မာထိရတ္ထ္ တကၠသိုလ္ (Sukhothai Thammathirat University)
 •  ေတာ္ဝင္ထုိင္းအစိုးရပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသား ၊ အမ်ားၿပည္သူဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈေပးေကာ္မရွင္ရံုး (OCSC)
သင္တန္းမ်ား ႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ား
 • စီးပြားေရးဌာနအတြက္ လိုအပ္ေသာတရားဝင္ဖြဲ႕စည္းမႈေဘာင္
 • အေနာက္ေတာင္ဘက္ ဥပေဒဆိုင္ရာေဖာင္ေဒးရွင္း ၊ အေမရိကန္
 • ဥပေဒ ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
 • ဗစ္တိုးရီယား တကၠသိုလ္/ CU ၊ ကေနဒါ/ ထိုင္းႏိုင္ငံ
 • ႏိုင္ငံတကာဆို္င္ရာအၿငင္းပြားမႈေၿဖရွင္းၿခင္း ၊ UNCTAD အဖြဲ႕၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ
အၿမင္
          တြဲဖက္ပါေမာကၡ စူထာန္မ္ ယြန္းအိုင္ထာန္မ္ (Associate Prof. Sutham Yoonaitham) က ထိေရာက္မႈရွိေသာ သတိမထားဘဲၿဖစ္သြားၿခင္း၏အေၿခခံစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို အေရးစိုက္ထားသည္။ NTC အေနၿဖင့္ ရွင္းလင္း၊ တိက်ၿပီး ယံုၾကည္မႈရွိေသာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ဥပေဒအရက်င့္လုပ္ေဆာင္ေသာအာဏာ ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈအေပၚအေၿခခံ၍ လုပ္ပိုင္ခြင့္လႊဲအပ္ထားေသာသူမ်ားမွအုပ္ခ်ဳပ္ေသာအခါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားစက္ဝိုင္းကို ဆံုးၿဖတ္  ေပးရမည္ၿဖစ္သည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိေသာလူမ်ားကလည္း နည္းလမ္းအမွန္ကို သူတို႔၏အသိပညာၿဖင့္အသံုးၿပဳသြားရမည္ ၿဖစ္သည္။ NTC အေနၿဖင့္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ လက္ရွိေစ်းကြက္တည္ေဆာက္ပံုမွာ  အၾကကီးမားဆံုး လက္ဝါးၾကီးအုပ္ခ်ဳပ္မႈအၿဖစ္ တည္ရွိေနဆဲၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ တြဲဖက္-စည္းမ်ဥ္းအယူအဆအေပၚ အေၿခခံ၍  တယ္လီဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းဥပေဒ B.E. ၂၅၄၄ (၂၀၀၁) ၏ အပိုင္း ၅၁ အရ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ႏွင့္  စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုတည္ေဆာက္သြားရမည္။  ၎အယူအဆသည္ စည္းမ်ဥ္းအေၿပာင္းအလဲမ်ားမွ ထိခိုက္မႈရွိႏိုင္သည့္  အစုရွယ္ယာဝင္မ်ားထည့္သြင္းစဥ္းစားၿခင္းမပါရွိပဲ အာဏာလုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုက်င့္သံုးၿခင္းမွ လြတ္လပ္ေသာကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္းမ်ား  အားၾကိဳတင္ကာကြာၿခင္းအားၿဖင့္ စည္းမ်ဥ္းကိုအထူးၿပဳေစသည့္အၿပင္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသစ္မ်ားကို အလြယ္တကူ ဖန္တီး  လာရာတြင္ တရားမွ်တေသာယဥ္ၿပိဳင္မႈကို ေရရွည္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၿခင္း၏ကုန္က်စာရိတ္မ်ားကို ေရွာ့ခ်ၿခင္း၊ ႏွင့္ ပြင့္လင္း   ၿမင္သာမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စည္းကမ္းမ်ားထားရွိၿခင္းတို႔ၿဖင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈၿဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ NTC အေနၿဖင့္ မူရင္း စာရြက္ စာတမ္းမ်ားအပါအဝင္ အစည္းအေဝးအစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္သတင္းအခ်က္လက္ထုတ္ေဖာ္ခ်က္မ်ားအေပၚ စည္းကမ္းမ်ားကို တည္ေဆာက္သြားရမည္။ ၎  NTC မွ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားလိုအပ္သည့္ အေၾကာင္းအရာ ၂၅ မ်ိဳးေက်ာ္ရွိသည့္အတိုင္း၊  ဤအယူအဆမွာ NTC အား တကၠသိုလ္ပညာေရးအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုေထာက္ပံ့ၿခင္းႏွင့္အတူ ေဖာ္ၿပအၿမင္မ်ား ႏွင့္  ဆန္႔က်င္ဘက္အၿမင္မ်ားကို သိၿမင္ေစရန္ ေကာ္မတီ၏အမွန္တရားမ်ားႏွင့္အတူ စုေပါင္းဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ၿခင္းမွတဆင့္  အလြန္  ဂရုစိုက္ေပးသြားရလိမ့္မည္။ အယူအဆ ႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာအေၿခခံသေဘာတရားမ်ားအေပၚအားထားမႈမွာ NTC ၏ စစ္ေဆး  ႏွစ္ဖက္ညီမွ်မႈကို ခြင့္ၿပဳေပးသြားမည့္အၿပင္၊ အင္အားအမ်ားစုရွိလူသည့္အခါတြင္ NTC အတြက္ ၎၏လုပ္ေဆာင္မႈကို အမွန္ၿပင္ရန္အတြက္လည္း ခြင့္ၿပဳေပးသြားမည္။ ဤအရာသည္ စည္းမ်ဥ္းေဘာင္၏အမ်ားယံုၾကည္လက္ခံႏိုင္မႈကို တိုးခ်ဲ႕ရန္  အသံုးၿပဳႏိုင္သည့္ အယူအဆအသစ္တစ္ရပ္ပင္ ၿဖစ္ပါသည္။

