การขอสิ้นสุดการอนุญาตหรือขอยกเลิกบริการ

ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะขอสิ้นสุดการอนุญาตหรือขอยกเลิกบริการ จะต้องแจ้ง กสทช. เพื่อพิจารณาเป็นการล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฏหมายกำหนดก่อนยุติการให้บริการ โดยดำเนินการดังนี้
  1. ทำหนังสือนำส่งการแจ้งขอสิ้นสุดการอนุญาตหรือขอยกเลิกบริการแล้วแต่กรณี แบบแจ้งการขอสิ้นสุดการอนุญาตหรือขอยกเลิกบริการ
     
  2. นำส่งเอกสารประกอบการขอสิ้นสุดการอนุญาตหรือขอยกเลิกบริการตามที่ปรากฏในแบบแจ้งการขอสิ้นสุดการอนุญาตหรือขอยกเลิกบริการ
         ทั้งนี้ เอกสารทั้งหมดต้องลงลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล หรือผู้ได้รับมอบอำนาจและประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี)
 
ใบอนุญาต กำหนดเวลาที่ต้องแจ้ง กสทช. เป็นการล่วงหน้า
ก่อนสิ้นสุดการอนุญาต หรือยกเลิกบริการ
โทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง/สอง 1 เดือน
อินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง/สอง/สาม 30 วัน
โทรคมนาคมแบบที่สาม 1 ปี

Download

  • แบบฟอร์มการขอสิ้นสุดการอนุญาตหรือขอยกเลิกบริการ_191161.docx
  • แบบหนังสือแจ้งสิ้นสุดการอนุญาต-9-7-2561.docx

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (10/3/2017 10:05:38 AM)