รายชื่อผู้ประสานงานพื้นที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะ

ลำดับ
รายชื่อผู้ประสานงานพื้นที่กำกับดูแล เป็นการเฉพาะ
รายละเอียดการติดต่อ
หมายเลขติดต่อ
E-mail
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายวรศิลป์
กิจเชวงกุล
 081 - 6429313 vorasilp@gmail.com   
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายอุดมพร
ตุงคะศิริ

 081 - 3233249 udomporn.thu@ku.th
3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รศ. ดร. ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์

086-9605394 nattha.s@psu.ac.th

สร้างโดย  - Admin (6/1/2563 14:09:52)