           တယ္လီဆက္သြယ္ေရးအပိုင္းအေပၚဥပေဒမ်ားအား အမ်ားၿပည္သူဆိုင္ရာလက္ဝါးၾကီးအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို  ဖ်က္သိမ္းၿပီး၊ ႏိုင္ငံသား မ်ားအား ညီမွ်ေသာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားၿဖန္႔ေဝမႈကို NTC ၏ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္လုပ္ေဆာင္မႈ အစိတ္အပိုင္းၿဖစ္သည့္ လူမႈ- အသိုင္းအဝိုင္းဆံုးၿဖတ္ခ်က္ကိုခ်ိဳးေဖာက္၍မရေသာ NTC မွ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးၿဖတ္မႈကိုအသံုးၿပဳၿခင္း  သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းခြဲမ်ားကို  မိတ္ဆက္ေပးၿခင္းၿဖင့္ ယဥ္ၿပိဳင္မႈတစ္ခုကို အားေပးအေထာက္အကူၿပဳခဲ့ပါသည္။ 

          ဤလမ္းေၾကာင္းမွာ ေစ်းကြက္ထဲဝင္ရန္ ေသးငယ္ေသာေထာက္ပံ့သူမ်ားကိုခြင့္ၿပဳရာတြင္ တည္ရွိေနေသာကစားသူမ်ား အၾကား တရားမွ်တေသာယဥ္ၿပိဳင္မႈကိုအားေပးၿခင္းထက္ ထိုအေသးစားေထာက္ပံ့သူမ်ားကို ေၿပာအားဆိုအားေလ်ာ့နည္းၿခင္းႏွင့္  လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားၿခင္းၿဖင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတည္ေဆာက္မႈတြင္ အသစ္ ႏွင့္ တည္ရွိေနေသာဝန္ေဆာင္မႈေထာက္ပံ့သူမ်ား  အားတရားမွ်တစြာလိုက္နာလုပ္ေဆာင္သြားရန္ အာရံုစိုက္သြားပါမည္။ NTC အေနၿဖင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း အလားအလာရွိေသာ  အရံွဳးသမားမ်ားကို၊ အထူးသၿဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ ဝင္ေငြနည္းေသာလူမ်ားကို လြတ္လပ္ေသာေစ်းကြက္အက်ိဳးေက်းဇူး  မ်ားတြင္ ေသခ်ာေအာင္လုပ္ေဆာင္သြားေစရန္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို တည္ေထာင္သြားသင့္ပါတယ္။

ဖန်တီးသူ  - Supawan  Sittipanya (02-07-2019 16:15:52)